Fotoğraf: Evrensel

Prof. ?zbudun: ?al??may? tamamlad?k

AKP?nin iste?i ?zerine yeni bir anayasa ?al??mas? yapan Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, ?al??malar?n? tamamlad?klar?n? bildirdi.


AKP?nin iste?i ?zerine yeni bir anayasa ?al??mas? yapan Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, ?al??malar?n? tamamlad?klar?n? bildirdi.
Prof. Dr. ?zbudun, yapt??? a??klamada, Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Levent K?ker, Polis Akademisi ??retim ?yesi Prof. Dr. Z?ht? Arslan, Sel?uk ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Yavuz Atar, Dicle ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Faz?l H?sn? Erdem ve Bilgi ?niversitesi ??retim ?yesi Do?. Dr. Serap Yaz?c? ile birlikte haz?rlad?klar? anayasa tasla??n?n, 137 maddeden olu?tu?unu s?yledi.
Yapt?klar? ?al??may? AKP y?netimine sunduklar?n? ve parti y?netimi taraf?ndan incelendi?ini kaydeden Prof. ?zbudun, ?al??man?n birka? g?n i?inde kamuoyuna a??klanaca??n? dile getirdi.
Haz?rlanan anayasa tasla??n?n kamuoyunun beklentilerini fazlas?yla kar??layaca??na inand???n? ifade eden Prof. Ergun ?zbudun, tamamen ba??ms?z y?r?tt?kleri ?al??malar?na hi?bir partilinin kat?lmad???n? anlatt?.
Din dersi se?meli
1982 Anayasas??n?n bug?ne kadar hep ele?tirilere hedef oldu?unu ve bir?ok h?km?n?n ?Otoriter devlet h?k?mleri?ni yans?tt???n? savunan Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, art?k T?rkiye?de herkesin daha ?ok demokrasiden yana oldu?unun alt?n? ?izdi.
Haz?rlad?klar? ?sivil? anayasa ile ilgili baz? yay?n organlar?nda ?Laikli?e yeni bir tan?m getirildi?i? iddialar?n?n yer ald???n? hat?rlatan Prof. ?zbudun, haz?rlad???m?z taslakta laikli?in 1982 Anayasas??ndan daha fazla korundu?una dikkat ?ekti. Yapt?klar? ?al??mada, ?zorunlu? din derslerinin iste?e ba?l? olmas?n? ?nerdiklerini dile getiren Prof. ?zbudun, ?Bu madde ile ya isteyen din dersi alacak ya da istemeyen muaf tutulacak? diye konu?tu. Bu d?zenlemenin laiklik ?zerindeki vurguyu daha da g??lendirdi?ini kaydeden Prof. ?zbudun, taslak metninde, e?itimin laik, demokratik ve ?a?da? bilim esaslar?na g?re yap?laca?? vurgusuna dikkati ?ekti.
?ptal davas? i?in 55 vekil
Taslak ?al??mada, cumhurba?kan? veya Meclis?in 10?da 1?i oran?nda milletvekili taraf?ndan Anayasa Mahkemesi?ne ?iptal? davas? a??labilmesinin yer ald???n? da dile getiren Prof. ?zbudun, ?Yani, 55 milletvekili Anayasa Mahkemesi?ne dava a?abilir? diye konu?tu. Prof. ?zbudun, temel hak ve h?rriyetlerle ilgili maddelerin, Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi ve ek protokolleri ile A?HM karar ve i?tihatlar?n?n temel al?narak, kaleme al?nd???n? kaydederek, s?z konusu karar ve s?zle?melere uyum sa?land???n? s?zlerine ekledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net