Hasankeyflilerden ?iltica tehdidi?

?nsanl???n en eski yerle?im yerlerinden biri olan Mezopotamya b?lgesinde verimli, sulak bir co?rafyada 12 bin y?l ?nce kurulan tarihi kent Hasankeyf?in, baz? Avrupal? ?lkelerinin de destekledi?i Il?su Baraj Projesi kapsam?nda sular alt?nda kalacak olmas?na y?nelik tepkiler s?r?yor.


?nsanl???n en eski yerle?im yerlerinden biri olan Mezopotamya b?lgesinde verimli, sulak bir co?rafyada 12 bin y?l ?nce kurulan tarihi kent Hasankeyf?in, baz? Avrupal? ?lkelerinin de destekledi?i Il?su Baraj Projesi kapsam?nda sular alt?nda kalacak olmas?na y?nelik tepkiler s?r?yor.
Baraj projesi i?in 14 A?ustos?ta Uluslararas? Konsorsiyum ile DS? aras?nda imzalanan anla?mayla baraj?n yap?m? teminat alt?na al?nm??t?. Sasaniler, Bizansl?lar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanl?lar gibi ?e?itli medeniyetlere be?iklik etmi? olan k?lt?r ve tarih miras? Hasankeyf?in baraj sular? alt?nda kalmamas? i?in Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi, baraj?n kapsad??? alanlarda bulunan k?ylerde imza kampanyas? ba?latt?. Almanya Ba?bakan?, Avusturya Ba?bakan? ve ?svi?re Federal Ba?kan??na g?nderilmek ?zere toplanan imzalarda baraj?n kapsad??? alanlarda ya?ayan k?yl?lerin iltica ba?vurular?na dair talep yer al?yor.
Co?rafyam?zdan kopar?l?rsak
Bu ?? ?lke ba?bakan?na g?nderilecek olan dilek?elerde iltica talebinin nedeni ??yle a??kland?: ?Il?su Baraj Projesi i?in karar? verdikten sonra a??klad???n?z 150 ?art bize inand?r?c? gelmiyor. Bilin ki Il?su Projesi?nin ger?ekle?mesi durumunda hi?bir ?art projeyi kabul edecek seviyeye getiremez. Sizin ?artlar?n?z Hasankeyf ve Dicle vadisindeki k?lt?rel miras?n yok olmas?n? engelliyor mu? Benim g?? etmemi, maddi ve ruhen yoksulla?mam? ?nl?yor mu? Benim temel insan haklar?m?n ihlal edilmesini engelliyor mu? Bu nedenlerden dolay? projenin g?zden ge?irilmesini, t?m taraflar?n g?r??lerinin al?nmas?n? ve verilen kredi teminat?n?n geri ?ekilmesini veya ask?ya al?nmas?n? talep ediyorum. B?yle bir giri?imde bulunmaz, ben ve ailem sonu?ta g??e mecbur kal?rsam sizin ?lkenize gelip iltica etmeyi planl?yorum. Co?rafyamdan kopar?lmama sebep siz ve ?irketiniz olacakt?r.?
Kampanya kapsam?nda 2 bin imzan?n toplanmas? hedeflenirken, yerleri baraj sular? alt?nda kalacak olan k?yl?ler ad?na bir grup, eyl?l ay?n?n ortalar?nda toplanan imzalar? b?y?kel?iliklere teslim edecek. K?yl?ler, atal?r?n?n y?llard?r ya?ad??? topraklar? terk etmeyeceklerini dile getirdiler.
?brahim A??kyer
www.evrensel.net