02 Eylül 2007 00:00

Ba?bakan sorumlulu?a ?a??rd?!

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ?D?nya Bar?? G?n?? dolay?s?yla mesaj yay?mlad?.

Paylaş

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ?D?nya Bar?? G?n?? dolay?s?yla mesaj yay?mlad?. Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi?nden yap?lan a??klamaya g?re, Erdo?an ?unlar? kaydetti: ?Bar?? i?in herkesin ?zerine d??en sorumluluklar?n bilinci i?inde aktif rol ?stlenmesi gerekmektedir. B?t?n insanlar, dil, din, ?rk ve cinsiyet ayr?m? g?zetilmeksizin, d?nya nimetlerinden e?it yararland?r?lmal?d?r. Herkes temel hak ve h?rriyetlere e?it sahip olmal?d?r. ?nan?yorum ki ancak o zaman k?resel bar??? tesis etmek ve refah i?inde bir d?nya kurmak m?mk?n olacakt?r. ?iddet ve ?at??ma k?lt?r?n?n bar?? ideallerimizi her zamankinden daha ?ok tehdit etti?i k?reselle?en d?nyam?zda, insanlar?n bar?? ve refah i?inde ya?amas?n?n temel ?artlar?ndan biri de, b?t?n ?lkelerin ter?r ve ?iddete kar?? i?birli?i ve dayan??ma i?erisinde olmas?d?r. Ter?r, ?iddet ve ?at??ma k?lt?r?ne kar?? ortak bir duru? sergilemek, gerek ulusal, gerek b?lgesel, gerekse k?resel ?l?ekte bar?? ?a?r?lar?n?n ?n ?art? haline gelmi?tir. Gazi Mustafa Kemal Atat?rk??n ortaya koydu?u ?Yurtta bar??, d?nyada bar??? ilkesini her zaman ve her zeminde savunan T?rkiye, b?lgesinde ve d?nyada bar?? ve istikrar unsuru olmaya devam edecektir.? (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Didar ?ensoy an?ld?

SONRAKİ HABER

Belçika Başbakanı Michel'in istifası, Kral'ın masasında bekliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa