Hakkari?de heyelan

Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde etkili olan ?iddetli ya??? nedeniyle Y?ksekova-Yenik?pr? aras?ndaki karayolu ula??ma kapand?.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde etkili olan ?iddetli ya??? nedeniyle Y?ksekova-Yenik?pr? aras?ndaki karayolu ula??ma kapand?. Al?nan bilgiye g?re, d?n ak?am saatlerinde etkisini g?steren ?iddetli ya????n sele d?n??mesi sonucu, Y?ksekova-Yenik?pr? karayolunda heyelan olu?tu. Can kayb?n?n ya?anmad??? selde, heyelan nedeniyle karayolu ula??ma kapand?. Karayollar? ekiplerinin yakla??k 2 saat s?ren ?al??mas? sonunda, yolun ula??ma a??ld??? belirtildi.
Samsun?da yard?m
Samsun Valili?i ?l Kriz Komitesi?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, ge?en hafta per?embe g?n? ya?anan selin zarar verdi?i 1012 i?yeri i?in 500?er YTL, 292 ev i?in de 300?er YTL zarar bedeli ?denmesinin kararla?t?r?ld??? kaydedildi.
?demelere de hemen ba?land??? belirtilen a??klamada, i?yeri sahiplerinin vergi levhas?, kimlik fotokopisi ile ev sahiplerinin, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopileri ile Bay?nd?rl?k ve ?skan ?l M?d?rl??? ve Ziraat Bankas? Merkez ?ubelerine ba?vurmalar? istendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net