Hasankeyf?e Sadakat Treni Batman?da

Hasankeyf?e destek amac?yla yola ??kan Sadakat Treni Batman?a ula?t?.

Hasankeyf?e destek amac?yla yola ??kan Sadakat Treni ile Batman?a ula?t?. Il?su Baraj? G?l? alt?nda kalacak olan Hasankeyf?e destek amac?yla d?zenlenen etkinlik kapsam?nda Ankara ve ?stanbul?dan Sadakat Treni?yle yola ??kan 320 ki?i, gece Hasankeyf Kalesi?nin alt?ndan akan Dicle Nehri k?y?s?ndaki ?ardak ve ma?aralarda konaklad?.Do?a Derne?i Genel M?d?r? G?ven Eken, ?T?rkiye?ye bir ?a?r?m?z var. Hasankeyf?in yok edilmesinin ac?s?n? ve utanc?n? de?il, onu ya?atman?n gururunu duyal?m? dedi. Eken?in ard?ndan konu?an Atlas Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni ?zcan Y?ksek, ?Birinci tufan olarak F?rat?? bo?dular, ?imdi de ikinci bir tufan olarak Dicle?yi b?lmek istiyorlar. Dicle?yi b?lmeyin, b?l?c?l?k yapmay?n? dedi. Belediye Ba?kan? A. Vahap Kusen de sadakat treninin ulusal ve uluslararas? kamuoyunu aya?a kald?r?p Hasankeyf?e sadakati art?raca??na inand???n? belirtti. Kusen, ?Hasankeyf, d?nyada ender rastlanan bir tarihi de?ere sahip? ?eklinde konu?tu. Yap?lan a??klaman?n ard?ndan ?Hasankeyf?e Sadakat Treni? yolcular? tekrar Batman?a geri d?nerek, buradan trenle ?stanbul?a do?ru yola ??kt?.
www.evrensel.net