BA?YAZI

 • D?n D?nya Bar?? G?n??yd?. Rastlant?ya bak?n ki Bar?? G?n??n?n arifesinde T?rkiye?nin 60. H?k?meti?ni kuran Ba?bakan Tayyip Erdo?an Meclis kar??s?nda h?k?metinin program?n? okudu.


  D?n D?nya Bar?? G?n??yd?. Rastlant?ya bak?n ki Bar?? G?n??n?n arifesinde T?rkiye?nin 60. H?k?meti?ni kuran Ba?bakan Tayyip Erdo?an Meclis kar??s?nda h?k?metinin program?n? okudu.
  B?yle bir g?nde; T?rkiye gibi, asker cenazelerinin ?oven g?sterilere d?n??t?r?ld???, her g?n askerlerle gerillan?n ?at??malar?na sahne olan, ?lkenin kimi b?lgelerinin ??zel g?venlik b?lgesi? ilan edildi?i bir ?lkenin ba?bakan?, h?k?metinin ?i? bar???? sa?lamak i?in ne yapaca??ndan s?z etmiyor. Dahas? T?rkiye sadece K?rt sorunu kaynakl? ?i? ?at??malar?la de?il; ayn? zamanda Irak?taki Amerikan i?gali, ?ran-ABD gerginli?i, Suriye-ABD hesapla?mas?, Filistin sorunu, L?bnan sorunu, Afganistan?daki sava? gibi pek ?ok gerginlik, ?at??ma ve sava? b?lgesinin do?rudan ya da dolayl? taraf? olarak da d?nya bar???yla yak?ndan ilgilidir. Ne var ki; Tayyip Erdo?an H?k?meti?nin bu konuda da ne yapaca??n?, nas?l bir politika izleyece?ini ??renemedik.
  Yani, yeni Erdo?an H?k?meti, ne K?rt sorununun demokratik ??z?m? (buna ifade ?zg?rl??? ve ?teki ?zg?rl?kler de dahil) gibi T?rkiye?nin demokratikle?mesinin ba? sorunu ne de b?lge bar??? konusunda program?na bir ?ey koymaya ihtiya? duymam??t?r. Bu da a??k?a g?steriyor ki, Erdo?an H?k?meti, ne K?rt sorununun demokratik ??z?m? ne de b?lge bar??? konusunda bir irade koymaya, bir inisiyatif almaya cesaret g?sterecek bir h?k?mettir. Muhtemeldir ki Erdo?an; bug?ne kadar oldu?u gibi, K?rt sorununu askere ve emniyet g??lerine havale ederek, d?? politikay? da ABD?ye ba?layarak h?k?met etmeyi d???nmektedir.
  Ekonomi a??s?ndan da Tayyip Erdo?an??n sundu?u hedefler, at?p tutmalarla s?sl?d?r; afakidir ve somutla?t??? konularda da en b?y?k sermaye ?evrelerinin ve uluslararas? tekellerin isteklerini yerine getirmeyi vaat etmi?tir. Emek?iler a??s?ndan h?k?metin hi?bir yeni vaadi olmad??? gibi; ?zelle?tirmeler ba?ta olmak ?zere emek d??man? politikalar? s?rd?rme kararl?l???n? da yinelemi?tir. ?yle g?r?nmektedir ki Erdo?an H?k?meti, ekonomi politikay? da T?S?AD ve IMF?nin k?lavuzlu?una b?rakm??t?r.
  B?ylece bir kez da anla??lmaktad?r ki, Tayyip Erdo?an??n yeni h?k?metinin ne i? ve d?? politikada ne de ekonomi alan?nda yapaca??, halk, emek?iler lehine bir ?ey vard?r. Bu h?k?metin tek yenili?i; eski politikalar? daha b?y?k bir gayretle s?rd?rece?idir. Patronlar?n, i? ve d?? sermaye ?evrelerinin, ABD?nin s?zc?lerinin zil tak?p oynamas?n?n nedeni de budur.
  www.evrensel.net