EVRENSEL?den

 • Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, D?nya Bar?? G?n? dolay?s?yla yay?mlad??? mesajda, ?Bar?? i?in herkesin ?zerine d??en sorumluluklar?n bilinci i?inde aktif rol ?stlenmesi gerekmektedir...


  Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, D?nya Bar?? G?n? dolay?s?yla yay?mlad??? mesajda, ?Bar?? i?in herkesin ?zerine d??en sorumluluklar?n bilinci i?inde aktif rol ?stlenmesi gerekmektedir. B?t?n insanlar dil, din, ?rk ve cinsiyet ayr?m? g?zetilmeksiniz, d?nya nimetlerinden e?it yararland?r?lmal?d?r. Herkes temel hak ve h?rriyetlere e?it sahip olmal?d?r. ?nan?yoruz ki, ancak o zaman k?resel bar??? tesis etmek ve refah i?inde bir d?nya kurmak m?mk?n olacakt?r? dedi.
  Ba?bakan mesaj?na, ?iddete kar?? oldu?unu ifade eden s?zlerle devam etti.
  Ba?bakan Erdo?an??n mesaj?n? ba?tan sona okudu?unuzda, h?manist bir insan haklar? savunucu kimli?i ile kar??la??yorsunuz. Dahas? T?rkiye?de ve d?nyadaki insan haklar? ?rg?tleri, bar?? m?cadelesi veren kurumlar?n yapt??? a??klamalara da ?ok benzeyen bir mesaj bu. Erdo?an??n imzas? yerine, ?HD?nin herhangi bir ?ubesinin imzas?n? alt?na koysan?z, kimse yad?rgamayacakt?r muhtemelen. ??nk? mesaj ?yle bir tonla kaleme al?nm??.
  Peki bir ?lkenin, hele hele T?rkiye gibi ?at??ma ve ?iddet s?recinin b?t?n y?k?c? sonu?lar?n? uzun y?llard?r ya?ayan bir ?lkenin ba?bakan?n b?yle, ortada durup taraflara ?a?r? yapan bir uslup kullanmas? kabul edilebilir mi?
  T?rkiye?de bar???n tesisi konusunda e?er muhatap h?k?met de?ilse kimdir? Ba?bakan Erdo?an??n mesaj?nda dile getirdi?i, bar???n tesisi, insanlar?n dil, din, ?rk ayr?m? g?zetilmeden e?it muamele g?rmesinin ko?ullar?n?n yarat?lmas? i?in sorumluluk kime d??mektedir? Ba?ba bir iktidar var m?d?r?
  Bug?ne kadar, s?z verip atmad??? ad?mlara mazeret olarak, ?H?k?met olduk, ancak iktidar olamad?k? diyerek kar??l?k veren AKP, kendi i?inden bir ismi devletin en tepesine, ?anyakaya?ya da ??karm?? bulunmaktad?r.
  Dolay?s?yla Ba?bakan Erdo?an??n gerek ge?ti?imiz h?k?met d?neminde Ba?bakanl?k?ta kabul etti?i ayd?nlara yapt??? a??klamalar ve gerekse Diyarbak?r?da halka, K?rt ger?e?ini kabul ettikleri ve ge?mi?te devlet y?neticilerinin yapt??? hatalarla da y?zle?ecekleri y?n?ndeki vaatlerinin bug?n art?k ya?am bulmas?n? beklemek herkesin hakk?d?r.
  Yani Ba?bakan herkesten ?nce kendisi sorumlu davranarak bar?? y?n?nde ad?mlar atmal?d?r. Bu sorumlu?u g?stermelidir. Ancak, a??klanan h?k?met program? h?k?metin b?yle bir hedefi ve ufku olmad???n? da g?zler ?n?ne sermi? bulunmaktad?r.
  Ba?bakan ve H?k?met d???ndaki kesimler zaten sorumlu davranarak bar???n tesisi i?in ad?m atm?? bulunmaktad?r. T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??nda al?nan kararlar do?rultusunda ?nceki g?n Ankara?da toplanan ve kurulu?unu ilan eden Bar?? Meclisi bunun en somut g?stergesidir. T?rkiye?nin ayd?nlar?, emek ve demokrasi g??lerinin temsilcileri K?rt sorununun ??z?m? ve bar?? tesisi i?in ellerini ta??n alt?na koyduklar?n? ilan etmi? bulunmaktad?r.
  Ama H?k?met nerededir ve ?zerine d??en sorumlulu?un neresindedir. ??te bu g?n a??s?ndan as?l ?nemli olan mesele budur.
  Ancak Ba?bakan Erdo?an??n bu a??klamas? da g?stermi?tir ki, T?rkiye?de ??rnak?tan Edirne?ye kadar bar??a ihtiyac? olan T?rkiye halklar?, onlar?n temsilcileri ve ayd?nlar?n?n bu konuda zorlay?c? ve m?cadeleci tutumlar? olmadan , T?rkiye arad??? bar??? bulamayacakt?r.
  Yani bar??, ona ihtiyac? olanlar?n ellerindedir.
  ?yi haftalar.
  www.evrensel.net