BAYKU

 • D?nya Bar?? G?n??nde T?rkiye?de bir bar?? meclisi kurulmas? ?al??malar? ba?lat?ld?.


  D?nya Bar?? G?n??nde T?rkiye?de bir bar?? meclisi kurulmas? ?al??malar? ba?lat?ld?. Ankara?da 1 Eyl?l 2007 tarihinde toplanan 375 kat?l?mc?, T?rkiye Bar???n? Ar?yor konferanslar?n?n ard?ndan bir kez daha kurumsalla?ma yolunda topraklar?m?zda bar??a duyulan ?zlemi dile getirdi. T?rkiye?de bar???n kolay olmad???n? hepimiz biliyoruz. ?nkar temelinde y?kselen ?iddet ortam?na her daim hukuksuzluk hakimdir. Patlayan bombalar, ?ld?r?lenler, ortaya ??kan ili?kiler inkar edilerek, hukuk sistemi i?inde ayd?nlatma ?abalar? da g?revden almalar ve takipsizliklere kurban gitmektedir uzun y?llard?r.
  D?nya Bar?? G?n??nde bas?nda yer alan haberler de, y?llard?r tan?k olduklar?m?zdan farkl? de?ildi. Haberde yer alan; ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin PKK?ya kar?? operasyonlarda kimyasal silah kulland???n?, ??rnak??n Uludere il?esinde yap?lan operasyonda ?ld?r?len PKK?l?lar?n cesetlerinin ailelerine teslim edilmemesinin de bu iddiay? g??lendirdi?i iddias?na komutanlar ?Palavra? yan?t? verdi. B?y?kan?t s?zlerine, iddian?n Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?ye yak?n internet sitelerinde yay?nland???n? ima ederek, ?Ben Talabani?nin internet sitesini ciddiye al?r m?y?m? Bunlar?n hepsi palavra. Onlar ter?rist. Ben bir asker olarak ter?ristleri muhatap almam? diye devam etti. Bu ifade bu topraklarda demokratikle?menin ne denli uza??nda oldu?umuzu, hukukun ?st?nl??? kavram?n? nas?l yok sayd???m?z? hepimize yeniden an?msatmaktad?r.
  Uluslararas? belgeler ?????nda, yap?lmas? gerekenler bellidir. Kimyasal silah kullan?ld??? iddia edilen b?lgede gerekli bilimsel incelemeleri yapmak, ?lenlerin otopsilerini ger?ekle?tirmek ve bilimsel sonu?lar? ortaya koymak bir zorunluluktur. Demokratik oldu?u iddia edilen ve hukukun ?st?nl???nden dem vurulan bir ?lkede bu iddian?n ?palavra? olarak nitelenmesi, ancak bu iddiay? g??lendirmektedir.
  Kimyasal silahlar?n tarihsel geli?im s?reci i?erisinde kimyasal silahlar? ?reten, zaman zaman kullanan devletler, bir taraftan da Kitle ?mha Silahlar?n? (K?S) s?n?rlamaya y?nelik ?ok tarafl? silah kontrol rejimlerini y?r?rl??e sokmu?tur. 1925 tarihli Cenova Protokol?, 1968 N?kleer Silahs?zlanma Anla?mas? (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), 1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (BWC-Biological Weapons Convention), 1987 F?ze Teknolojileri Kontrol Rejimi (MTCR-Missle Technology Control Regime), 1993 Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC- Chemical Weapon Convention) bunlardan baz?lar?d?r.
  Cenova protokol? ile sava?ta kimyasal maddelerin kullan?lmas? yasaklanm??t?r. Ger?i ABD de dahil olmak ?zere pek ?ok ?lke sadece ilk kullanan ?lke olmayacaklar?, ancak kendilerine kar?? kimyasal silah kullan?ld??? takdirde ayn? cinsten misilleme yapma hakk?n? sakl? tuttuklar?n? belirterek ?ekince koymu?lard?r. ABD 1975 y?l?na kadar bu protokol? onaylamam??t?r. D?nya Tabipler Birli?i de, 1990 y?l?ndaki 42. oturumunda Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Konulu Bildirgeyi kabul etmi?, Tokyo bildirgesiyle de sa?l?k hizmeti vermesi beklenen hekimlerin , kimyasal ve biyolojik silahlar?n ara?t?r?lmas?na kat?lmas?n?, ki?isel ve bilimsel bilgilerini bu silahlar?n ke?fi ve ?retiminde kullanmalar?n?n etik olmad???n? bildirmi?tir.
  Silah tacirlerinin sava?lar?n bitmesini istemedi?i a??kt?r. Bir yandan her g?n yeni silahlar ?retilirken, bir yandan da silahlar?n en az?ndan s?n?rland?r?lmas? i?in ?abalar y?r?t?lmektedir. Bu ?eli?kili s?re?te hepimize d??en sorumluluk; insanl?k ad?na tarih boyunca elde edilmi? kazan?mlar? dikkate alarak, iddialar?n ?rtbas edilmemesi i?in elimizden geleni yapmakt?r. Bar??? kurmak hi? kolay de?ildir, ama Yavuz ?nen?in Meclis a??l???nda da belirtti?i gibi, bar?? hepimizin ellerindedir.
  ?ebnem Korur Fincanc?
  www.evrensel.net