Fotoğraf: Evrensel

Yata?an?da tehlike ?anlar? ?al?yor

Yata?an Termik Santrali?nin 3??nc? ?nitesinin baca gaz? ar?tma tesisi, 10 g?n ?nce devre d??? kald?. Baca gaz? ar?tma tesisi olmadan ?al??an 3??nc? ?nite nedeniyle il?ede k?k?rtdioksit oran? 395 mikrogram/metrek?pe ula?t?.


Yata?an Termik Santrali?nin 3??nc? ?nitesinin baca gaz? ar?tma tesisi, 10 g?n ?nce devre d??? kald?. Baca gaz? ar?tma tesisi olmadan ?al??an 3??nc? ?nite nedeniyle il?ede k?k?rtdioksit oran? 395 mikrogram/metrek?pe ula?t?.
Yenik?y Elektrik ?retim A? (YEA?) Genel M?d?r? Nuri ?erifo?lu, Yata?an Termik Santrali?nin ???nc? ?nitesinin ?baca gaz? ar?tma tesisi?nin 10 g?nd?r devre d??? kald???n? belirterek, ??nitede yatak rulmanlar?n?n bozulmas? sonucu ar?tma tesisi devre d??? kald?. Baca gaz? ar?tma tesisinin devreye girmesi i?in yo?un ?aba harc?yoruz. Bu konuda yo?un g?r??me trafi?i s?r?yor? dedi.
?erifo?lu, Yata?an kent merkezinde k?k?rtdioksit oran?n?n 395 mikrogram/metrek?pe ula?t???n? ??rendiklerini dile getirerek, ?Bu seviye 500 mikrogram/metrek?pe gelince ?niteyi devreden ??kartaca??z. Hatta bu seviyeyi bile beklemeden ?niteyi her an devreden ??kartabiliriz. Bu s?re? sonras?nda ise y?k tevzi ile konu?up m?mk?nse devreye almamaya ?al??aca??z? diye konu?tu.
Santralin ???nc? ?nitesi b?nyesinde bulunan baca gaz? ar?tma tesisi, daha ?nce de kurulduktan k?sa bir s?re sonra devre d??? kalm??t?.
Tehlikeye 5 kald?
Mu?la Valili?i Mahalli ?evre Kurulu karar?na g?re, yap?lan ?l??mlerde havadaki k?k?rtdioksit oran?n?n, s?n?r de?er olarak kabul edilen 400 mikrogram/metrek?pe yakla?t??? tespit edildi?inde, Yata?an Termik Santrali?nin ?nitelerinde y?k d???rmeye gidiliyor.
Y?k d???rmenin yeterli olmamas? durumunda ise hava kalitesi normale d?n?nceye kadar termik santralin ?niteleri ge?ici olarak devre d??? b?rak?l?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net