03 Eylül 2007 00:00

Bar?? y?r?y??? art?k daha g??l?

Bar?? Meclisi, program?n? olu?turarak ?al??malar?na ba?lad?. Meclisin program?; siyasi, ekonomi ve k?lt?rel ?nerilerle dolu

Paylaş

Ankara?da toplanan T?rkiye Bar?? Meclisi?nin (TBM) program ve t?z???, ayakta alk??larla kabul edildi. 25 ki?iden olu?an sekreteryas?n? belirleyerek ?al??malar?n? ba?latan T?rkiye Bar?? Meclisi, ilk toplant?s?n? 17 Kas?m 2007?de Ankara?da yapacak. Meclisin kurulu? bildirgesinde, ?bar???n halen insanl???n temel ?zlemi oldu?u? belirtilirken bar?? y?r?y???n?n de g?? kazand??? vurguland?.
Bar?? Meclisi?nin ilk toplant?s?, program ve t?z??? alk??lar aras?nda kabul edilirken kapan?? konu?mas?n? yapan TBM Sekreteryas? ?yesi Seydi F?rat, ?Bar?? y?r?y???m?z g?? kazand?. Ayn? zamanda bu olu?umla kurumsal bir kimlik kazand?. Halk?m?za hay?rl? olsun? dedi. Komisyonlar?n belirlenmesi sekreteryaya b?rak?l?rken, bar?? i?in toplanan 12 bin imzan?n ?n?m?zdeki g?nlerde TBMM?ye iletilmesi karar? da al?nd?. TBM Sekreteryas??ndan Yazar Ayd?n ?ubuk?u?nun okudu?u ve oybirli?iyle kabul edilen ge?ici program ve t?z?k, ikinci toplant?da son ?eklini alacak.
Bar?? Meclisi Kurulu? Bildirgesi?nde, nazi ordular?n?n Polonya?ya sald?rarak ?kinci Emperyalist Sava?? ba?latt??? 1 Eyl?l??n, sava?? unutmamak ve bar??? bir kez daha yitirmemek i?in ?D?nya Bar?? G?n?? olarak belle?e kaz?nd??? vurguland?.
Ancak d?nyan?n genel ve kal?c? bir bar??a hi?bir zaman kavu?amad???, yeni payla??m aray??lar?n?n, d?nya bar??? i?in s?rekli tehditler yaratt??? ortama dikkat ?ekilen bildirgede, ?Bar?? h?l? insanl???n temel ?zlemi olmaya devam ediyor? denildi.
??lkemiz, uzun y?llard?r s?regelen ve gittik?e ciddi bir i? sava? bi?imi alma e?ilimi g?steren bir ?at??ma ve ?iddet ortam? ya??yor. Bug?n d?nyada sava??n oldu?u kadar bar???n da merkezi b?lgemizdir. Emperyalist sald?r?n?n yaratt??? t?m d???mler de ??z?m de buradad?r? denilen bildirgede, T?rkiye?nin bar???n?n b?lge, hatta belki de d?nya bar???n?n ger?ekle?ebilmesi m?cadelesinde ?nemli bir ?neme sahip oldu?u kaydedildi. Bildirgede, Bar?? Meclisi?nin, d?nya ?ap?ndaki tarihsel birikim ?zerinden g?ncel sorunlar? de?erlendirerek, ?lke bar???n?n kazan?lmas? i?in program ve i? i?leyi? kurallar?n? kabul etti?i belirtildi.
Mehmet Uzun?un mesaj?
T?rkiye Bar?? Meclisi?ne sa?l?k sorunlar? nedeniyle kat?lamayan ve mesaj g?nderen K?rt ayd?n ve yazar? Mehmet Uzun, ?Hastal???mdan dolay? ne yaz?k ki aran?zda de?ilim. Ancak g?nl?m, y?re?im sizinle? dedi. Uzun mesaj?nda, ?Bar??, diyalog, ho?g?r?, birlikte karde??e ya?aman?n erdemi demokrasi, hak, hukuk, ?zg?rl?k ve e?itlik; bunlar bizim varl?k sebebimizdir. Bunlardan asla taviz vermemeliyiz? ifadelerine yer verdi.
T?rkiye?nin yeni bir d?neme girdi?ine dikkat ?eken Uzun, ?Bu d?nemde, ?iddet ortam? bir daha geri gelmemek ?zere mutlaka ortadan kald?r?lmal?; K?rtlerin, kendi hak ve hukukuyla b?t?n topluma ve sivil siyasete entegrasyonu sa?lanmal?? dedi.
Meclis?e, AKP Diyarbak?r Milletvekili Abdurahman Kurt, ?DP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, Prof. Bask?n Oran, Yazar Vedat T?rkali, Cem?id Bender ve Saruhan Oru? da birer mesaj g?nderdi.
Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Kadir Cang?zbay da yapt??? konu?mada, cumhuriyetin K?rt varl???n? bile yok sayd???n? belirtirken, asker ve ?ehit annelerinin, kar?? cepheler de?il ortak d??mana kar?? ayn? tarafta olduklar?n? s?yledi. Cang?zbay, ancak bunun hen?z anlat?lamad???n? da kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
T?rkiye Bar?? Meclisi?nin 25 ki?ilik sekreteryas?
Abdullah Karaman, Abdurrahman Da?demir, Ak?n Birdal, Ayd?n ?ubuk?u, Ayhan Bilgen, Co?kun ?sterci, Ender ?mrek, G?ltekin Y?cesan, G?lten U?ar, Hakan Tahmaz, ?mam Canpolat, Mehmet Cengiz G?le?, Mehmet ?irin Tun?, Metin Bakkalc?, Mustafa Kahya, Nazan ?st?nda?, Nusret Do?ruak, Orhan Miro?lu, Seydi F?rat, Sezgin Tanr?kulu, ?ebnem Korur Fincanc?, ?inasi Haznedar, Y?ld?r?m Kaya, Y?cel Sayman ve Y?ksel Mutlu.
Sultan ?zer
ÖNCEKİ HABER

Bar?? Meclisi?nin program?

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa