03 Eylül 2007 00:00

KONUM

Erdo?an??n ba??nda oldu?u ?60. H?k?met?in program? belli oldu. H?k?met programlar?, h?k?metlerin hedef ve y?nelimlerini g?steren, toplumsal olay ve s?re?leri ele al?? bi?imlerini yans?tan belgeler olmalar? bak?m?ndan ?nemlidir.

Paylaş

Erdo?an??n ba??nda oldu?u ?60. H?k?met?in program? belli oldu. H?k?met programlar?, h?k?metlerin hedef ve y?nelimlerini g?steren, toplumsal olay ve s?re?leri ele al?? bi?imlerini yans?tan belgeler olmalar? bak?m?ndan ?nemlidir. 22 Temmuz se?imlerinde Genelkurmay destekli g??ler kar??s?nda ?sivil? bir zafer kazanan AKP?nin, ?zellikle K?rt sorunu ve demokratikle?me konusunda a??l?mlar yapaca?? y?n?nde ?e?itli K?rt ve T?rk liberal sol ?evreler bir beklenti i?inde bulunuyor. 60. H?k?met Program?, bu beklentilere AKP taraf?ndan verilmi? bir yan?t olma ?zelli?i de ta??yor.
59. H?k?met d?neminde, ?zellikle ayd?nlarla yapt??? g?r??meden sonra Diyarbak?r?da K?rt sorununun ad?n? koyan ve Ba?bakan olarak sorunun muhatab? oldu?unu ifade eden Erdo?an??n 60. H?k?met Program??nda, K?rt sorununun ad? bile ge?miyor. Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan TBMM?ye sunulan programda ??lkemiz son 30 y?ld?r b?l?c? ter?r belas?yla kar?? kar??yad?r? denilerek, K?rt sorununu ?ter?r sorunu? olarak ele alan geleneksel politikalar tekrarlan?yor ve bu konudaki ?tavizsiz tutumun kararl?l?kla s?rd?r?lece?i? vurgulan?yor. K?rt halk?n?n genel siyasi af, K?rt?e e?itim gibi siyasal ve k?lt?rel beklentileri g?rmezden geliniyor. K?rt sorununu ?ter?r sorunu? olarak ele alan anlay???n devam?nda, b?lgeler aras?ndaki e?itsizlik ?ter?r?n kayna??? olarak g?steriliyor: ?Y?llarca ihmale maruz kalan Do?u ve G?neydo?u b?lgelerimiz ba?ta olmak ?zere ?lke genelinde e?itim, sa?l?k, adalet, yol, i?me suyu gibi alanlarda ba?latt???m?z hizmet seferberli?imize devam edece?iz. B?lge halk?n?n umutlar?n?, talep ve beklentilerini azami ?l??de kar??layarak, milli birlik ve beraberli?imizi g??lendirmeye devam edece?iz.?
G?r?ld??? gibi ?sivil? AKP?nin h?k?met program?nda, geleneksel politikalar?n tekrar?ndan ba?ka bir ?ey bulunmuyor. Bunun da ?tesinde, ?ncelleri gibi AKP?nin de ?milli birlik ve b?t?nl??? g??lendirmek i?in? b?lgeye ?hizmet seferberli?i?nin s?rd?r?lmesi, ?b?lgenin kalk?nd?r?lmas? i?in yat?r?m? gibi s?ylemlerinin aldatmaca ve yalan oldu?u 4.5 y?ll?k ge?mi? h?k?met d?neminden bilinen bir ger?ekliktir. Ankara Ticaret Odas??n?n (ATO) T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K) verilerinden yararlanarak haz?rlad??? 2004-2006 y?llar?nda ???sizli?in ve G???n Co?rafyas?? raporunda, bir i?te ?al??anlar?n ?al??abilir n?fusa oran?n? g?steren istihdama kat?l?m oran?n?n Mardin-Batman-??rnak ve Siirt?te y?zde 25.8, ?anl?urfa ve Diyarbak?r b?lgesinde y?zde 28.4 ve Gaziantep-Ad?yaman-Kilis b?lgesinde de y?zde 34.3 olarak ger?ekle?ti?i belirtilmektedir. Rapor, b?lgede ?al??abilir n?fusun y?zde 75 ile 65 aras?nda i?siz oldu?unu ortaya koymaktad?r. AKP?nin, her y?l y?zlerce mevsimlik K?rt tar?m i??isinin ?l?p sakat kalmas?na neden olan i?sizli?i ortadan kald?rmak i?in planlanm?? tek yat?r?m?, Tar?m Bakan? Mehdi Eker taraf?ndan ?m?jdelenen?, 2009?da Diyarbak?r?a hipodrom yap?lmas? projesidir!
60. H?k?met?in program?nda Irak politikas?, G?ney?deki K?rt h?k?metini ve Kerk?k referandumunu ?tehdit? olarak g?ren yakla??m?n devam?n? esas almaktad?r. Erdo?an, 59. H?k?met?in Irak?taki rol?n? ?S?nnilerin siyasal s?rece kat?lmalar??n? sa?lamak olarak tarif etmektedir. Erdo?an h?k?metinin bu politikas?, Kerk?k?te referandumu engellemek i?in b?lgede bombal? ter?r eylemleri d?zenleyen ve en son ?engal b?lgesinde 500?? a?k?n Ez?d? K?rd?n ?lmesiyle sonu?lanan sald?r?da ad? ge?en S?nni ter?r ?rg?tleri ile ili?kileri oldu?u iddialar?n? g??lendirmektedir. Programda yer alan ?Irak?ta istikrars?zl?ktan beslenen ter?r tehdidine kar?? da her t?rl? tedbiri en etkin bir ?ekilde alaca??z? ve ?Hi?bir kom?u ?lke topra??n?n ?lkemize y?nelik ter?rist eylemler i?in bir ?s olarak kullan?lmas?na izin vermeyece?iz? s?ylemleri ile s?n?r ?tesi operasyon tehdidi devam ettirilmektedir.
AKP?nin ?sivil? h?k?met program?, haz?rlanmakta olan ?sivil anayasa?n?n mant??? hakk?nda da fikir vermektedir. Bu program, AKP?den beklenti i?inde olman?n, demokrasi ve halk d??man? politikalar?n g?? kazanmas?n? sa?lamak d???nda bir i?e yaramayaca??n? g?stermektedir. Art?k ?bekleyip g?recek? bir ?ey kalmam??t?r. AKP?nin 60. H?k?met Program?, g?r?lmesi gerekenleri b?t?n a??kl???yla g?stermektedir. Bug?n?n g?revi, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde Ankara?da toplanan ?T?rkiye Bar?? Meclisi?ne g?? katmak; b?t?n emek, bar?? ve demokrasi g??lerini ?lkenin demokratikle?tirilmesi ve K?rt sorununun demokratik bar????l ??z?m? m?cadelesinde birle?tirecek bir platform haline getirmektir.
?etin Diyar
ÖNCEKİ HABER

Bar?? Meclisi?nde ?somut ad?m? vurgusu

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa