Fotoğraf: AA

Bu kadar? da Fazla!

D?SK Ege Temsilcisi Azad Fazla, 1 May?s?? di?er emek kurumlar?yla kutlayan sendikac?lara ceza verilmesini istedi


D?SK Ege B?lge Ba?kan? Azad Fazla, 2 May?s 2007 tarihinde D?SK Genel Y?netim Kurulu?na g?nderdi?i ?ikayet dilek?esinde, Genel-?? ?zmir 4 No?lu ?ube Ba?kan? Erkan Karaca ve Genel-?? 3 No?lu ?ube Sekreteri Can Bahad?r?a disiplin cezas? verilmesini istedi. Fazla, bu sendikac?lar?n 2007 1 May?s? ile ilgili karara ayk?r? davrand?klar?n? ileri s?rd?.
Fazla, D?SK?in Basmane?de ger?ekle?tirdi?i bas?n a??klamas?n?n ard?ndan D?SK?li i??ilerden ve sendikac?lardan bir k?sm?n?n T?rk-??, KESK, TMMOB ve emekten yana siyasi partilerin G?ndo?du Meydan??nda ger?ekle?tirdi?i mitinge kat?lmas?n?n, D?SK?i ?k???k d???rd???n??, ?birlik ve beraberli?i bozan hizip?i? bir davran?? oldu?u?nu savundu.
G?ndo?du?daki mitinge kat?l?m?n ?nc?l???n? Karaca ve Bahad?r??n yapt???n? belirten Fazla, bu durumun D?SK?le ilgili ?zmir kamuoyunda k?t? bir izlenim b?rakt???n? ileri s?rd?. Fazla, sendikac?lara ilgili disiplin h?k?mleri do?rultusunda gerekli cezan?n verilmesini istedi.
Ortak kutlama
Konuyla ilgili g?r??lerine ba?vurdu?umuz Karaca ve Bahad?r, D?SK Ege B?lge Temsilcisi Azad Fazla?n?n ?ikayet dilek?esinde anlat?lan olaylar?n tamamen ?arp?t?ld???n? dile getirdi. Sendikac?lar, D?SK Genel Merkezi?nin 1 May?s?? Taksim?de kutlama karar? ile ilgili yaz?s?n?n sendika ?ubelerine ge? ula?t???n?, ?ubeler olarak yaz?n?n geli?inden g?nlerce ?nce i?yerlerinde 1 May?s haz?rl?k ?al??malar?na ba?lad?klar?n? s?ylediler. Sendikac?lar, bu ?al??malar sonras?nda i??ilerle her y?l oldu?u gibi 1 May?s?? i?yerlerinde ortak kutlama ve sonras?nda ise di?er kurumlarla birlikte alanda olma g?r???n?n olu?tu?unu aktard?lar.
Fazla Taksim?e gitmedi
D?SK Genel Merkezi?nin Taksim yaz?s?n?n ula?mas?ndan sonra da D?SK Ege B?lge Temsilcili?i taraf?ndan ?ubelerle herhangi bir toplant? yap?lmad???n?, alan etkinlikleri ile ilgili veya Taksim?e gidi?e dair bir karar al?nmad???n? dile getiren Erkan Karaca, ?Bir eksiklikten s?z etmek gerekirse eksiklik, b?lge temsilcili?inin Taksim?e gitme konusunda ?rg?tlenme ?al??mas? yapmamas?d?r. Her ?eyden ?nce B?lge Temsilcisi Fazla, Taksim?e gitmemi?tir? diye konu?tu. ?zmir i?inde ve il?elerinde bir?ok i?yerinde D?SK?e ba?l? olmayan sendikalar?n ?yelerinin de kat?l?mlar? ile ortak kutlamalar yap?ld???n? aktaran Karaca, Alia?a Belediyesi i??ilerinin, petrol i??ilerinin ve KESK?li kamu emek?ilerinin Alia?a?da yapt?klar? ortak kutlaman?n ard?ndan, G?ndo?du Meydan??ndaki mitinge kat?lmalar?n? ?rnek g?sterdi. D?SK?in Taksim karar?n?n aleyhine ?al??t?klar? y?n?ndeki ele?tirilerin ger?e?i yans?tmad???n? belirten Karaca, Basmane?de yap?lacak bas?n a??klamas? hakk?nda da kendilerine s?zl? veya yaz?l? herhangi bir resmi bilgi ula?mad???n?, bu etkinli?i ayn? g?n s?ylenti ?eklinde duyduklar?n? kaydetti.
S?n?f?n birli?ini savunacaklar
Basmane?de yap?lan bas?n a??klamas?na ?yeleri ile birlikte kat?ld?klar?n?, burada Fazla yerine Genel-?? 5 No?lu ?ube Ba?kan? Mehmet ??nar??n konu?tu?unu belirten Can Bahad?r, konu?man?n uzamas? ?zerine i??ilerin yakla??k yar?s?n?n ?G?ndo?du?ya, G?ndo?du?ya? ?eklinde slogan atmaya ba?lad???n? dile getirdi. Bahad?r, gerilen ortam? yat??t?rmak istemelerine ra?men D?SK B?lge Temsilcisi Fazla?n?n, kendilerine s?z hakk? vermeden ?G?ndo?du?ya gidenleri sendikadan ihra? edece?iz? s?zleriyle gerginli?in artmas?na neden oldu?unu s?yledi. Bahad?r, t?m ?ubelerin ?yelerinden olu?an 400 kadar i??i ile birlikte kendilerinin de D?SK?in kutlamalar?n?n sona ermesinin ard?ndan G?ndo?du Meydan??na giderek s?n?f karde?leriyle 1 May?s Birlik M?cadele ve Dayan??ma G?n??n? kutlad?klar?n? belirtti.
Her iki sendikac? da ya?ananlarda herhangi bir sorumluluklar? olmad???n? vurgulayarak, ?Aksine, bizden ?ikayet edenlerin kendi eksiklikleri ve bas?n a??klamas? s?ras?ndaki adeta k??k?rt?c? tutumlar? i??ileri kar?? kar??ya getirmi?tir. Bizler, i??i s?n?f?n?n birli?ini ve ortak m?cadelesini her platformda savunduk, savunmaya da devam edece?iz. Her noktada i??ilerin kazan?m? s?n?f?n kazan?m?d?r. Bu birle?tirici tutumumuzun i??i s?n?f?na zarar verdi?i iddias?n?n ak?l, mant?k ve i??i s?n?f?n?n m?cadele birikimiyle a??klanabilir bir yan? yoktur? diye konu?tular. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net