03 Eylül 2007 00:00

R?dvan Budak se?imlere haz?rlan?yor

D?SK/Tekstil ???ileri Sendikas??n?n 8-9 Eyl?l 2007 tarihinde ?stanbul?da yap?lacak ve 257 delegenin oy kullanaca?? kongresinde, alternatif bir liste olu?turuldu?u ??renildi.

Paylaş

D?SK/Tekstil ???ileri Sendikas??n?n 8-9 Eyl?l 2007 tarihinde ?stanbul?da yap?lacak ve 257 delegenin oy kullanaca?? kongresinde, alternatif bir liste olu?turuldu?u ??renildi.
D?SK Genel Ba?kanl??? g?revindeyken 1999 genel se?imlerinde DSP?den ?stanbul Milletvekili se?ilen R?dvan Budak, D?SK?in yeniden yap?land?r?lmas? i?in D?SK?e ba?l? Tekstil ???ileri Sendikas??n?n 8-9 Eyl?l?de yap?lacak ola?an kongresinde, ba?kanl??a aday oldu?unu duyurdu. Budak, ?Sendika ?ube ba?kanlar?m?z irade birli?i g?stererek bana teklifte bulundular. Onlar?n iradesine sayg? g?sterece?im? ?eklinde konu?tu.
Budak ba?kanl???nda g?ndeme ta??nan yeni y?netimde; Genel Sekreterli?e 64 delegesi bulunan Adana Bossa ?ube Ba?kan? Recep T?rky?lmaz, Genel Ba?kan Vekilli?ine 30 delegesi bulunan Gaziantep ?ube Ba?kan? Muzaffer Suba??, Mali Daire Ba?kanl????na 20 delegesi bulunan ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Kaz?m Do?an, E?itim Daire Ba?kanl????na ise 61 delegesi olan Bursa ?ube Ba?kan? Muammer ?zer?in getirilece?i, eski y?netimin tasfiye edilece?i kongrede R?dvan Budak?a; sendikan?n Ceyhan, MENSA, S?ke ve Edirne ?ubelerinin de destek verece?i konu?uluyor.
Tekstil Sendikas??n?n kongresinde ba?kanl??a se?ilmesine kesin g?z?yle bak?lan Budak??n, daha sonra D?SK ba?kanl??? i?in aday olaca?? konu?uluyor. Ancak Budak, hen?z bu konuya dair a??klama yapmad?.
?elebi: Aday olmayaca??m
D?SK ve Tekstil Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi ise D?SK?in ?ubat 2008?de yap?lacak genel kurulunda genel ba?kanl??a yeniden aday olaca??n?, ancak Tekstil Sendikas??n?n kongresinde aday olmayaca??n? bildirdi.
T?rkiye sendikal m?cadelesinin ?n?nde yo?un g?revler dururken D?SK?in ve i??i s?n?f?n?n g?ndeminin genel kurul tart??malar?yla i?gal edilmemesi gerekti?ini vurgulayan ?elebi, ?D?SK?teki genel ba?kanl?k g?revime devam ediyorum. D?SK 13. Genel Kurulu g?rev verirse, i??i s?n?f? ve D?SK?in emrinde ?al??maya devam edece?im? dedi. ?elebi, Tekstil?in ba?kanl???na aday olmay? d???nmedi?ini ve bunu son yap?lan Ba?kanlar Kurulu toplant?s?nda a??klad???n? hat?rlatt?. (???? SEND?KA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Bas?n-?? ?rg?tlenmeye h?z verecek

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa