YA?ADIK?A

 • K?resel ?s?nman?n ortaya ??kartaca?? sonu?lar, bilim insanlar?n? endi?elendirmeye devam ediyor.


  K?resel ?s?nman?n ortaya ??kartaca?? sonu?lar, bilim insanlar?n? endi?elendirmeye devam ediyor. Viyana?da 27 A?ustos 2007 tarihinde ba?layan BM ?klim De?i?ikli?i Konferans?, 1000 kadar uzman?n kat?l?m?yla ba?lad?, 31 A?ustos?ta sona erdi.
  Ama?, k?resel ?s?nmaya kar?? daha etkin ?nlemlerin al?nmas?n? sa?lamak. Ama ABD, fosil yak?t kullan?m?nda indirime gitmeye gene yana?mamaktad?r. ?stelik uzmanlar?n ?ng?r?s?ne g?re k?resel ?s?nma, ABD?yi etkileyen f?rt?nalar?n h?z?n?n ve say?s?n?n her ge?en g?n artmas?na neden olmaktad?r. Ara?t?rma ekibinin lideri NASA Uzman? Tony Del Genio, k?resel ?s?nma nedeniyle ?en ?iddetli ya???lar?n, en ?iddetli f?rt?nan?n ve kas?rgalar?n art?k daha s?k ve daha ?iddetli bir ?ekilde meydana gelece?ini? s?yl?yor. Atmosferdeki hareket ve ?s? de?i?imleriyle ilgili kapsaml? bir bilgisayar modeli ?zerinde ?al??an Del Genio, k?resel ?s?nmayla birlikte etkisi artacak al?ak bas?n? merkezlerinin, daha fazla ?im?ek ve doluya neden olaca??n? da ekliyor. Ama b?t?n bunlara kar??n ABD, insanl??a zarar vermeye davam ediyor. ?ster istemez insan?n akl?na ?ABD?nin bunda bir ??kar? m? var? sorusu tak?l?yor. Her kriz birtak?m f?rsatlar da do?urur. ABD, bu k?resel felaketi de birtak?m yararlar sa?lamak i?in kullanmaya m? haz?rlan?yor? Ara?t?rmak laz?m.
  ABD e?er bu ?ekilde hareket ediyorsa, elbette ki birtak?m planlar? vard?r. Ama bizim ?sucu? bakan?m?z Veysel Ero?lu?nun plan? nedir, do?rusu anlayabilmi? de?iliz. ??nk? Veysel Ero?lu, ?K?resel ?s?nma bizi etkilemez!? diyor. T?rkiye?nin suyunun, gereksinimimiz olan suyun 10 kat? oldu?unu s?yl?yor. Durum b?yle olunca oturup d???nmek gerekiyor. Acaba Bakan Bey bu s?zleri bakan olman?n heyecan?yla m? s?yledi? Yoksa bir bilim insan? kimli?iyle mi s?yledi?
  Bildi?imiz kadar?yla su zengini bir ?lke de?iliz. Gelecek y?llarda ?nlem almazsak b?y?k s?k?nt?larla kar??la?aca??z diye biliyoruz. Bu konuda gerek uzmanlar, gerekse akademisyenler ayn? g?r??teler. Hatta bu sene olu?an kurakl?k nedeniyle ortaya ??kan zarar?n 4 milyar YTL?yi ge?ti?i s?yleniyor. Bakan Bey, gizli kaynaklar m? buldu acaba? Di?er yandan Konya Ovas??na ?Mavi T?nel?le su getirilmesi projesi elbette ki ?nemlidir. Bu uygulamalar?n di?er ovalara da uygulanmas? gerekir. Hatta k???n bo?a giden nehir sular?n?n bir k?sm?n?n (?evre dengesini bozmayacak ?ekilde, ?rne?in Konya ve S?ke ovalar?nda) yeralt?na enjekte edilmesi, yaz?n da bu sular?n kullan?lmas? ba?ka bir ??z?m olabilir. ??lle?en g?llerin tekrar canland?r?lmas?, belki iklimsel de?i?imin olumsuz etkilerini azaltabilir. Bu uygulamalar?n sulama sisteminde verimli kullan?m teknikleriyle desteklenmesi, s?k?nt?y? daha da azaltacakt?r. Fakat b?t?n bunlar yap?lsa bile ?nlemlerin, mevcut duruma g?re de?il ileride olabileceklere g?re al?nmas? gerekmektedir. Bilimsel ve ger?ek?i yakla??m budur.
  Buradan, Bakan?? b?yle stratejik bir konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. ??nk? su, b?lgemiz i?in ?ok ?nemlidir ve biz, su zengini bir ?lke de?iliz! Bu t?r a??klamalar? suyun patronu olan bir bakan?n yapmas?, ?lkemizin ba??n? a?r?t?r.
  Birtak?m ?evreler, k?resel ?s?nmaya kar?? n?kleer santralleri tekrar dillendirmeye ba?lad?lar. Oysa herkes biliyor ki, n?kleer santraller enerji gereksinimine ??z?m de?ildir. Bu s?ylem sadece i?in k?l?f?d?r. Ger?ek niyet n?kleer bomba yap?m?d?r. Oysa n?kleer santral kurulsa bile n?kleer bomba malzemesi ?retmek m?mk?n de?ildir. Buna hem teknolojik durumumuz, hem de di?er emperyalist ?lkeler izin vermiyor.
  Hadi sava? ????rtkanlar? ba?ar?l? oldular, b?t?n engelleri a?t?lar ve n?kleer bombalar? ?rettiler varsayal?m. Nerede ve kime kar?? kullanacaklar? Kom?ular?n?za kar?? m?? Ayn? bomba bu durumda bizi de etkiler. Hem neden kom?ular?m?zla sava?al?m? Uzak ?lkelere kar?? m? kullanacaklar? Bu durum da ak?ll?ca de?il. F?zeler, hedefe ula?amadan havada iken imha edilir. O zaman ne yapacaklar bu bombalar?? ?stelik emperyalizme kar?? ulusal Kurtulu? Sava???yla kurulmu? bir ?lkeyiz. Ge?ti?imiz per?embe g?n? emperyalist i?gale kar?? kazan?lan 30 A?ustos zaferini kutlad?k. 1 Eyl?l ise D?nya Bar?? G?n??yd?. Bu canavarca d???nceler neden? Sava? ne i?in yap?l?r? Sava?tan kimler yarar sa?lar? Kimler zarar g?r?r?
  G?n?llerinden sava? ge?enler bu sorular?n yan?t?n? versinler. Buna kar??n h?l? sava? istiyorlarsa, bizden ve ?ocuklar?m?zdan uzak dursunlar, kendi ?ocuklar?n? sava?t?rs?nlar. Bizler, sava?? ancak ulusal Kurtulu? Sava???nda oldu?u gibi; emperyalizme kar?? ba??ms?zl?k ve ?zg?rl???m?z i?in yapar?z. Ve bug?n ?u a??k bir ger?ektir ki; emperyalizme ve s?m?r?ye kar?? zafer kazan?lmad?k?a, d?nyam?zda huzur ve bar?? m?mk?n de?ildir.
  Enver ?at
  www.evrensel.net