03 Eylül 2007 00:00

?akayla ba?lad? d?nyan?n derdi oldu

?nternetin kullan?lmaya ba?lamas?yla d?nyan?n korkulu r?yas? haline gelen bilgisayar vir?slerinin ilki, 25 y?l ?nce bir lise ??rencisi taraf?ndan arkada?lar?na "k???k bir ?aka" i?in yaz?ld?.

Paylaş

?nternetin kullan?lmaya ba?lamas?yla d?nyan?n korkulu r?yas? haline gelen bilgisayar vir?slerinin ilki, 25 y?l ?nce bir lise ??rencisi taraf?ndan arkada?lar?na "k???k bir ?aka" i?in yaz?ld?. Rich Skrenta adl? ??renci, bilgisayar ?akalar? y?z?nden kendisine zaten ??pheyle yakla?an arkada?lar?n? kand?rmak i?in buldu?u bu bilgisayar numaras?yla, d?nyada ilk bilgisayar vir?s?n? kullan?ma sokan ki?i olarak k?t? bir ?ne kavu?tu.
O ilk vir?s...
Pittsburgh yak?nlar?ndaki Mt. Lebanon (L?bnan Da??) Lisesi?nde okuyan Skrenta, k?? tatili s?ras?nda Apple II bilgisayar?nda ilk olarak, ?imdi "boot sector" vir?s? diye bilinen vir?s? yazd?. Skrenta, yazd??? vir?s? 1982'nin ilk aylar?ndan itibaren okudu?u lisede ve yerel bir bilgisayar kul?b?nde yaymaya ba?lad?. Vir?s daha sonra d?nya ?ap?nda yay?lan ilk vir?s oldu. ?imdi 40 ya??nda olan Skrenta, aradan ge?en 25 y?lda online haber ?irketi Topix'i ba?latt?, Time Warner'?n sahibi oldu?u bir web adres rehberinin kurulmas?na yard?mc? oldu ve say?s?z bilgisayar program? yazd? ama ilk bilgisayar vir?s? "Elk Cloner"? yazan ve d?nyaya salan ki?i olma etiketinden kurtulamad?.
Melissa, Love Bug, di?erleri...
G?n?m?zde art?k y?z binlerce, hatta vir?s? nas?l tan?mlad???n?za ba?l? olarak milyonlarca vir?s t?r? var. Microsoft i?letim sistemi kullanan bir bilgisayara ilk vir?s 1986'da, Pakistan'da iki karde?in ?imdi "Brain" (beyin) diye adland?r?lan bir boot sekt?r program? yazd?klar?nda bula?t?. ?nternet kullan?m?n?n yaygnla?mas?yla birlikte vir?slerin yay?lmas? i?in ideal y?ntem ortaya ??kt?: Elektronik posta. "Melissa" (1999), "Love Bug" (2000) ve "SoBig" (2003) gibi vir?sler, kendilerine bilmedikleri bir kaynaktan gelen e-postalar? a?an milyonlarca insan?n bilgisayar?na bula?t? ve bu ki?ilerin bilgisayarlar?ndan ba?kalar?na vir?sl? e-posta g?nderen bir program? otomatik olarak harekete ge?irdi.
?lk vir?slerle ?imdiki vir?slerin temeldeki teknolojileri ayn? olsa da, art?k vir?slerin verece?i zararlar bak?m?ndan b?y?k de?i?iklikler ya?and?. Son zamanlarda ki?ilerin bilgisayar programlar?nda kulland?klar? parolalar? ?almak i?in kullan?lan vir?sler ortaya ??kt?, art?k vir?sler cep telefonlar? ile yay?l?yor.
Milyar dolarl?k sekt?r
D?nya ?ap?nda ya?anan vir?s krizleri son zamanlarda pek ya?anmasa da, en bilinen antivir?s programlar?ndan McAfe'nin sahibi olan McAfe ?irketinin bilgisayar g?venli?i laboratuvarlar?ndaki ara?t?rma y?neticisi Dave Marcus, hemen her g?n 150 ila 175 yeni vir?s program? tespit ettiklerini belirtiyor. 5 y?l ?nce bu say? haftada 100 idi. Bilgisayar g?venli?iyle ilgili donan?m, yaz?l?m ve hizmet sekt?r? d?nya ?ap?nda 38 milyar dolarl?k bir end?stri haline gelmi? durumda. Bu rakam?n 2010'da 67 milyar dolara ??kaca?? tahmin ediliyor. Asl?nda "Elk Cloner"dan ?nce de baz? bilgisayar vir?sleri vard? ama bunlar, ya deneysel olarak yaz?lm??t? ya da ?ok az yay?lm??t?. Skrenta'n?n ilk vir?s yaz?c?s? olarak kabul edilmesinin nedeni, vir?s?n zaman?n?n en yayg?n ev bilgisayarlar? aras?nda ??lg?n bir h?zla yay?lm?? olmas?yd?. (TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

'Konyal?m?l? dostluk festivali

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa