YA?AMA K?LT?R

 • Karacasu'day?m. Ayd?n'la Denizli aras?nda?Evler ?zerinde ?al???yoruz, 16 mimar ya da mimar aday?yla birlikte?Nedense durmadan Kuzguncuk'u an?ms?yorum.


  Karacasu'day?m. Ayd?n'la Denizli aras?nda?
  Evler ?zerinde ?al???yoruz, 16 mimar ya da mimar aday?yla birlikte?
  Nedense durmadan Kuzguncuk'u an?ms?yorum.
  Evlerden mi, sokaklardan m??
  De?il, hi?biri de?il?
  ?nsanlar?ndan ?
  ?nsan severliklerinden?
  ?nsanc?ll?klar?ndan?
  Kom?u ili?kilerinden?
  Kuzguncuk i?in bunlar? anlatt???mda, "Kald? m? ki" diye sorarlard? hep. Kald? elbette? Sand???n?zdan daha ?o?u hem de?
  Kuzguncuk'ta bitti de Karacasu'da m? kald??
  Kuzguncuk'ta da s?r?yor?
  Dedim ya; evlerden, ?undan bundan ?t?r? de?il insanlar?ndan ?t?r??
  ?nsanlar?, dilleri, dinleri mi bir? Elbette, ?o?unlukla?
  Ama bunlar da yetmeyebilirdi "Kuzguncuk'la Karacasu benze?iyorlar" demeye? Ayr?ca Kuzguncuk'ta kiliseler var burada yok. Orada havralar var burada yok. Kuzguncuk'ta Rum kilisesiyle Yahudi havras?, Ermeni kilisesiyle T?rk camisi omuz omuza, duvar duvara, bah?e bah?eye?
  Demek ki yaln?z bunlardan ?t?r? de?il benze?me, Kuzguncuk'taki insan ili?kileri, Karacasu'da da oldu?una g?re?
  Kuzguncuk'a ilk geli?imde y?re?imi ?s?t?veren, insanlar?n birbirlerine bak???, selamla?malar?, birbirleriyle ilgilenmeleriydi.
  Kamyondan, mahallenin gen?leri ta??m??lard? kitaplar?m? evimin birinci kat?na? Bir de ?zenli? Destelerini, s?ralar?n? bozmadan?
  "Ho? geldiniz! Ho? geldiniz!"diye kar??lamalar? bir yana; kom?ular?m?z ?ay, muhallebi vb. getirerek yorgunlu?umuzu almaya ?al??m??lard?.
  Bakkal?m?zla, manav?m?zla, kasab?m?zla hemen dost olmu?tuk. Sokakta selamla?madan ge?ip gitmiyorduk kimselerin ?n?nden? ?ocuklar?m?z birbirlerini bekliyorlard? sabahlar? kap? ?nlerinde, okula birlikte gitmek i?in. Pencerelerimiz, s?yle?en insanlar? ?er?eveliyorlard?. Dedikodu pencerelerimiz bile vard?, bir fincan kahve uzat?lan.
  Ak?amlar? kulaklar? t?rmalamayan, giderek kat?l?nan m?zikli arka bah?elerimiz, al?ak duvarl??
  Neydi b?t?n bunlar?
  Neden b?yleydi?
  Kuzguncuk'un kurulu?undan m?, kurgusundan m?? Evlerinin yap?l???ndan m?? Belki bir ?l??ye dek? Ama ger?ek neden insanl???m?zd?, ya?am? payla?mak isteyi?imizdi? Kimselerin kendini b?y?msemeyi?i, ??yle ya da b?yle ayr?cal?k kazanmaya kalk??may???ndand??
  Kuzguncuk'un kurulu?u, kurgusu, neredeyse b?t?n Bo?azi?i k?yleriyle birdi?
  Ortada bir dere ya da denize a??lan bir ana yol? Onun iki yan?nda ortak kullan?mlar? ?ar??-pazar, cami, kilise, ?e?me, kahvehane, okul vb. sosyal-k?lt?rel donan?mlar? Kar??la?malar?n, "merhaba"lar?n alan? ya da alanlar??
  ?ki yandaki yama?larda evler? Birbirinin g?ne?ini, g?z yaylas?n?, havas?n?-yelini kesmeyen? Birbirini ??p?yle, pis suyuyla kirletmeyen?
  Bu mahalle bizim mahallemiz?
  Mahalle varl?s?yla vars?z?yla bir ya?ama birimi? ?ze?i herkese e?it uzakl?kta neredeyse?
  Yaya ili?kileri dengeli? Havam?z? kirleten, tekerlekli teneke kutulara (otomobillere) gerek yok mahalle i?inde?
  Kimse kimseyle yar??maya kalk??m?yor. Birinin sorunu herkesin olabiliyor neredeyse?
  Bir avu? bah?emizde ?i?ek-b?cek, incir, ayva, nar? Bostan?m?zda domates, biber, patl?can? Bal???m?z oltac? Nam?k'tan? Kedimiz, k?pe?imiz?
  (Bug?n?n gettolar?n?, kutu kutu ?st?ne y???lan "apartman" kulelerini, kap? kom?usunu tan?mayanlar? d???n?yorsunuz de?il mi ben bunlar? anlat?rken?)
  D?? de?il bunlar!
  B?t?n bunlar saray yavrusu yap?lara, ev g?kdelenlerine, ?e?it ?e?it tekerlekli teneke kutulara, her yan?m?z? sarm?? al?ak-y?ksek gerilimlere, herkesi size bakt?racak giysilere, ?una buna ba?l? de?il.
  B?t?n bunlar, hepsi insanl???m?za ba?l??
  Bakmay?n siz "?a? de?i?ti" diyenlere?
  ?a? de?i?sin, de?i?sin ama insanca de?i?sin?
  Yeter ki insanl???m?z de?i?mesin!
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net