Kurak bir festival

Be?inci y?l?n? b?y?k reklam kampanyalar?yla duyuran Rock?n Coke festivali, bir kez daha ayn? yerde, ?stanbul B?y?k?ekmece?deki Hezarfen Havaalan??nda yap?ld?.


Be?inci y?l?n? b?y?k reklam kampanyalar?yla duyuran Rock?n Coke festivali, bir kez daha ayn? yerde, ?stanbul B?y?k?ekmece?deki Hezarfen Havaalan??nda yap?ld?. Binlerce rock dinleyicisinin kat?l?m?yla ger?ekle?en festivalde, pek de ?Be?inci y?l co?kusu?na rastlanm?yordu.
Festival alan?na girenlerin ilk dikkati ?eken, alan?n kurakl?ktan nasibini alm?? olmas?yd?. Festivalin s?rekli kat?l?mc?lar?, B?y?k?ekmece G?l??n?n kenar?ndaki Hezarfen Havaalan??n?n, ?nceki y?llarda ?imlerle kapl? bir g?r?nt?s? oldu?unu hat?rlad?lar. Konserleri izlerken oturulabilen ?imenler, bu y?l kuruyup yerini r?zgarda u?u?an k???k saman par?alar?na b?rakm??t?. G?l ise kuruyup ?ekilmi?, hatta eskiden g?l?n oldu?u yerde toprak ?atlam??t?. Bunun m?zik dinleyicilerini do?rudan ilgilendiren yan?, alanda u?u?arak herkesi rahats?z eden tozlar oldu.
?evreyle ilgili kimi etkinlikler, alan?n bu durumundan etkilenen kat?l?mc?lar?n ilgisini ?ekmeyi ba?ard?. Bunlardan biri olan WWF-T?rkiye?nin (Do?al Hayat? Koruma Vakf?) ?Suyumuza Sahip ??kal?m? kampanyas? kapsam?nda T?rkiye?ye getirdi?i dev ?i?me kova, t?kenen su kaynaklar?na dikkat ?ekti. Hayata Art? Gen?lik ?ad?r??nda ise, ?Su Susad?k?a? ba?l?kl? bir foto?raf sergisi yer ald?.
Kurakl???n bu boyutundan, ya?muru bekleyerek biraz olsun avunuldu. Ancak festivalin i?eri?i i?in ayn? ?eyi s?ylemek, o kadar kolay de?il. Festivalin be?inci y?l? i?in ?festival ruhu? ti??rtleri bile haz?rlanm??t?. Program?n ise ayn? derecede tatmin edici olmad??? g?r?ld?.
Rock?n Coke, Cuma ak?am? gelen kamp??lar i?in Raining Pleasure ve DirtySound konserleriyle ba?lad?. Cumartesinin g?nd?z konserlerinden en dikkat ?ekeni ise yerli gruplardan Gripin ile alternatif sahnedeki Kre? oldu. Asl??n?n k?rm?z? elbisesi, g?n?n en dikkat ?eken kost?m? oldu. Beklenen gruplar ise ak?am saatlerinde s?rayla sahne almaya ba?lad?lar. ?nce Teoman ile Rashit?in uzun s?redir haz?rlad??? s?ylenen birlikte ?ark? s?yleme projeleri izleyici kar??s?na ??kt?. Ancak bu g?steri, kelimenin tam anlam?yla bir hayal k?r?kl??? oldu. Punk grubu Rashit ile Teoman??n ?ark?lar?ndan se?meleri birlikte s?ylemeye ?al??malar?, izleyiciye de son derece uyumsuz gelmi? olmal? ki, gayet co?kusuz izlendi. ?air k???k ?skender?in sahneye ??k?p ?ark?lara e?lik etmesi ise, performans? ?s?rpriz? hale getiren az say?da g?zel olaydan biriydi.
?kilinin ard?ndan, Soundgarden ve Audioslave gruplar?n?n kurucusu Chris Cornell sahne ald?. Cornell, cumartesinin en ?ok ilgi g?ren sanat??s?yd?. ?zleyicileri akustik a??rl?kl? ?ark?lar?yla duyguland?rd?. Cornell, Irak sava??na ili?kin olarak yazd??? ?Silence the Voices? (Sesleri susturun) ?ark?s?ndan ?nce George Bush?un politikalar?na duydu?u ?fkeyi anlatt?. ?ark? ise, sava?a dair itirazlar?n neden y?kselmedi?ine, seslerin neden ?susturuldu?una? ili?kin s?zleriyle dinleyenleri etkiledi.
Festivalin ?headliner? yani as?l grubu Smashing Pumpkins 22.30 sular?nda sahne ald?. Ancak Pumpkins, Cornell konserinin ard?ndan alana da??lan seyirciyi toplamay? ve co?turmay? ba?aran bir performans sergilemedi. D?nyada 50 milyon alb?m sat???yla Amerikan alternatif rock?unun temsilcilerinden olan Smashing Pumpkins, s?k s?k kendilerini alanda dinleyen izleyicilere te?ekk?r etti. Bir ara Kapal??ar???dan ald??? T?rkiye bayrakl? ti??rt? giyen grubun lideri Billy Corgan, ?T?rkiye?ye ilk geli?imiz, umar?m son olmaz? s?zleriyle sahnede duygusal bir konu?ma yapt?.
Festivalin d?nk? program? ise alternatif sahnede Ayyuka grubu ile ba?lad?. Yerli gruplardan 110, Pentagram ve sanat??lar Hayko Cepkin, ?zlem Tekin ile Pazar g?n?n?n program? daha ?ok yerli m?zisyenlerden olu?tu. G?n?n beklenen gruplar? ise Britanya dolaylar?ndand?: Gallerli grup Manic Street Preachers ile ?sko?yal? gen? grup Franz Ferdinand ak?am saatlerinde sahne alarak festivali sonland?rd?.
Rock?n Coke be? ya??nda

2003?te ba?layan festival, ?zellikle muhalefet ve isyanla ba?da?t?r?lan rock m?zik ile emperyalizmin simgelerinden b?y?k tekel ve festivalin ana sponsoru Coca Cola?n?n birlikte an?lmas?n? tart??maya a?m??t?. Aradan ge?en be? y?lda, m?zik ve yiyecek stantlar? d???ndaki al??veri?i k??k?rtan b?l?mlerin azalmas?yla, Rock?n Coke?taki t?ketme ??lg?nl???n?n giderek yava?lad??? g?zleniyor. Be?inci y?lda beklendi?i kadar ilgi g?rmemesi ise, festivalin gelece?i konusunda ku?kulara yol a?t?.
Rock?n Coke?a ?u ana kadar ?e?itli ?lkelerden 79 yabanc? grup ile 56 yerli grup ve m?zisyen kat?ld?. Festivallerde 500?den fazla m?zisyen a??rland?. 4 y?ldaki izleyici say?s? ise 200 bin olarak a??kland?. Bug?ne kadar Hezarfen Havaalan??nda sahne alan gruplar aras?nda Pet Shop Boys, Iggy Pop, Cure, Placebo, Muse, Simple Minds, Suede, Cardigans, 50 Cents, The Rasmus, Korn, Offspring, Skin gibileri bulunuyor. Festivalin be?inci y?l? i?in ise, grafik sanat??s? Kenan ?nsal taraf?ndan ?zel ?festival ruhu? ti??rtleri ?retildi. K?rm?z? ve turuncu renklerde haz?rlanan ti??rtler, alanda sat??a sunuldu. ?lk g?n ?stanbul ?ad?r?nda bir ara rock grubu solistleri bulu?mas? ya?and?. Festivalde Mor ve ?tesi?nin solisti Harun Tekin, ?ebnem Ferah, Og?n Sanl?soy, Gripin?in solisti Birol Namo?lu ve Kargo?nun solisti Koray Candemir?in biraraya geldi?i g?r?ld?.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net