Evrensel K?lt?r?de televizyon tart???l?yor

Evrensel K?lt?r dergisinin eyl?l say?s?, televizyon ve ideoloji ili?kilerini ele al?yor.


Evrensel K?lt?r dergisinin eyl?l say?s?, televizyon ve ideoloji ili?kilerini ele al?yor. Ayd?n ?ubuk?u, televizyonun ideolojinin belirlenmesinde ve yeniden ?retilmesindeki etkisini ele al?rken, ?Ba?ka bir televizyon m?mk?n m?? diye soruyor. Do?. Dr. ?iler Dursun, televizyon haberlerinin ger?e?i ?in?a? etmesindeki belirleyici unsurlar? ve haber ??z?mlemesindeki fenomenolojik yakla??mlar? ele al?yor. Rag?p Duran, televizyonun bir b?y?k medya organ? olarak egemen ideolojiden kopar?l?p kopar?lamayaca?? ?zerine g?ncel ?rnek ve ara?t?rmalarla bir tart??ma y?r?t?yor. Do?. Dr. Mutlu Binark ise ele?tirel medya-okuryazarl???n? konu ediyor.
12 Eyl?l tart???l?yor
Evrensel K?lt?r??n 179. say?s?ndan itibaren her ay ???nc? sayfas?nda yer verdi?i Ali ?z??n bir foto?raf? e?li?inde Sennur Sezer?in dizelerinde bu ay ?Bar??t?r? var. Bu ay?n ?nemli g?ndemlerinden biri olan bar??, Nuray Sancar??n 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nden bug?ne bar?? hareketlerini ve bar?? talebinin kal?c?l???n? ele alan yaz?s?yla ve Ferhat Uludere?nin, Picasso?nun Guernica tablosunun ve bar?? kongreleri i?in ?izdi?i g?vercinlerinin ?yk?lerini konu alan yaz?s?yla dergide yer al?yor. Evrensel K?lt?r??n di?er ?nemli g?ndemi ise 12 Eyl?l. Gazetemizin Ankara temsilcisi Fevzi Argun?la ?iar Can ?ener?in yapt??? s?yle?i, darbenin bas?n ve haber alma ?zg?rl??? ?zerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Edebiyat??lar Derne?i Ba?kan? G?khan Cengizhan da 12 Eyl?l tahribat?n?n ?iirlerini yazan Y?cel Kay?ran??n, Beni Hi? G?remezsin kitab?n? ele al?yor. Tahir ?n??n ?Say?sal G?rsel ?retim ?a??nda Foto?raf? ba?l?kl? yaz? dizisi ikinci b?l?m? ile devam ederken, Ahmet Say??n ?M?zik Tarihine Nas?l Bakmal??? ba?l?kl? dizisi 15. yaz? ile modern sanat ve ?a?da? m?zik ?zerinde duruyor. ?air M?slim ?elik?in haz?rlad??? ?G?libri?im A?ac?n?n ?i?ekleri? dizisinde ise bu ay Ziya Osman Saba, Sebil ve G?vercinler ?iiri ile de?erlendiriliyor. Ge?ti?imiz ay Garanti Galeri?de sergilenen Bar?? ve Sosyal Adalet Afi?leri (The Graphic Imperative?den Se?meler) Ay?ebengi, G?rc? ressam Pirosmani?nin Pera M?zesi?nde sergilenen resimleri ise Koray Karaermi? taraf?ndan ele al?nm??. Derginin bu ayki say?s?n? edinen okurlar, T?rk Rock??n?n ?nemli gruplar?ndan Objektif?le yeni alb?mleri Soka??n Sesi ?zerine, Ebru Seyhan??n yapt??? s?yle?iyi de okuyabilirler. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net