Bar?? G?n??nde Tiyatro Simurg sahnedeydi

Tiyatro Simurg, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde 1 May?s Mahallesi ve Tarabya?st?n?de yap?lan ?enliklere kat?ld?.


Tiyatro Simurg, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde 1 May?s Mahallesi ve Tarabya?st?n?de yap?lan ?enliklere kat?ld?. ?mraniye 1 May?s Mahallesi?ndeki etkinli?e kat?lan Tiyatro Simurg, izleyicilere son oyunlar?ndan ?Havana?y? sergiledi. ?air Naz?m Hikmet?in ?Havana R?portaj?? adl? ?iirinden yola ??k?larak sahnelenen oyunu, Bilgesu Ataman ve ?irin G?rb?z sergiledi. Prag?dan Havana?ya yap?lan bir u?ak yolculu?u s?ras?nda Naz?m??n, K?ba Devrimi g?nleri ve sonras?n? anlatt??? ?iiri sahnede yorumlayan Tiyatro Simurg?un oyun sonundaki ?K?ba halk? 50 y?l ?nce korkmad? ve ABD?yi ?lkesinden kovdu. D?n K?ba yar?n b?t?n d?nya? ?a?r?s?n?, 1 May?s Mahallesi sakinleri uzun s?re alk??lad?. Grup, 1 May?s Mahallesi?ndeki etkinli?in ard?ndan Halkevleri?nin Tarabya?st??nde d?zenledi?i ??lene kat?ld?. Oyun ?ncesi y?netmen Mehmet Esato?lu bir konu?ma yapt?. Konu?mas?nda iki y?ld?r Tarabyal?lar?n verdi?i hakl? m?cadelenin yan?nda yer ald?klar?n? an?msatan Esato?lu, t?m d?nyan?n bar?? sesleri y?kseltti?i bir g?nde hep birlikte yan yana olman?n ve d?k?len kanlara kar?? emperyalizme kar?? topluca bir g?? olu?turman?n ?neminden s?z etti. Tiyatro Simurg Tarabya?st??nde Bahariye Alpman, Bilgesu Ataman ve ?irin G?rb?z?den olu?an kadrosuyla ??lke ?nsan ve Onat Kutlar? adl? oyununu sahneledi. ?90?l? y?llarda bir bombal? sald?r? ile yitirdi?imiz Kutlar??n, ?lke insan?n? ve 12 Eyl?l g?nlerini anlatt??? metinlerinden olu?an g?steriyi, Tarabyal?lar b?y?k bir ilgiyle izlediler. Oyun sonras? izleyicilerle Tiyatro Simurg oyuncular?, tiyatro sanat? ?zerine kar??l?kl? s?yle?iler yapt?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net