L?bnan?daki ?at??malar ?sona erdi?

L?bnan ordusu, 3 ayd?r El Kaide ile ili?kili olduklar? iddia edilen Fetih El ?slam militanlar?yla ?at??malar?n s?rd??? Nahr El Bared Filistin m?lteci kamp?n?n ?kontrol?n? tamamen ele ge?irdi?ini? a??klad?.


L?bnan ordusu, 3 ayd?r El Kaide ile ili?kili olduklar? iddia edilen Fetih El ?slam militanlar?yla ?at??malar?n s?rd??? Nahr El Bared Filistin m?lteci kamp?n?n ?kontrol?n? tamamen ele ge?irdi?ini? a??klad?.
Askeri kaynak, d?n ??le saatlerinde militanlar?n kamptan ka?maya ?al??mas? nedeniyle ?iddetlenen ?at??malar?n ard?ndan Reuters?a yapt??? a??klamada, ??at??ma bitti. L?bnan ordusu Fetih El ?slam??n kamptaki son mevzilerini de ele ge?irdi? dedi. Ayn? kaynak, s?zlerini, ?Ter?ristlerin ?o?u bug?n ?ld?r?ld?, di?erleri ise yakaland?. ?ok az? ka?m?? olabilir ama ordu pe?lerinde? diye s?rd?rd?.
L?bnan ordusu, ge?en haftalarda da ?rg?te kar?? ?zafer? ilan etmi?ti. Ancak buna ra?men ?at??malar s?rm??t?.
?lkedeki ?at??malar d?n ??le saatlerinde ?iddetlenmi?ti. Nahr El Bared?den ka?maya ?al??an Fetih El ?slam militanlar?n? hedef alan sald?r?larda, d?n 31 militan ?ld?r?ld?, 15?i de yakaland?. ?at??malarda 2 de asker de ?l?rken, Arap kanal? El Cezire, askeri kaynaklara dayand?rd??? haberinde, ?at??malar s?ras?nda Trablus?taki m?lteci kamp?ndan ka?may? ba?aran militanlar aras?nda, Fetih El ?slam lideri ?akir El Abssi?nin de olabilece?ini belirtti. Trablus?taki El Cezire muhabiri, ordunun ??at??malar sona erdi? a??klamas?n?n ard?ndan sokaklarda kutlamalar yap?ld???n? ifade ederken, ??at??malar ?imdilik bitmi? gibi g?z?k?yor. Fetih El ?slam yetkilileri, ku?atma alt?ndaki kampta kalm?? olabilir? dedi.
L?bnan??n kuzeyinde may?stan beri s?ren ?at??malar nedeniyle 157 asker, 131 militan ve 42 sivil ?ld?. L?bnan i? sava??n?n ard?ndan ya?anan en kanl? olay olan ?at??malar, on binlerce Filistinlinin evini terk etmek zorunda kalmas?na da neden oldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net