Butto: Pakistan?a d?n???m ?ok yak?n

Pakistan?da siyaset sahnesi daha da ?s?n?yor. Eski ba?bakanlardan Navaz ?erif?e ?lkeye d?n?? izni verilmesinden sonras?nda, yine eski ba?bakanlardan Benazir Butto, ?lkesine d?n???n?n ?ok yak?n oldu?unu s?yledi.


Pakistan?da siyaset sahnesi daha da ?s?n?yor. Eski ba?bakanlardan Navaz ?erif?e ?lkeye d?n?? izni verilmesinden sonras?nda, yine eski ba?bakanlardan Benazir Butto, ?lkesine d?n???n?n ?ok yak?n oldu?unu s?yledi.
D?n?? tarihi 14 Eyl?l
Londra?da ?nceki g?n bas?n toplant?s? d?zenleyen eski Ba?bakan Benazir Butto, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?le s?rd?r?len iktidar payla??m? m?zakerelerinde hen?z anla?maya var?lamad???n?, ama buna ra?men s?rg?n hayat?na son vermek istedi?ini a??klad?. Butto?nun partisi ise olas? d?n?? tarihini 14 Eyl?l olarak a??klad?.
Butto?nun partisi ile M??erref?in temsilcileri aras?ndaki pazarl?klarda, taraflar aras?nda ittifak kurulmas?n?n ?artlar? ele al?n?yor. ?lkesine d?nerek ba?bakanl?k koltu?una oturmak isteyen Butto, 1999 y?l?nda darbeyle iktidar? ele ge?iren M??erref?in, genelkurmay ba?kanl???n? b?rakmas? gerekti?ini belirtiyor.
1999 y?l?ndan bu yana s?rg?nde ya?ayan eski ba?bakan Benazir Butto hakk?nda, yolsuzluk su?undan kesinle?mi? mahkeme karar? bulunuyor.
G?r??meler g??l?kle s?r?yor
?lkedeki kaynaklar, d?n g?r??melerin t?kand???n? belirtiyordu. Gizli g?r??melere kat?lan yetkililer, anla?maya varmak konusunda ciddi ??phelere sahip olduklar?n? ifade ederek, ancak bu durumun, m?zakerelerin son bulaca?? anlam?na gelmedi?ini belirttiler.
Pakistan Devlet Ba?kan? M??erref, ?bask? alt?nda oldu?u ve eski ba?bakanlardan Butto ile iktidar?n? payla?mak zorunda oldu?u? yolundaki iddialar? iki g?n ?nce reddetmi?ti.
Pakistan bas?n?nda yer alan haberlere g?re eski Ba?bakan Benazir Butto, Cumhurba?kan? Pervez M??erref ile yapt??? gizli g?r??melerde, iktidar?n aralar?nda payla??lmas?na y?nelik bir form?l g?ndeme getirdi.
General M??erref?in, bu y?l?n sonunda d?zenlenmesi ?ng?r?len se?imde tekrar se?ilmesi i?in destek aray???nda oldu?u s?yleniyor.
M??erref, hem cumhurba?kanl???na yeniden se?ilmek hem de genelkurmay ba?kanl??? g?revine devam etmek isterken Butto, M??erref?in sene sonunda ordu komutanl???ndan ayr?lmas?n? ve kendisinin ba?bakan olmas?n?n ?n?ndeki hukuki engellerin kald?r?lmas?n? istiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net