?retici, kurumuna sahip ??kmal?

T?m ?retici K?yl?ler Sendikas? (T?m K?y-Sen) Genel Ba?kan? ?evki Konur ile ay?i?e?inden bu?daya, Toprak Mahsulleri Ofisi?nden Trakya Birlik?e, t?ccardan ?ok uluslu tekellere kadar k?yl?lerin ya?ad?klar?n? konu?tuk.


T?m ?retici K?yl?ler Sendikas? (T?m K?y-Sen) Genel Ba?kan? ?evki Konur ile ay?i?e?inden bu?daya, Toprak Mahsulleri Ofisi?nden Trakya Birlik?e, t?ccardan ?ok uluslu tekellere kadar k?yl?lerin ya?ad?klar?n? konu?tuk. Bu y?l Trakya Birlik taraf?ndan ay?i?e?ine 68 YKr fiyat verilmesinin alt?nda ?ok b?y?k nedenler yatt???n? belirten ?evki Konur, ?Zirai Donat?m ve Toprak Mahsulleri Ofisi ??kertildi. ?imdi s?rada Trakya Birlik var. Ama?, ?reticiyi ?rg?ts?z b?rakmak? dedi.

Ay?i?e?inde bu y?l verim nas?l, ?ift?i verilen fiyattan memnun mu?
Bu y?l Trakya Birlik taraf?ndan ay?i?e?ine kilogram ba??na 68 YKr avans al?m fiyat? verildi. ?lk bak??ta bu fiyat iyi g?r?n?yor. Ancak rekolteye bak?ld???nda, bu fiyat olmayan ?r?ne verilmi? bir fiyat.
??nk? bu y?l ay?i?e?inde rekolte, ge?en y?la g?re d?rtte ?? oran?nda azalm?? durumda. Ge?en y?l dekar ba??na 200 kilogram ?r?n alan ?ift?i, bu y?l 50 kilogram al?yor. Ortalama rekolte dekar ba??na 100 kilogram. Yani kurakl?k ?ift?iyi ?ok fena vurdu.

Ge?en y?la g?re bu fiyat iyi de?il mi?
Ge?en y?la bak?ld???nda bu fiyat iyi gibi g?r?n?yor. ??nk?, ge?en y?l fiyat 48 YKr idi. 4 YKr de daha sonra verildi; oldu 52 YKr. Bu y?l 68 YKr. Yani y?zde 50 zam var. Ama rekolteye bakt???nda bu y?l ?ift?inin eline ge?ecek olan para, ge?en y?ldan ?ok az.

Yani ?ift?inin durumu k?t??..
?imdi, ?ift?i sezona girerken bu?daydan umutlanm??t?. Ancak, bu?dayda maliyetin alt?nda fiyat verilince ?ift?i ?ok zor durumda kald?. Bu?daydan zarar etti. Bu?daydan etti?i zarar?, yani borcunu ay?i?e?i ile kapat?r?m diye d???nd?. Ancak, ay?i?e?i ile de kapatamayacak.

Peki ?retici ?imdi ne yapacak?
?retici, ?n?m?zdeki y?l tarlas?n? ekebilmek i?in ay?i?e?ini mutlaka daha fazla fiyata satmak zorunda. Bunun i?in de ?ift?i, daha fazla fiyat verene, yani t?ccara y?nelecek.

Peki t?ccar y?ksek mi veriyor?
T?ccar 78 YKr veriyor. Bunun sonucunda da ?retici, t?ccara ka??yor.

Peki ?n?m?zdeki y?l da b?yle olursa Trakya Birlik ne i? yapacak?
Zaten ama?lar? bu. ?imdi IMF ve ?ok uluslu tekellerin hedefi, ?lkemizin tar?m?n? tamamen ele ge?irmek. Bu hedefte ilerliyorlar. Ancak bu birden olmuyor. ?lk a?amada ?retici birliklerini yok etmek istiyorlar.

Peki nas?l olacak bu?
?nce Trakya Birlik?e yeteri kadar fiyat verdirilmedi. ?ift?i, ?r?n?n? t?ccara verdi. Ancak ?ift?i, k?? mevsiminde de Trakya Birlik?ten avans ald?. Bu avans? ?r?n teslim ederek ?deyecekti. Ama ?r?n?n? t?ccara verince Trakya Birlik?e borcunu ?dememi? oldu. B?yle olunca ne olacak? Trakya Birlik zarar etmi? olacak. ?n?m?zdeki y?l da ?ift?i t?ccara kayd?r?ld?ktan sonra, bizi y?netenler ne diyecekler? ?Trakya Birlik?e ihtiya? kalmad?. Zaten zarar ediyor. Devlete y?k oluyor, kapatal?m...? Ne olacak? ?ift?i ?rg?ts?z kalacak. T?ccar?n iki duda??n?n aras?na bakacak.

Bunu neye dayanarak s?yl?yorsunuz?
Daha ?nce ya?ananlara dayanarak s?yl?yorum. Zirai Donat?m b?yle kapat?ld?. TMO b?yle devre d??? b?rak?ld?. TMO bu?daya fiyat vermedi. O s?rada t?ccar ortaya ??kt?. TMO?dan fazla para verdi. ?ki sene ?retici t?ccara ka?t?. Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi kota koydu. Ajanslar kapat?lmaya ba?land?.

?imdi TMO ?al??m?yor mu ?
?al???yor. Karadeniz?de f?nd??a el att?. Oysa TMO?nun g?revi hububat almakt?r. Ama?, F?SKOB?RL?K?i devre d??? b?rakmak.

O zaman Trakya Birlik her an ?ift?inin kontrol?nden ??kabilir...
Evet, ??kabilir. ?reticinin bu tehlikeyi hemen sezmesi gerekir.

Trakya Birlik?le ilgili d???nceleriniz nedir?
T?m K?y-Sen, Trakya Birlik?in kapat?lmamas? gerekti?ini d???n?yor. Trakya Birlik?in devre d??? kalmas? demek, ?reticinin tamamen t?ccara ba?l? olmas? demektir. Bug?n ay?i?e?i 68 YKr. Ama t?ccar isterse 10 YKr?ye ?r?n? alacak. Mecbur verecek ?r?n?. ??nk? Trakya Birlik devre d??? kal?rsa, art?k alternatifin yok.

Kapat?lmamas? i?in ne g?revler d???yor?
Trakya Birlik?in ?ift?inin elinde olmas? i?in ?ift?iye de, Trakya Birlik?e de, T?m K?y-Sen?e de g?rev d???yor. Trakya Birlik, t?ccar?n verdi?i fiyatla kendi verdi?i fiyat aras?ndaki fark? bir an ?nce kapatmal?. Yani ge?ti?imiz y?l avanstan sonra 4 YKr veren Trakya Birlik, bu y?l 10 YKr vermeli ve bunu verece?ini de hemen a??klayarak ?ift?inin ?r?n?n? Trakya Birlik?e getirmesini sa?lamal?. Trakya Birlik ?ift?inin gelece?idir. Birlik olmasa ?ift?i t?ccar?n eline d??ece?ini g?z ?n?ne al?p, 5-10 YKr?lik fark i?in t?ccar? tercih etmemeli ve ?r?n?n? Trakya Birlik?e teslim etmeli. T?m K?y-Sen olarak, k?yleri gezerek ?r?nlerini Trakya Birlik?e vermeleri gerekti?ini anlataca??z.
Son olarak s?ylemek istedikleriniz...
?ift?i bir ad?m sonras?n? g?rmeli. ?ift?i ?rg?tleri kime hizmet verece?ini unutmamal?. ?ift?i ?unu bilmeli; verilen fiyatlar o partinin, bu partinin fiyatlar? de?il. Verilen fiyatlar, IMF ve ?ok uluslu sermaye taraf?ndan ?lkemiz tar?m?n? ??kertmek i?in uygulanan basamakt?r. Ancak, ?lkemizde 35 milyon ?retici k?yl? var. Biz bu oyuna izin vermeyece?iz. T?m K?y-Sen, bu 35 milyon ?retici k?yl?n?n sesidir. (EKONOM? SERV?S?)
Ertan Bayer
www.evrensel.net