Toplu g?r??meler Uzla?t?rma Kurulu?nda

Kamu-Sen ve Memur-Sen, h?k?metle uzla?ma sa?layamad?klar? 6?nc? d?nem toplu g?r??meleri Uzla?t?rma Kurulu?na g?t?rd?ler. ?ki konfederasyonun ayr? ayr? yapt??? ba?vurular ?zerine g?revi ba?layan Uzla?t?rma Kurulu?nun ...


Kamu-Sen ve Memur-Sen, h?k?metle uzla?ma sa?layamad?klar? 6?nc? d?nem toplu g?r??meleri Uzla?t?rma Kurulu?na g?t?rd?ler. ?ki konfederasyonun ayr? ayr? yapt??? ba?vurular ?zerine g?revi ba?layan Uzla?t?rma Kurulu?nun ?al??mas?n? 7 Eyl?l Cuma g?n? tamamlamas? gerekiyor.
Uzla?t?rma Kurulu?na ilk ba?vuruyu Kamu-Sen yapt?. ?al??ma Bakanl??? ?n?nde a??klama yapan Kamu-Sen Genel Toplug?r??me Sekreteri Nazmi G?zel, uzla?mazl?k olmas?ndan dolay? ?zg?n olduklar?n? belirtti. G?zel, kamu i??ilerine en d???k maa?a y?zde 34 oran?nda art?? yap?l?rken, y?zde 27?si a?l?k s?n?r?n?n alt?nda ?crete ?al??an memurlar?n ?cretlerini, hi? olmazsa yoksulluk s?n?r?na ?ekmek istediklerini ifade etti. 860 YTL?nin alt?nda maa? alan memurlar?n, ikinci i? yapma yasa?? nedeniyle a?l?k s?n?r? ile kar?? kar??ya kald?klar?n? belirten G?zel, Ba?bakan ve ekonomist dan??manlar?na, ?bu parayla insanlar?n nas?l ge?inilece?ini anlatmalar?n?? istedi.
Uzla?t?rma Kurulu kararlar?n?n da bug?ne kadar iki madde d???nda uygulanmad???n?, bu a??dan konuyu ILO?ya g?t?rd?klerini belirten G?zel, toplu g?r??melerden Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nun sorumlu olmas?n? ?avantaj? olarak nitelendirerek, ?ILO da Uzla?t?rma Kurulu kararlar?n?n uygulanmamas? ve demokratikle?me konusundaki s?k?nt?lar? iyi biliyor? dedi. ?Yine umudumuzu koruyoruz. Gerginli?in sebebi olmak istemiyoruz. Uzla?t?rma Kurulu karar? sonras?nda da olsa mutabakatA varmak istiyoruz? diye konu?an G?zel, 15 art? 15 YTL?lik h?k?metin ?nerisinin, uzla?ma olmamas? ?zerine tutana?a 10 YTL olarak ge?mesinin hat?rlat?lmas? ?zerine de ?do?ru bulmad?klar?n?, Uzla?t?rma Kurulu?na izah edeceklerini? s?yledi.
Memur-Sen de ba?vurdu
Memur-Sen Mevzuat ve Toplu G?r??me Sekreteri Hadi Erdo?mu? da ba?vuru ?ncesinde yapt??? a??klamada, Uzla?t?rma Kurulu kararlar?n?n ba?lay?c? olmad???n? ?ok iyi bildiklerini, ama uzla?? k?lt?r?n?n yerle?mesi a??s?ndan bu kararlar?n uygulanmas?n?n ?ok ?nemli oldu?unu s?yledi. ?Y?zde 2 art? 2 zam, 50 art? 50 YTL denge tazminat?, 10 art? 10 YTL taban ayl??a art?? ve 10 YTL sendikal tazminat? ?eklindeki ?nerilerini de kurula ileteceklerini kaydeden Erdo?mu?, ?Dileriz ki, Kamu Kurulu, Uzla?t?rma Kurulu kararlar?na uyar. Memurlar? bir nebze rahatlatacak art?? sa?lan?r? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net