Tasarrufu baban yaps?n?

Y?llar ?nce ba?lam??t? felaket senaryolar?. Eriyen buzullar, sular alt?nda kalan ?ehirler. ??lle?en g?ller. Is?nan d?nya, yak?c? s?caklar. Bol efektli Amerikan filmleri ile girdi evlerimize yava? yava?.


Y?llar ?nce ba?lam??t? felaket senaryolar?. Eriyen buzullar, sular alt?nda kalan ?ehirler. ??lle?en g?ller. Is?nan d?nya, yak?c? s?caklar. Bol efektli Amerikan filmleri ile girdi evlerimize yava? yava?. B?t?n bu olaylar bir bilim kurgu misali seyredildi plazmalarda. ?st?ne yorumlar yap?ld? adamlar yapm?? abi dendi bazen. Ve mutlu son, izlediklerimiz ger?ek oldu. D?nyam?z ?s?nmaya, buzullar yok olmaya, canl? t?rleri azalmaya ba?lad?. Asl?nda uzak de?ildi Afrika y?llard?r a?-susuzdu, ya?malanm??, k?lele?tirilmi? ve zenginliklerinden edilmi?ti. ?lkemizde ise durum pek de farkl? de?ildi. G?n? kurtaray?mc? politikac?lar sayesinde ?lkemizde ne orman kald? do?ru d?r?st ne de g?l, deniz, nehir.
G?nl?k politikalarla u?ra?an as?l sorunlara ??z?m getiremeyen hatta as?l sorunlar ?zerinde d???nmeyen devletl?lar?m?z her zaman oldu?u gibi var olan sorunlar? da halka mal etmekte. Bir zamanlar Milli E?itim bakan? olacak ?ah?s ??renciler olmasa Milli E?itim Bakanl????n? idare etmek kolay olur demi?. ?imdiki siyaset?ilerimiz de bu halk olmasa vekillik ho? ?ey diyecek ama demiyor herhalde Amerika?dan icazet bekliyor.
D?nyada oldu?u gibi ?lkemizde de epeydir k?resel ?s?nma konusu konu?ulmakta. Yedisinden yetmi?ine bilen bilmeyen herkesin dilinde bir k?resel ?s?nmad?r gidiyor. Kimisi Allah isterse bir g?nde susuzluk biter diyor, kimisi ya?mur duas?na ??k?yor, ellerini havaya kald?r?p ya?mur bekliyor. Ve bu uygulamalar? da ?imdiye kadar hi?bir ?nlem almayan, do?ay? tahrip eden. ormanlar? yak?p i?ine villa yapanlara yol veren, ?lkemizi ??lle?tirenleri ?d?llendiren. Denizlerimizi, g?llerimizi, topra??m?z? zehirleyenlere ili?meyen, Su kaynaklar?m?z? korumayan ve sular?m?z? geli?i g?zel harcayan iktidarlar (veya da onlar?n belediyeleri) ?imdilerde su s?k?nt?s? kendisini biraz g?sterince halka tasarruf yapmay? ???tl?yor. Zenginler i?in golf sahalar? a?an/a?may? planlayan (Bir golf sahas? i?in y?lda hektar ba??na ortalama 10-15 bin metrek?p su gerekiyor. 100 hektarl?k bir golf sahas?n?n bir y?lda harcayaca?? 1 milyon metrek?p su, 12 bin n?fusu olan bir kasaban?n y?ll?k su t?ketimine denk geliyor-evrensel-) halktan kullanmad??? suyun paras?n? alan, b?y?k oranda su t?keten sanayi i?letmelerine, fabrikalara hi?bir ?ey demeyen demedi?i gibi de ?zel tankerlerle suyu aya??na g?t?renler, halka gelince a??yor a?z?n? yumuyor g?z?n?, ?unu yap?n bunu yap?n aman musluklar? iyi kapat?n keza damlaya damlaya barajlarda su biter diyor ve aba alt?nda e?er tasarruf yapmazsan?z susuz kal?rs?n?z? ima ediyor. Durum b?yleyken tasarrufu kim yaps?n sorusuna en iyi cevap, baban yaps?n veya sen yap olur bence. Bunlar ?lkemizin ba??nda, sahipleri de d?nyam?z?n ba??nda oldu?u s?rece kurtulamay?z biz susuzluktan ve de ba?ka felaketlerden. ??nk? k?r h?rs? t?m insani de?erlerin ?n?ne ge?mekte. D?nyam?zdaki her ?ey paraya ?evrilmek istenmekte. Marks??n dedi?i gibi kapitalizm, g?lgesini satamad??? a?ac? keser. Bu s?z her ?eyi a??kl?yor san?r?m.
Sultanbeyli?den bir i??i (?STANBUL)
www.evrensel.net