Devletten nas?l bilgi istenir?

D???nce ?zg?rl??? Derne?i ve TESEV taraf?ndan d?zenlenen, ?Biz De Bilelim Projesi? kapsam?nda gazetecilere seminer verildi. Hak-?? Genel Merkezi?nde d?zenlenen ve 24 Nisan 2004 tarihinde y?r?rl??e giren ?Bilgi Edinme Yasas??...


D???nce ?zg?rl??? Derne?i ve TESEV taraf?ndan d?zenlenen, ?Biz De Bilelim Projesi? kapsam?nda gazetecilere seminer verildi. Hak-?? Genel Merkezi?nde d?zenlenen ve 24 Nisan 2004 tarihinde y?r?rl??e giren ?Bilgi Edinme Yasas?? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi sunulan seminerde, yasan?n uygulanmas? dair ilgin? ?rnekler de anlat?ld?.
D???nce ?zg?rl??? Derne?i Projeler Koordinat?r? ?anar Yurdatapan??n ?nc?l?k etti?i seminerde sunum yapan Leeds ?niversitesi ??retim G?revlisi Yaman Akdeniz, ?Bilgi Edinme Yasas??n?n kapsam?n? ve ne gibi uygulama hatalar? ya?and???n?, hem T?rkiye?den hem de d?nyadan ?rneklerle anlatt?. Yasay? kabul eden ?lkelerde kurumlar?n, ellerindeki bilgi ve belgeleri nedenini sormadan, istisna bilgilerin d???nda vermek gibi bir y?k?ml?l??? kabul etti?ini aktaran Akdeniz, bununla beraber yasan?n uygulamas?nda bir?ok sorun ya?and???n? kaydetti. ?rne?in ABD?de istenen belgenin ula?t?r?ld???n? ancak belgenin sans?rlenmi? olarak gelmesi s?k ya?anabilen bir durum.
T?rkiye?de bir bilginin ?devlet s?rr?? gibi yasada belirtilen durumlar d???nda verilmemesi halinde, Bilgi Edinme De?erlendirme Kurulu?na (BEDK) ba?vurulabiliyor. BEDK?n?n yetersiz kalmas? durumunda su? duyurusunda bulunma imkan? var. Akdeniz, bilgiye ula?mak i?in birilerini rahats?z etmekten ?ekinilmemesi gerekti?inin alt?n? ?izdi.
Proje sorumlular?ndan Muteber ??reten, yasan?n y?r?rl??e girmesinden bu yana, bilgi edinmeye ?al???rken ya?anan g??l?klere ?rnekler verdi. T?rkiye?nin BM?nin may?nlardan ar?nma s?zle?mesini imzalad???n? ve her y?l BM?ye rapor vermeyi kabul etti?ini aktaran ??reten, BM?ye verilecek raporda yazmas? gereken bilgiler olan, ?T?rkiye?de ka? may?n var ve hangi b?lgelerde bulunuyor? gibi sorulara yan?t arad?klar?nda, ?muhtelif yerlerde may?n bulunuyor? gibi yan?tlarla kar??la?t?klar?n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net