04 Eylül 2007 00:00

B?y?kl?k sahada belli olur

Galatasaray ve Be?ikta???n 1?er puana talim etmesiyle, 4. hafta sonunda ligde kay?ps?z tak?m kalmad?. S?ralamadaki ilk 6 tak?m?n galibiyet alamad??? bir haftay? geride b?rakt?k

Paylaş

Galatasaray ve Be?ikta???n 1?er puana talim etmesiyle, 4. hafta sonunda ligde kay?ps?z tak?m kalmad?. S?ralamadaki ilk 6 tak?m?n galibiyet alamad??? bir haftay? geride b?rakt?k. ?eki?me ve bunun getirece?i heyecan a??s?ndan istenen bir durum. ?ampiyonluk yar???n?n gediklileri olan ?3 b?y?kler? ve Trabzonspor?un puan yitirmesi, ?st s?ra hayalleri kuran baz? Anadolu ekipleri i?in cesaret verici bir motivasyon unsuru olabilir. Asl?nda ?ok da iyi olur. Ke?ke ?b?y?klerin? tekerine ?omak sokmay? ba?aran tak?mlar ?o?alsa da lig biraz daha renklense. Bu hafta bunun bir ?rne?i Ankara?da ya?and?. Ya? ortalamas? 22 olan S?per Lig?in yeni tak?m? G.Birli?i OFTA?, Fenerbah?e?ye adeta k?k s?kt?rd?. Demek ki ka??t ?zerinde b?y?k g?r?nmekle i? bitmiyor. 90 dakika boyunca futbolun gereklerini kim daha ?ok yerine getiriyorsa, sahadan istedi?ini alarak ayr?lan da o oluyor. Sahaya, ?B?y?k tak?mla oynuyorum? psikolojisiyle ??kmak, daha en ba??ndan dengeleri bozuyor. Bu anlamda Anadolu tak?mlar?n?n, ?zg?venlerini geli?tirerek eziklik psikolojilerini a?malar? ?ok ?nemli.
?lk 4 haftadaki hi? de umut vermeyen tabloya kar??n Zico, fazla endi?eli g?r?nm?yor. Hatalardan ders ??karmak gerekti?inden filan s?z ediyor ama ?uras? a??k ki, Fenerbah?e?deki zaaflar?n kayna??, yap?lan hatalardan ?ok daha derinlerde.
Ba?tan sona adaletsiz
Tak?mlar aras?nda ekonomik g?? anlam?ndaki b?y?k u?urum, zaten ?b?y?kleri? daha ba?tan avantajl? k?l?p yar??? alabildi?ine adaletsizle?tirirken, bir de bu yetmezmi? gibi ?b?y?kler? lehine s?regelen hakem hatalar? da bir t?rl? son bulmuyor. Belli ki, ?B?y?kler aleyhine hata yapar?m? korkusu, hakemlere ?b?y?kler? lehine hata yapt?r?yor. Hakem, OFTA???n nizami gol?n? ge?ersiz saymasa Fenerbah?e, ?stanbul Belediyesi?nden sonra ligin di?er bir yeni ekibi kar??s?nda da h?sran ya?ayabilirdi.
Galatasaray??n Manisa?daki ilk gol? de hakemin uyduruk bir penalt?s? sonucunda geldi. Galatasaray ve milli tak?m?n namaz?, niyaz? yerinde, maneviyat? g??l? oyuncusu Hakan ??k?r, hem de pozisyonun i?inde olmas?na kar??n hakemin bu ikram?n? alk??larla onaylay?p kabul etti. Peki hani do?ruluk, hani d?r?stl?k, hani hak, hani adalet, hani vicdan ve hani eme?e sayg?? Demek ki hakemin hatas? i?ine geliyorsa, bu gibi de?erlerin hi?bir ?nemi kalm?yor. Hem, ma?lup durumdayken manevi de?erleri hat?rlaman?n zaman? m? ?imdi yani?
Be?ikta?, sezonun ilk kay?plar?n? ?n?n??de Kayseri kar??s?nda verdi. Siyah-beyazl?lar?n, gole ula?mada belirgin bir sorunlar? oldu?u ?ok a??k. Oysa gol becerisi y?ksek oyunculara sahip olma konusunda hi? de ?anss?z say?lmazlar. Ancak buna kar??n yeterince pozisyon ?rettikleri s?ylenemez. Orta saha oyuncular?n?n savunmaya ve ata?a katk? sunma konusunda bir denge tutturamad?klar? g?zleniyor. Bu da Be?ikta??a, ?zor at?p zor yiyen? bir tak?m ?zelli?i kazand?r?yor. 4 haftada 4 gol at?p, 1 gol yediler. Ancak ?u an ligin en az gol yiyen tak?m? olmalar?nda, savunmay? iyi yapmalar?ndan daha ?ok, rakiplerin beceriksizli?inin rol? oldu?u ba?ka bir ger?ek.
Yorgunluk bahanesi
Haftay? beraberlikle ge?en ?b?y?klerin? teknik adamlar? ve futbolcular?, puan kay?plar?nda ?nemli oranda yorgunlu?un pay? oldu?unu vurgulamay? da ihmal etmediler. Ama art?k b?yle bir bahanenin inand?r?c?l??? kald? m? ki? Bir yandan Avrupa?da b?y?k hedeflere ula?maktan s?z ediyorsun, di?er yandan 3-4 g?nde bir ma? oynamaktan yak?n?yorsun. Peki bu durumda, Avrupa?da 3-4 g?nde bir tak?r tak?r top oynayan kondisyon seviyesindeki tak?mlarla nas?l kafa kafaya m?cadele edebilece?ini d???n?yorsun? Bu, tutars?zl?k olmuyor mu? E?er ortada ger?ekten bir yorgunluk durumu varsa, o zaman tak?mlar?n bu sezonki Avrupa maceras?n?n fazla uzun s?rmeyece?i ?ng?r?lebilir.
?Erkek gibi oynay?n?
Bu arada, bilin? ve duyarl?l?k anlam?nda kendisini di?er tak?mlar?n taraftarlar?ndan ?ok farkl? yerde g?ren Be?ikta? taraftarlar?n?n cinsiyet?i sloganlar? dikkat ?ekiciydi. Kayserili futbolcular?, a??r hareket ederek zamandan ?almaya ?al??makla su?larken, ?Erkek gibi oynay?n? diye ba??rd?lar. Evet belli ki onlar?n g?z?nde do?ru d?r?st oynamak demek, erkek gibi oynamak anlam?na geliyordu. Bunun tersi durumunda; yani i?in i?inde ho?a gitmeyen bir yamukluk varsa, o tabii ki erke?in de?il art?k hangi cinse yak???rsa onun i?iydi. Peki diyelim Be?ikta?, ?ampiyonlar Ligi?nde oynad??? bir ma?ta galip durumda ve futbolcular, bu avantajlar?n? korumak i?in a??r hareket ediyorlar. Bu taraftarlar, b?yle bir durumda da ba??racaklar m? acaba, ?Erkek gibi oynay?n? diye.
Stadyumlar, cinsiyet ?rk??s? erkek egemen k?lt?r?n etkisinin en ?ok hissedildi?i mekanlar aras?nda. Futbol fanatizmi bilin?leri karartmaya g?rs?n, trib?nlerde her an, her t?rl? insanl?k d??? bir geli?meye rastlanabiliyor.
Mehmet ?zyazanlar
ÖNCEKİ HABER

?S?rprize yer vermeyece?iz?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa