Fotoğraf: Evrensel

?S?rprize yer vermeyece?iz?

Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, Avrupa ?ampiyonas? grup elemelerinde Malta ile yapacaklar? ma?ta s?rprize ve s?k?nt?ya yer vermeyecek bir ?ekilde m?cadele edeceklerini s?yledi.


Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, Avrupa ?ampiyonas? grup elemelerinde Malta ile yapacaklar? ma?ta s?rprize ve s?k?nt?ya yer vermeyecek bir ?ekilde m?cadele edeceklerini s?yledi.
Terim, Riva?daki Milli Tak?mlar Tesisleri?nde yapt??? bas?n toplant?s?nda, grup elemelerinde 6 tane ma?lar?n?n kald???n? belirterek, ?Art?k bundan sonra bir devre daha yok. Bu son devre kayb?n hi? olmamas? veya minimize edilmesi gereken bir d?nem. Burada tek bay kulanm?? tak?m biziz. Bundan sonra b?t?n rakipler bay kullanacak. 6?da bir avantaja sahibiz? dedi.
Malta ma??nda s?rprize yer vermeyeceklerini anlatan Fatih Terim, ??yle devam etti: ?Malta?ya bir ?nlem diye bir ?ey s?z konusu de?il, ama bizim ?zel rakibi a?ma giri?imlerimizi geni? tutmam?z laz?m. Futbolun sadece bir y?n?n? de?il birka? y?n?n?n? sahada denemek zorunday?z. S?rprize ve s?k?nt?ya yer vermeyecek ?ekilde m?cadele etmeliyiz. Herhalde Bosna ma??nda, ?Onlar? yenerek rahatlay?p garantiye yak?n olsun? dedik ve orada bir s?rprize denk geldik. Art?k b?yle bir ?eyle kar??la?mak istemiyoruz. Oyuncular?m?n bu bilin? i?inde oldu?una eminim. Oyun i?inde de?i?ik varyasyonlar deneyece?iz. T?rkiye her zaman favoridir, ancak bu sahada oynayarak olacakt?r. ?n?allah bizim ilk devredeki oynayan tak?m?m?z oynamaya devam edecektir. S?rprize u?rayaca??m?z? d???nm?yoruz.?
Fatih Terim, bir sonraki rakip Macaristan??n da teknik direkt?r ve tak?m de?i?ikli?iyle iyi durumda oldu?unu belirterek, ?Bosna Hersek?i yenip, iddial? duruma ge?me planlar? yap?yorlar. ?talya?y? yenerek g?ven kazand?lar? dedi.
Terim, t?m oyuncular kampa geldikten sonra, Romanya ile yapt?klar? haz?rl?k ma??n? de?erlendireceklerini belirterek, ?O ma??n analizini yapt?k, ikinci yar?da iyi de?ildik, ama Romanya ma??n?n ilk 35-40 dakikas?ndan bahseden yok. Belki milli tak?m en iyi ba?lang?c?n? yapm??? diye konu?tu.
?Taraftara ihtiyac?m?z var?
Fatih Terim, milli tak?m?n cezas?n?n bitmesini ard?ndan Macaristan ma??yla birlikte yakla??k 2 y?l sonra T?rkiye?de oynayacak olmalar?n?n, kendilerini heyecanland?rd???n? ifade etti.
Terim, art?k d??arda oynamaya ?ok al??t?klar?n? vurgulayarak, ?Kendi sahas?nda resmi ma? oynamaman?n dezavantaj?n? hi? dile getirmedik. Tabii seyircimizin ?n?nde olmak, kendi ?lkende olmak bir avantaj. Seyircimiz inan?yorum ki bizle beraber olacakt?r. Onlara ihtiyac?m?z var. Milli tak?m taraftar?n?n olu?mas?na ihtiyac?m?z var. Uzun s?re sonra seyircimizin ?n?nde oynayaca??m?z i?in heyecanl?y?z. ?n?allah bu iki ma?? 6 puan ile kapat?r?z? dedi.
Yorgunluk endi?esi yok
Fatih Terim, yo?un ma? program? nedeniyle oyuncular?n yorgun olaca?? ?eklinde bir endi?elerinin olmad???n? da s?yledi.
Ma? takvimlerinin ?ok ?nceden belli oldu?una dikkati ?eken Terim, ??yle konu?tu: ?B?t?n takvim ?n?m?zde ama antren?rler ve menajer arkada?lar tak?mlarla daha ?ok beraber oldu?u i?in onlar?n yakla??m? b?yle olabilir. Bizim b?yle bir s?k?nt?m?z yok. G?n ge?tik?e takvimin s?k??aca?? ortada. Bu i?ler b?yle devam edecek. Hocalar?m?z buna g?re en iyi ?ekilde haz?rlanacakt?r. Bunun ?ekli bu, ba?ka bir uygulama yok.?
Lejyonerlerin durumu
Fatih Terim, ?e?itli nedenlerle son 2 senedir yurt d???nda forma giyen futbolcular? milli tak?mda kullanamad?klar?n? s?yledi.
Yurt d???ndaki futbolcular?n tak?mlar?nda ?e?itli sebeplerle ?ok fazla oynayamad???n? anlatan Terim, ??yle devam etti: ?Nihat ve Emre sakatl?klar? nedeniyle 1 senedir oynam?yor. Fatih Tekke de ?yle, Y?ld?ray?? tam oynatacakken Romanya ma?? ?ncesi sakatl??? oldu. Halil?in de sakatl??? vard?. Tuncay oynayan bir oyuncuydu, ?imdi az oynamaya ba?lad?. ?imdi bir tek Hamit ve Nuri oynuyor g?z?k?yor. Dileriz hepsi oynarlar, ama son 2 senede lejyonerlerimizi ?ok az kullan?yoruz.?
?Bahaneye s???nmam?
Avrupa kupalar?nda t?m tak?mlar?n tur atlamas?na sevindiklerini kaydeden Fatih Terim, ?Oyuncular?m?z?n moralli gelmeleri bizim i?in ?ok ?nemli? dedi.
Kendisinin hi?bir zaman bahanelere s???nmad???n? dile getiren Fatih Terim, ?unlar? s?yledi: ?Teknik direkt?rl??e ba?lad???m g?nden bug?ne kadar hi?bir bahaneye s???nmad?m. ?u anda millilerin moralli geli?i iyi, ama biz 15 sakatl???n oldu?u d?nemde de ?ikayet etmedik. Daima pozitif bakabilmeyi becermi? insanlar?z.?(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net