G?ZLEMEV

 • ?zmir?in ?e?me il?esinin merkezi ile Tekke Plaj? aras?ndaki k?y? ?eridinde, 16 Eyl?l Mahallesi denilen yerdeki lokantalar?n belki de en k????? Buhara Restaurant.


  ?zmir?in ?e?me il?esinin merkezi ile Tekke Plaj? aras?ndaki k?y? ?eridinde, 16 Eyl?l Mahallesi denilen yerdeki lokantalar?n belki de en k????? Buhara Restaurant. En k?????, ama Remzi (Uzun) Usta bir bal?k pi?iriyor, bir de ?yle ?zenle haz?rlanm?? mezeler var ki, do?rusu a??zlara lay?k.

  Remzi Usta Hollanda?ya gitmi?, Hollanda?dan d?nm??
  D?n ak?am sevgilimle birlikte oradayd?k. Kuzen Ceylan (Egeli) da yan?m?zdayd?. ?iftlik levre?i, midye dolma, zeytinya?l? b?r?lce, fava yedik. Kendim i?in bir de yirmi santilitrelik rak? s?yledim. Ceylan?a da bir kadeh ?arap. O s?rada ??rendim ki, Remzi Usta?n?n esas mesle?i zenne ayakkab? ustal???ym??. Zenne ustal???n? g?n? gelmi?, k???kl?kten gelen yemek pi?irme tutkusuyla profesyonel a???l?kla de?i?tirmi?. Hatta a??? olarak Hollanda?ya gitmi?. Hollanda?dan d?nm??, ?e?me?ye yerle?mi?, ?Buhara?y? a?m??.

  Prior?un kulaklar?n? ??nlatt?m
  Remzi Usta ile konu?urken Lily Prior?un, Sicilya?da ya?ayan y?re?i buruk bir k?t?phanecinin yemek pi?irme tutkusunu ve beklenmedik ?ekilde geli?en a?k ?yk?s?n? konu edindi?i, yemek ve a?k?n i? i?e ge?ti?i ?La Cucina?s?n? an?msad?m. Hani, Rosa Fiore adl? gen? kad?n, yemek pi?irme d???nda t?m a?klara kapal? bekar bir kad?nd?r ve bir g?n ??ngiliz? olarak adland?r?lan b?y?leyici bir ?ef ile tan???r da, ?ngilizin geleneksel Sicilya yemekleri ?zerine yapt??? ara?t?rma, onu ?nce Rosa?n?n ?al??t??? k?t?phaneye, sonra da bu gen? kad?n?n kalbine do?ru yolculu?a ??kart?r? ??te o kitab? an?msad?m.

  Neydi bu g?rtlak gereksinimi?
  Hepi topu k?rk civar?ndaki m??teri grubu da??ld?ktan sonra Remzi Usta ile s?yle?irken, insanl???n evrimi ?er?evesinde kar?n doyurma gereksiniminin, tarih boyunca ?zerinde en ?ok ?al???lan konulardan biri oldu?unu d???nd?m. ?yle ya!.. Baharatlar i?in sava?lar ??km??, asiller av partilerinde g?? toplam??, sultanlar k?rk g?n k?rk gece ku? s?t? eksik olmayan sofralarda e?lenmi?, a? insanlar a?a? kabuklar?n? kemirirken baz? toklar, zay?f kalmak i?in patlay?ncaya kadar yedikten sonra kusmu?. K?sacas? varl?k da yoksulluk da, mutluluk da ac? da, t?m ?a?lar boyu yemek al??kanl?klar?nda kendilerini ortaya koymu?.
  Remzi Usta, Avrupa g?rm?? bir a??? olarak ?st sosyoekonomik gruplar?n ?rafine? bir kent k?lt?r? olu?turma istemiyle, yemek alan?n? bir t?r sanat olarak ele ald?klar?n? anlatt?. ?T?rkiye, mutfak k?lt?r?nde mutlaka yer tutmak zorunda? dedi. ?D?nyan?n en ?nemli mutfaklar? aras?nda say?lan Osmanl? mutfa?? yan? s?ra, b?lgesel yemekleriyle ?lkemizin dev bir potansiyeli var? diye de ekledi.

  ?Gerence?li bir Alt?nyunus gecesi
  Ak?am? Alt?nyunus Oteli?nin i?indeki ?Bak?s?te sonland?racakt?k. Kalkt?k gittik. Atilla Demircio?lu orada program yap?yordu. Vard???m?zda bakt?k ki, sahnenin yeri de?i?mi?. Bir r?zg?r, bir f?rt?na? Orada rastla?t???m?z akrabagillerden Alt?nyunus Oteli?nin eski Genel M?d?r? Ayd?n (Alam) ?Bu bir gerence? dedi. Y?z?ne ?a?k?n ?a?k?n bakt?m. Gerence?nin, ?zmir'in Bal?kl?ova's?nda bal?k ?iftliklerinin de bulundu?u ?irin bir koy oldu?unu biliyordum, ne demek istedi?ini anlayamad?m. Me?er, ayn? zamanda yelkenleri doldurarak geren bir ?e?it r?zg?rm?? gerence. A??k denizden temizlenerek geldi?inden ve bol iyot i?erdi?inden, ast?m ve di?er solunum hastal?klar?na da pek iyi gelirmi?. Ancaaak? Bu ?iddette olan?, gemiler i?in ciddi anlamda tehlikeliymi?.

  Atilla Demircio?lu?nu dinlemek
  ?arda??n alt?nda bir masaya oturduk. Rak?m? s?yledim. Masalarda tan?d?k simalar, Marica Corsini, It?r, Sumru, Esin Han?m... ?ardaktan ?z?m salk?mlar? sarkmakta? Atilla Demircio?lu yeni ba?lam??. Elli civar?nda dinleyeni var ve herkes, klasik m?zik konserindeymi??esine hi? konu?madan Demircio?lu?nu dinlemekte?
  Demircio?lu?nu Ali Poyrazo?lu?nun Ye?il Kabare?sinden bilirim. Ge?ti?imiz aylardan birinde ilk alb?m?n? ??kard???n? duydum. Alb?m?nde ?ok sevdi?i, ?rnek ald??? Frans?z besteci ve m?zisyen Georges Moustaki?nin ?ark?lar?n? seslendirmi?. Ge?enlerde bir televizyon program?nda izlemi?tim, kendisinin Georges Moustaki ?ark?lar?n? ke?fetmesi ilkokul y?llar?na dayan?yormu?. ??lk kez radyoda duymu?tum onun ?ark?lar?ndan birini. Frans?zca bile bilmiyordum o zamanlar? diyor, Galatasaray Lisesi?ne girmesinde bile Moustaki?nin etkisi oldu?unu s?yl?yordu.

  Demircio?lu?nun Moustaki ile tan??mas?
  Y?llarca sahnede onun ?ark?lar?n? yorumlayan Demircio?lu, Moustaki?yle 1989 y?l?nda ?e?me?de tan??may? ba?arm??. ??e?me?de bir barda canl? m?zik yap?yordum. Moustaki de ?zmir?e bir konser vermek i?in gelmi?ti. Hatta o gece, barda program?m oldu?u i?in konsere gidememi?, ?ok ?z?lm??t?m. Tam onun ?ark?lar?ndan birini s?yledi?im bir anda, kafam? kald?rd???mda kar??mda onu g?rd?m. Konserin organizat?r? Ahmet San, Moustaki?ye benden bahsetmi? ve onu konser sonras? program yapt???m bara getirmi?. ?ok heyecanlanm??t?m. O gece beni dinledi, sohbet ettik. Dostlu?umuz o geceden bug?ne s?r?yor. ?stanbul?a gelince mutlaka arar beni, bulu?uruz; ben de Paris?e gidince onu arar?m? dedi.

  Estetik de?er bi?imde mi,
  yoksa i?erikte mi?
  Gitar?yla Ma Solitude?e giri? yapt???nda, duyusal etki, yerini i?erik-estetik etki alan?na b?rakt?. Estetik, tutkular?m? uyard?. Yenilenen duyusal etki, m?zik yoluyla tutkunun ya?am?mdaki ?nemini vurgulad?.
  ?Le Meteque?te bi?im ve i?erik birbirine kar?? durdu. Tonlar?n bir aradal???ndan ve art ardal???ndan ortaya ??kan m?ziksel bi?im, ruhsal hareketlerimi bi?imlendirdi. M?zik yap?t?n?n estetik de?erinin bi?imde mi yoksa onunla birlikte verilen i?erikte mi oldu?unu sordum kendi kendime. ?Bi?imsel estetik ve i?erik esteti?i? diye yan?tlad?m, oldu bitti.
  ?Il Faut Voyager?da m?zik yoluyla meydana gelen duyusal etkileri ya?ad?m. Duyusal etkileri kavrarken yeni bir ifade kavrad?m. ?fade edilen, tonlar?n i?eri?iydi ama tonlardan farkl?yd?. Kendimi ?ok mutlu olarak duyumsuyordum.

  ?Chaque Instant Est Toute Une Vie??
  ?fadenin kal?c? olan?n?n ve genel olan?n?n armoni ve ritim oldu?una bir kez daha tan?k oldum. ?Ma Liberte?, melodi armoni ve ritim olarak kendini yaratt?. Melodi, bir izlenimi ya da tutkuyu ortaya koyan tonlar?n dizisiydi. ?J?sais Pas Danser? i?imi ac?tt?.
  Il Est Trop Tard?, ?Chante ta Nostalgie?, ?Tout Reste a Dire?, ?La Philosophie?, ?Le Meteque??

  M?zi?in dili, dilin m?zi?i
  M?zi?in kayna?? dilin s?yleni?inde miydi? Olamazd?, konunun bilgeleri, melodik olan?n dilde bulunmad???n? s?yl?yorlard?. ?G??l? bir s?yleyi?, e?er tonlar hi?bir uygun dizili?te bulunmazsa m?zik de?ildir? diyorlard?.
  Garson, tepemdeki ?z?m salk?m?n? kesti, oldu?u gibi bizim masaya b?rakt?.
  M?zi?in dilinin ve dilin m?zi?inin ba?ard??? ?eyin ne oldu?unu kurcalamaya, bulmaya bo?verdim.
  ?Dil, m?zi?in giysisi? demekle yetindim.
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net