04 Eylül 2007 00:00

Bug?n Basra?dan yar?n Irak?tan

Irak?taki ?ngiliz i?gal askerleri, Irak??n g?neyindeki ?lkenin ikinci b?y?k kenti Basra?n?n i?indeki son ?slerinden de ?ekildi. ABD liderli?indeki i?galin ard?ndan Basra?ya konu?lanan ve 2003?ten bug?ne...

Paylaş

Irak?taki ?ngiliz i?gal askerleri, Irak??n g?neyindeki ?lkenin ikinci b?y?k kenti Basra?n?n i?indeki son ?slerinden de ?ekildi.
ABD liderli?indeki i?galin ard?ndan Basra?ya konu?lanan ve 2003?ten bug?ne kentin kontrol?n? elinde tutmaya ?al??an ?ngiliz askerlerinden 550?si, idam edilen devrik lider Saddam H?seyin?in Basra Saray??ndan, kentin d???ndaki havaalan?nda bulunan 5 bin ki?ilik ?ngiliz askerlerine dahil olmak ?zere hareket etti. Saray, ?u anda Irakl? askerlerin denetiminde.
Son haftalarda yeni kabine ve ba?bakan liderli?inde Irak?ta ?ekilme tart??malar?na h?z verdi?i konu?ulan ?ngiltere ordusuna ba?l? askerlerin ayr?lmas?yla, ?ngilizlerin, Basra?n?n merkezindeki varl??? da sona erdi.
?ngilizlerin Basra Saray??ndan ayr?lmas?, ??ngiliz askerlerinin, Basra vilayetinin kontrol?n?n t?m?n? Irakl?lara b?rakmada bir ad?m oldu?u? ve ?Irak?tan tamamen ?ekilmenin yolunu a?t???? ifade ediliyor.
ABD tedirgin
Bu arada ?ngiltere ordusunun ani karar?, yak?n m?ttefiki ABD?de tedirginlik yaratt?. ABD Ba?kan? George W. Bush, birka? g?n ?nce Irak?ta ?t?m m?ttefik g??lere ihtiya?lar? oldu?u? y?n?nde ?ngiltere Ba?bakan? Brown?u uyarm??t?. Sembolik de olsa Irak??n gelece?ine ili?kin ciddi sinyaller veren ?ekilme karar?, Bush?un, ABD?de Irak?ta asker ?ekme bask?lar?n?n dorukta oldu?u bir d?neme denk geldi.
M?ttefik ?lke h?k?metlerinin, Irak?ta izlenecek strateji konusunda g?r?? ayr?l??? i?inde oldu?u yorumlar? bir s?redir kulislerde tart???l?yordu.
Son olarak, ?lkede etkili bir isim kabul edilen emekli general Jack Keane, ?ngiliz askerlerini Basra?da ?zerlerine d??en g?revi ba?aramamakla su?lam??t?.
Brown: Planl?, programl?
Bu arada ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown konuya ili?kin a??klamas?nda, ?ngiliz askerlerinin, Irak??n Basra kentinden ?ekilme i?leminin, yenilgi de?il ?planl? ve programl? bir operasyon? oldu?unu belirtti.
Brown, bu i?lemin ?d?rt b?lgede muharip rol ?stlendikleri bir pozisyonu de?i?tirmekten ibaret oldu?unu, ?imdi zaman i?inde denetleme rol?n? benimseyeceklerini, bunun da ?ngiliz birliklerinin baz? durumlarda yeniden m?dahale edecek durumda olduklar? anlam?na geldi?ini? s?yledi.
?ngiliz ba?bakan, ama?lar?n?n, g?venlik kontrol?n?n ?ngiliz ordusundan Irak g?venlik kuvvetlerine devredilmesi oldu?unu belirterek, ?nemli miktarda askerin ?u an i?in kalaca??n? kaydetti. Ge?en bir sene boyunca ?ngilizler, Irak??n g?neyindeki ?? ?ehrin denetimini Irak g?venlik g??lerine devretmi?ti.
?ngiltere, ?askerlerinin ?imdi bir g?zetim rol? ?stlenece?ini, Irakl? g?venlik g??lerini e?iteceklerini ve sadece kendilerinden istendi?i takdirde m?dahale g??lerini kullanacaklar?n?? s?yl?yor.
?Elimize ge?en ne??
Bu arada askerlerin Basra?dan ?ekilmesi, ?ngiliz gazetelerinde de geni? yer buldu. The Independent gazetesi man?etinde, ?Basra?da d?rt y?l: Ve elimize ge?en ne?? diye sordu. Gazetenin deneyimli Irak muhabiri Patrick Cockburn da ?D?rt y?ll?k ?aban?n ve 168 askerin ?l?m?n?n ard?ndan ?ngiltere?ninki neredeyse mutlak bir ba?ar?s?zl?k... Bug?n Basra, ge?mi?e oranla daha g??l? ve daha serbest g?r?nen milisler taraf?ndan kontrol ediliyor? diye yazd?.
Gazetenin ba?yaz?s?nda ise ??z?c? ger?ek ?u ki; ne biz ?ngilizler, ne de Amerikal?lar Irak?tan itibarl? bir ?ekilde ayr?labilece?iz. Ve vebali birinden di?erine atma ?abalar?n?n neredeyse hi?bir anlam? yok. Ama sahneden a??r a??r kaybolmak yerine Irakl?lara, ?lkenin g?neyinden ?ekilece?imiz kesin bir tarih verebiliriz. B?ylece, bu y?z k?zart?c? ser?venin hi? de?ilse makul bir sonu olur? denildi.
The Guardian gazetesinde ??? ?ehrin hikayesi: Basra, Londra ve Washington? ba?l???yla verilen haber-analizde ise ?geri ?ekilmenin, ABD ile ?ngiltere aras?ndaki yakla??m farklar?n? ortaya koydu?u? ifade edilirken, ?Amerikal?lar, b?lgeye ?iddetin hakim olmas?ndan endi?e ediyor? denildi.
Etkili savunma dergisi ?Jane?s Defence Weekly? uzman? Tim Ripley?in ifadelerine de yer veren gazete, Ripley?in, ?Saray?dan ayr?lmak, ABD ile yakla??mlar?m?z?n giderek ayr??t???n? g?steriyor. ABD?li m?ttefiklerimiz, Irak?a takviye asker operasyonu konusunda kararl?. Biz geri ad?m at?yoruz, Amerikal?lar halen taaruz halinde? dedi?ini belirtti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Hamas?a se?im engeli

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa