Myanmar halk? de?i?imde kararl?

G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?daki (Burma) askeri rejim, ?lkede 15 A?ustos?tan bu yana bask?lara ra?men s?rd?r?len eylemlerin birini daha engelledi. Cunta, 270 kilometrelik protesto y?r?y???n? engelleyerek, tertip edenleri g?zalt?na ...


G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?daki (Burma) askeri rejim, ?lkede 15 A?ustos?tan bu yana bask?lara ra?men s?rd?r?len eylemlerin birini daha engelledi. Cunta, 270 kilometrelik protesto y?r?y???n? engelleyerek, tertip edenleri g?zalt?na ald?. ?lkede ge?en haftalarda baz? eylemlere engel olan cunta y?zlerce Myanmarl? g?zalt?na alm??t?.
Hayat?n pahalanmas?na ve ya?am standartlar?n?n d??mesine kar?? son g?nlerdeki protestolar ?er?evesinde d?zenlenen ?uzun y?r?y???, Labutta?dan eski ba?kent Yangon?a yap?lacakt?. Labutta?daki bir kaynak, y?r?y????lerin d?n sabah ?ehir giri?inde durduruldu?unu, y?r?y??? d?zenleyenlerden en az ???n?n g?zalt?na al?nd???n? s?yledi.
Halk deste?i
Myanmar?da son haftalarda yeniden y?kselen demokrasi hareketi, ?lkede on y?llard?r iktidar? elinde bulunduran askeri cuntan?n sert uygulamalar?yla kar?? kar??ya. Eylemlerin, 1988 y?l?nda ?niversitelerden ba?layan isyanlarla benzerlik g?sterdi?i ifade ediliyor.
Merkezi Bangkok?ta olan ?Asya Pasifik Burma Halk? Ortakl???? kurumu, bask?ya ra?men eylemlerin geni? ?apl? bir ayaklanmaya d?n??ebilece?ini savundu. Kurumun y?neticilerinden Hin ?mer, ?ekonomik durumun daha da k?t?le?mesi halinde, eylemlerin daha da kitleselle?ebilece?ini ve siyasi bir nitelik kazanabilece?ini? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net