Tahran?da ?ba?lant?s?zlar? konferans?

?Ba?lant?s?zlar Hareketi ?nsan Haklar? ve K?lt?rel ?e?itlilik? konferans?, ?ran??n ba?kenti Tahran?da ba?lad?. ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad konferans?n a??l???nda yapt??? konu?mada, ?tarihin hi?bir d?neminde insan ...


?Ba?lant?s?zlar Hareketi ?nsan Haklar? ve K?lt?rel ?e?itlilik? konferans?, ?ran??n ba?kenti Tahran?da ba?lad?. ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad konferans?n a??l???nda yapt??? konu?mada, ?tarihin hi?bir d?neminde insan haklar?n?n bug?nk? kadar ?i?nenmedi?ini, ?lkesinin n?kleer program?na kar?? baz? ?lkelerin ald??? tavr?n da insan haklar? ihlali oldu?unu? s?yledi.
En h?z?nl? ?rnek
Milyonlarca insan?n temel hak ve ?zg?rl?klerden mahrum b?rak?ld???n? ifade eden ?ran Cumhurba?kan?, ?D?nya genelinde ?i?nenen insan haklar?n?n en h?z?nl? ?rne?i Filistin?dir. ?srail y?llard?r Filistin halk?na zulmediyor, baz? Bat?l? g??ler de buna yard?m ediyor? dedi.
Irak??n i?galinin de insan haklar? ihlali oldu?unu s?yleyen Ahmedinecad, ?Kendi ceplerini doldurmak i?in hi?bir cinayetten vazge?miyorlar? ifadesini kulland?. D?nyan?n bir?ok yerinde insan haklar?n? ihlal eden baz? b?y?k g??lerin BM?yi di?er ?lkelere kar?? kulland???n? s?yleyen Ahmedinecad, ?bunun bir ?ifte standart oldu?unu? kaydetti. ?Bug?n el ele vererek, birbirimize yard?mc? olmal?y?z? diyen Ahmedinecad, ?Tek kutuplu d?zeni ve sava? yanl?s? siyasetleri sorgulamal?y?z. B?y?k g??ler, ?k?reselle?me? ve ?modernizm? ad?yla isteklerini ba?ka halklara empoze ediyor; ?demokrasi? ad? alt?nda ba?ka ?lkeleri i?gal etmek istiyor. Art?k istediklerini yapt?racak g?ce sahip de?iller? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net