G?l Vakit?e M?sl?man

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?ankaya K??k??ne davet edileceklerin listesini yeniden d?zenletti. B?ylece 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in ambargo koydu?u pek ?ok isme ?ankaya?n?n kap?lar? a??lm?? olacak.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?ankaya K??k??ne davet edileceklerin listesini yeniden d?zenletti. B?ylece 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in ambargo koydu?u pek ?ok isme ?ankaya?n?n kap?lar? a??lm?? olacak. Sezer d?neminde ?ankaya?ya davet edilmeyen Orhan Pamuk, Sezen Aksu, ?brahim Tatl?ses gibi isimler protokol listesine konuluyor.
Ak?am gazetesinin haberine g?re, listeyi 9. Cumhurba?kan? S?leyman Demirel d?nemindeki gibi geni?letmek isteyen G?l, her g?r?? ve kesimden sanat??, yazar ve sivil toplum ?rg?t? temsilcilerine protokolde yer vermek istiyor.
Ermeni soyk?r?m? s?ylemleri nedeniyle Orhan Pamuk listeye al?nmam??, Nobel kazand???nda da Sezer taraf?ndan kutlanmam??t?. Sezer, protokollerde e?i t?rbanl? siyasilere e?siz davetiye g?ndermi?, Cumhuriyet Bayram? ve yeni y?l resepsiyonlar?na ?a?r?lan isimleri de de?i?tirmi?ti. Sezer, Demirel?in 2 bin 500 ki?ilik protokol listesini yakla??k bin ki?iye indirmi?, TV ekranlar?n?n ?nl? isimleri yerine opera, bale, tiyatro sanat??lar?yla ressam, yazar ve orkestra ?eflerine davetiye g?ndermi?ti.
G?l??n resepsiyon tercihleri
AKP ?zmir Milletvekili ve Cumhurba?kan? G?l??n halas?n?n o?lu ve eni?tesi Prof. Dr. Mehmet Tekelio?lu, G?l??n protokolde izleyece?i tutumu ??yle anlatt?: ?Abdullah Bey?in ?evresinde sadece b?rokratlar olmayacak. Kendi ekibiyle protokol listesini ele alarak, tarafs?z ve t?m toplumu kucaklad??? mesaj? veren bir liste haz?rlayacak. ?ahsi d???nceleriyle de?il, oturdu?u makam?n gerektirdi?i bi?imde davranacak. Yani kendisi pop m?zik de?il, T?rk musikisi sever ama ?ankaya K??k??ne Sezen Aksu?yu da ?a??racak Ne?et Erta??? da Orhan Hakalmaz?? da Pekinel karde?leri de ?a??racak. Yazarlar aras?nda d???ncesi nedeniyle ayr?m yapmayacak. K??k, kimilerine a??k, kimilerine kapal? olmayacak. Toplumda yeri olan herkes K??k?te kendine bir yer bulacak.?
G?l??n 5 Eyl?l?deki resepsiyona DTP?yi de ?a??rd???na dikkat ?eken Tekelio?lu, ?K??k, bundan sonra herkese a??k bir kamusal merkez olacak. Orhan Pamuk, Nobel ald???nda onu ilk kutlayanlardan biri Say?n G?l olmu?tu?? diye konu?tu.
G?l??n 5 Eyl?l?de g?nd?z saatlerinde verece?i resepsiyonun bat?l? ?lkelerde uygulanan ??al??ma resepsiyonu?? niteli?inde oldu?unu s?yleyen Mehmet Tekelio?lu, ?G?ven oylamas? ?ncesinde yap?lacak bu resepsiyonda vekillere bir te?ekk?r konu?mas? yapacak. DTP dahil t?m vekiller davetli?? dedi. Tekelio?lu, ?T?m resepsiyonlarda e?siz davetiye mi g?nderilecek?? sorusuna, ?Sanm?yorum. E?li davetiye g?nderilecek program da olur? yan?t?n? verdi.
Vakit?e ambargo kalk?yor, Evrensel?e s?r?yor
G?l, yar?n ?ankaya K??k??nde verece?i resepsiyonda, Sezer d?neminde K??k?e davet edilmeyen Vakit gazetesine de kap?s?n? a?acak.
K??k?te yar?n verilecek resepsiyona siyasetten, bas?na kadar hi?bir alanda ayr?mc?l?k yap?lmadan bas?n kurulu?lar?n?n genel yay?n y?netmeni ve Ankara temsilcilerine davet g?nderilece?i ?ne s?r?l?yor. Ancak hen?z gazetemizin Ankara temsilcisine ve genel yay?n y?netmenine b?yle bir davetiye ula?mad?.
G?ndem ve Birg?n gazetelerinin Ankara temsilcilerine de hen?z resepsiyon davetiyesi ula?mad??? ??renildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net