Ya?l?lara sayg?n?z bu mu?

Ya?l? ve engellilere, ?? ayda bir verilen maa?lar?n da??t?m? s?ras?nda yine insan? utand?ran g?r?nt?ler ya?and?. ?anl?urfa?da ??kan izdihamda fenala?an bir ki?i hastaneye kald?r?ld?.


Ya?l? ve engellilere, ?? ayda bir verilen maa?lar?n da??t?m? s?ras?nda yine insan? utand?ran g?r?nt?ler ya?and?. ?anl?urfa?da ??kan izdihamda fenala?an bir ki?i hastaneye kald?r?ld?. Gaziantep?te ise ya?l? ve engelliler saatlerce s?ra bekledi. Kuyrukta h?k?mete ?fke vard?.
?anl?urfa?n?n Siverek il?esinde, ya?l?l?k ve sakatl?k maa?lar?n? alabilmek i?in banka ?ubesinin ?n?nde toplanan vatanda?lar, izdiham nedeniyle zor anlar ya?ad?. Bankan?n ?zel g?venlik g?revlileri ve polisler, yo?unluk olmamas? i?in vatanda?lar? s?raya koymak istedi. Ama buna ra?men, baz? vatanda?lar s?ra kapabilmek i?in birbirleriyle tart??t?. Daha sonra s?raya konulan ve gruplar halinde i?eri al?nan vatanda?lara maa?lar? ?denmeye ba?land?.
Baz? banka ?al??anlar?n?n, bankan?n ?n?n?n kalabal?k olmas? ve kap?n?n a??lmamas? y?z?nden pencereden girmek zorunda kald?lar. Bu arada, s?ra bekleyen 75 ya??ndaki Fuat G?m??ta?, izdiham nedeniyle fenala?arak bayg?nl?k ge?irdi. ?lk m?dahalesi banka ?n?ndeki polisler taraf?ndan yap?lan G?m??ta?, daha sonra Siverek Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. G?m??ta???n sa?l?k durumunun iyi oldu?u bildirildi.
Benzer bir g?r?nt? de Gaziantep?te ya?and?. Sakatl?k ve ya?l?l?k maa??n? almaya ?al??an y?zlerce ki?i, sabah?n erken saatinde banka ?n?nde s?raya girdi. Engelli k?z?n?n maa??n? almak i?in kuyru?a girdi?ini s?yleyen Yusuf Ak?n, ?K?z?m y?llar ?nce fel? oldu. Bu nedenle ayakta bile duram?yor. Ama k?z?m, bu haliyle maa??n? alabilmek i?in sabaha kadar burada n?bet tutuyor. Y?llard?r ayn? s?k?nt?y? ya??yoruz, her maa? zaman?nda gazetelere haber oluyoruz, ama ne Ba?bakan ne de Cumhurba?kan? san?r?m bu haberleri okumuyor. Biz okuyoruz biz kahroluyoruz? dedi.
?Bu ?ile bitsin art?k?
72 ya??ndaki Bedir Polat ise, ?Bu ya?l? ve ?z?rl? halimizle gelerek burada saatlerce kuyrukta duruyoruz, g?revliler taraf?ndan itiliyoruz, h?rs?zlar taraf?ndan soyuluyoruz? dedi. Devletin verdi?i parayla ya?amlar?n? kolayla?t?rmak yerine zorla?t?rd???n? kaydeden Polat, ?unlar? dile getirdi: ?Bu ya??ma geldim halen ?ile ?ekiyorum. Devlet art?k bu ?ekilde insanlara zarar vermeyi b?raks?n. Gerekiyorsa hepimizin maa??ndan 10 YTL als?n, bu parayla da maa?lar?m?z? evimize g?ndersin. T?rkiye d???nda b?t?n ?lkelerde ?z?rl? insanlara bu kolayl?k sa?lan?yor.? (HABER MERKEZ?)

Erdo?an, ya?l?lara ??f? bile dedirtmeyiz demi?ti!

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 20 Mart 2007 tarihinde TBMM Grup Toplant?s??nda yapt??? konu?mada Ya?l?lar Haftas??na de?inmi?ti. Ya?l?lar?, ?lkenin en de?erli birikimleri olarak g?rd?klerini ve onlar?n hayat tecr?belerinden alacaklar? ?ok dersler oldu?una inand?klar?n? belirten Erdo?an, ?Zira ?yle bir medeniyetin mensuplar?y?z ki annelerimiz, babalar?m?z yan?m?zda ya?land???nda, d??k?n hale geldi?inde onlara ??f? bile dedirtmeyiz? diye konu?mu?tu.
Her ya?l?y? anne ve baba s?cakl???yla g?r?p onlara sayg?y? bu anlay??la yerine getirdiklerini savunan Ba?bakan Erdo?an, ?Bu, bizim i?in ayn? zamanda bir ibadet anlay???yla yakla??m tarz?m?zd?r? ifadelerini kullanm??t?.

Ba?ka ?lkeler nas?l ?d?yor

Ya?l? ve ?z?rl?lere ?? ayda bir 225 ile 400 aras?nda maa? ?deniyor. Bu maa?lar, baz? bankalar?n s?n?rl? say?daki ?ubelerinden da??t?l?yor. ?demeler bu ?ekilde oldu?u i?in maa??n? almak isteyen ya?l? ve engelliler, sabah?n erken saatinden s?raya girmek zorunda kal?yor.
Geli?mi? ?lkelerde ise maa? ?demeleri ya da sosyal yard?mlar banka hesab?na yat?r?l?yor. B?ylece vatanda? s?ra beklemeden kartla maa??n? ?ekebiliyor. Baz? ?lkelerde ise ?demeler posta yoluyla ger?ekle?iyor.
www.evrensel.net