?kinci evlili?e orkestra ambargosu!

Mu??un Varto il?esinde yerel m?zik gruplar?, ikinci evlilik yapmak isteyenlerin d???nlerine gitmeme karar? ald?. M?zik gruplar?, kad?na kar?? ayr?mc?l??? protesto etmek i?in bu karar? ald?klar?n? ifade etti.


Mu??un Varto il?esinde yerel m?zik gruplar?, ikinci evlilik yapmak isteyenlerin d???nlerine gitmeme karar? ald?. M?zik gruplar?, kad?na kar?? ayr?mc?l??? protesto etmek i?in bu karar? ald?klar?n? ifade etti. Kad?n ?rg?tleri karara destek verdi.
Varto?da d???nlerde m?zik yapan 8 yerel grup, kad?nlara kar?? uygulanan ayr?mc? politikalara kar?? ??kmak i?in ilgin? bir y?ntem geli?tirdi. M?zik gruplar?, ikinci evlilik yapmak isteyenlerin d???nlerine gitmeme karar? ald?. B?lgede ilk olan uygulamada, il?edeki t?m m?zik gruplar?n?n ortak imzas? bulunuyor. Koma Ranahiya G?mg?m??n eleman? Z?lk?f G?mg?m, ikinci evlili?in kad?na kar?? sayg?s?zl?k oldu?unu s?yledi. ?imdiye kadar ikinci evlilik yapmak isteyen iki ki?inin d???n?nde sahne alma teklifini reddettiklerini anlatan G?mg?m, ?Varto?da ikinci evlili?e nadir de olsa rastl?yoruz. Kad?na kar?? olan sayg?m?zdan dolay?, ikinci evlilik yapmak isteyenlerin d???nlerine gitmeme karar? ald?k. Bug?ne kadar iki ki?iye rastlad?k ve d???nlerine gitmedik. Bundan sonra da gitmeyece?iz? dedi.
Kad?na y?nelik her t?rl? ayr?mc?l??a ve ?iddete kar?? m?cadele edilmesi gerekti?ini vurgulayan G?mg?m, ?Biz kad?n ?zg?rl???n?, demokrasi m?cadelesinin ayr?lmaz bir par?as? olarak g?r?yoruz. Toplumda hak ve hukuk denildi?inde, erkeklerin hakk? ve hukuku olarak d???n?l?yor. Toplum olarak bu d???nce yap?lar?n? k?rmam?z gerekiyor? diye konu?tu.
Kad?nlardan destek
M?zik gruplar?n?n bu karar?na kad?n kurumlar?ndan da destek geldi. Van Mavi G?l Kad?n Derne?i Y?neticisi Keziban G?ler, imamlar?n da ikinci evlilikte nikah k?ymamas? gerekti?ini s?yledi. G?ler, ?Asl?nda bu t?r uygulamalar? sadece k?lt?rel alanda de?il sosyal, siyasal alanda da hayata ge?irmek laz?m. Bu kararlar?n ?n?m?zdeki d?nemlerde ikinci evliliklerin ?n?ne ge?ece?i inanc?nday?z. Biz kad?n kurulu?lar? olarak, karar? sonuna kadar destekleyece?iz. Her kesimin de bunu ?rnek almas?n? bekliyoruz? dedi. (Mu?/D?HA)
Murat Ayd?n
www.evrensel.net