04 Eylül 2007 00:00

forma a?k?na...

Galatasaray taraftar? olan 3 ?ocuk babas? Erdin? Ulu, 2005-2006 sezonunda ?ampiyon olan tak?m?n?n formas?n? giyip ?al??t??? i?yerine gitti. Ancak patronunun Fenerbah?eli olan o?lu, buna ?ok k?zd? ve formay? ??kartmas?n?...

Paylaş

Galatasaray taraftar? olan 3 ?ocuk babas? Erdin? Ulu, 2005-2006 sezonunda ?ampiyon olan tak?m?n?n formas?n? giyip ?al??t??? i?yerine gitti. Ancak patronunun Fenerbah?eli olan o?lu, buna ?ok k?zd? ve formay? ??kartmas?n? s?yledi. Formas?n? ??kartmayan ve ertesi g?n de sar?-k?rm?z? formayla i?e giden Erdin? Ulu, ?nce yaz?l? uyar? ald?, ard?ndan da ?i?yeri kurallar?na ve disiplinine uymad???? gerek?esiyle i?ten at?ld?. Erdin? Ulu, ?stanbul 7?nci ?? Mahkemesi?nde dava a?t?. Mahkeme Ulu?nun i?e d?nme istemini reddetti. Temyiz a?amas?nda Yarg?tay, patronun, Ulu?yu i?e ba?latmamas? halinde, 4 ayl?k ?creti kadar tazminat ?demesine karar verdi. Fakat patron, kovdu?u ?al??an?n? geri almad?. Yap?lan uzla?ma sonras?nda patron, Erdin? Ulu?ya k?dem, ihbar ve 4 ayl?k maa? tutar? olan 27 bin YTL ?dedi. Ulu da kendi iste?iyle i?e d?nmedi. Bu olaydan sonra 7 ay i?siz kalan Erdin? Ulu, ?stanbul?da bir kargo ?irketinde uzun yol kamyon ?of?r? olarak ?al??maya ba?lad?. Erdin? Ulu, Galatasaray formas?n? her zaman gururla ta??d???n?, i?ine mal olsa bile yine s?rt?ndan ??karmayaca??n? s?yledi.
Okur Yorumlar?
Rumuz: E?ek ve Kelebek
Afferim Erdin? Ulu?ya! S?personik bir kararl?l?k g?stergesi sergileyerek kl?p tarihine ge?ecektir kendisi kanaatimce! Zaten i?siz kald??? 7 ay boyunca da, bu arkada??m?za maa? ba?lam?? Galatasaray kl?b?...
Rumuz: Arsen Lumpeno?lu
De?erli Erdin? bey karde?im, ne gerek var ki yani olaylar? b?yle t?rmand?rmaya! Ama anla??l?yor ki, bu olayadan pek de ders ??kartmam?? gibisin sen... ?unu unutmamak gerekir bence, tak?mlar ailenin ?n?ne ge?memelidir.
Rumuz: Aslan Geliyor, Kaplan Geliyor, Hop hop hey
??imdeki Gassay a?k?, bam ba?kaaaaa! O b?y?k taraftar?nna ?ok ya?aaaa! Cimbombomum herkesleri yeniyor, kupalar? m?zesine al?yoooor!
Rumuz: Kuvvetler Ayr?m?
Yarg?tay?n karar?n? ?ok anlaml? buluyorum...
Rumuz: Mant?k Kumkumas?
Futbolcular bile sizin kadar fanatik olmuyorlar, transfer paras?na bak?yor onlar... Biraz d???n?n isterseniz ?u koyu taraftarl???n size ne kazand?rd???n?!
Rumuz: ?svi?re Peyniri
Ben ?svi?re?de, T?rk milli g?nlerinde ?zerimde daima T?rk bayra?? bask?l? ti?ortla gidiyorum. Kimse bana buras? ?svi?re hem?erim, derhal ?zerinden ??kart onu demedi. Bu en basit insan hakk?d?r. ?? Mahkemesi ?ok ay?p etmi?. ?stelik bu y?l Ho?g?r? y?l?. Hangi ?lkede g?r?lm?? k?yafet dolay?s?yla i?ten at?lmak?
M. ?ner
ÖNCEKİ HABER

birbirine benzeyen ?nl?ler 1

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa