?Bir umut? dediler sokakta kald?lar

?zmir?den ?bir umut? diyerek ??kt?lar yola. ?stanbul?a geldiklerinde ne yiyecek ekmekleri ne de kalacak bir yerleri vard?. 8 ayd?r ?deyemedikleri ev kiralar? ve ya?ad?klar? yoksulluktan gelecek yard?mlarla ?belki kurtuluruz? diyerek ...


?zmir?den ?bir umut? diyerek ??kt?lar yola. ?stanbul?a geldiklerinde ne yiyecek ekmekleri ne de kalacak bir yerleri vard?. 8 ayd?r ?deyemedikleri ev kiralar? ve ya?ad?klar? yoksulluktan gelecek yard?mlarla ?belki kurtuluruz? diyerek ?bir umut? geldiler ?stanbul?a. Ancak Haydarpa?a Gar??na vard?klar?nda kat?lacaklar? program?n yay?nland??? Fox TV elemanlar? kar??layarak ?ekime g?t?r?yor imam nikahl? Binnaz Topta?, Mustafa Can ve ?ocuklar?n?. ?ekimin ard?ndan kalacak yerleri olmayan ve Fox TV taraf?ndan yer g?sterilmeyen aile, tekrar Haydarpa?a?n?n yolunu tutuyor. Aile 7 g?nd?r gar?n salonunda yat?p kalk?yor. Gar?n dokuzuncu peronunu ve bekleme salonunu kendilerine mesken tutan aile gar esnaf?n?n yard?m? ile karn?n? doyurabiliyor.
Fox TV?de yay?nlanan U?ur Arslan ve Song?l Karl??n?n sunduklar? Su Gibi program?na ??kacaklar?n? s?yleyen Binnaz Topta?, e?inin rahats?zl??? oldu?unu ve ?zmir?den yard?m i?in geldiklerini s?yledi. Topta?, ev sahibinin ?zmir?e d?nd?klerinde kendilerini evden ataca??n? ifade etti?ini belirterek, e?inin baca??ndaki rahats?zl?ktan dolay? ?al??amad???n?, 2 bu?uk ya??ndaki Melek adl? k?z?n?n y?r?yemedi?ini ve konu?amad???n? s?yledi.
?Programdan sonra ne olaca?? belli olacak. Programa ba?vurmaktan ba?ka ?aremiz yoktu, ne yapal?m yard?m etmezlerse de b?yle ya?amaya devam edece?iz? diyerek ?aresizli?ini anlatan Topta?, ?ok zor durumda olduklar?n? ve yard?m beklediklerini s?zlerine ekledi. Topta?, ?Foto?raf falan ?ektiler gelin size yard?m edelim televizyona ??kartal?m dediler. Yard?m etmezlerse mecburen d?nmek zorunday?z? diyor.
Yatacak bir yer istiyorlar
E?i Mustafa Can ise sol bald?r?ndaki a?r?n?n beline vurdu?u bu nedenle y?r?yemedi?ini s?yledi.
Sadece bir oda istediklerini belirten Can, ?Ben ev, araba, kat istemiyorum ki. Bize ac?malar?n? da istemiyorum. Bana sadece yatacak bir yer g?sterin diyorum. Bize de yaz?k, insan gibi anlatt?k yerimiz yok diye, bizi kap? d??ar? ediyorlar. Hastay?m ?al??abilsem onlara eyvallah etmem ki. Be? g?nde ?ocuklar burada hasta oldular? diye konu?tu.
?nce programda s?ra olmad???n? sonra da hallerini g?r?nce yard?mc? olacaklar?n? kendilerine s?ylendi?ini ifade eden Can, ?Yard?m alamazsak s?r?nmeye devam edece?iz. ?zmir?e d?nebilseydik ?zmir?den buraya gelir miydik hi?? diyor.
?Ben art?k kendi h?k?metime g?venemiyorum. Kaymakaml??a var?yorum, bizden yard?m alamazs?n git valili?e, valili?e gidiyorum, belediyeye git diyor. Belediyede bizi adam yerine koymay?p kap?dan kovuyor? diyen Can, ?Beni TC vatanda?l???ndan ??kars?nlar? dedi. Can, program?n?n sadece bir ?umut? oldu?unu s?yledi.
Fox TV: ?Biz ?a??rmad?k?
Konuyla ilgili g?r??t???m?z ?Su Gibi? program?n?n yetkilisi aileyi kendilerinin ?a??rmad???n?n dile getirdiler. Yetkililer, ? Her ailemiz ?n bilgilerini verirler bir hafta sonra ilgimizi ?ekenleri ay?r?r?z. ?stanbul d???na ??kam?yoruz ??nk? ?stanbul?dakileri daha bitiremedik. Aile kendisi gelmi?. ?? haftal?k haz?rlanm?? program?m?z var kayd?ramay?z. ?zmir?e kendileri gidecekler biz davet etmedik. Yard?m gelmezse valili?e y?nlendirece?iz? dediler.
Fox TV?de yay?nlanan ?Su Gibi? program?na d?n konuk olan aileye programda yard?m s?z? verildi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net