?niversite kay?tlar? ba?lad?

?niversitelere kay?tlar d?n ba?lad?. ?SS?de herhangi bir y?ksek??retim program?na girmeye hak kazanan adaylar?n kay?t i?lemleri 11 Eyl?l?e kadar s?recek.


?niversitelere kay?tlar d?n ba?lad?. ?SS?de herhangi bir y?ksek??retim program?na girmeye hak kazanan adaylar?n kay?t i?lemleri 11 Eyl?l?e kadar s?recek. Adaylar?n bizzat yapt?rmas? gereken kay?tlar i?in lise diplomas?n?n asl?, n?fus c?zdan?n?n onayl? ?rne?i, ikametgah, 12 adet vesikal?k foto?raf, katk? pay?yla ilgili belge ile varsa ?niversitenin istedi?i di?er belgeler isteniyor.
Kay?tlar, 11 Eyl?l?de tamamlanacak. ?niversiteye kay?t hakk? kazanan adaylar?n, ?SYS sonu? belgesinde kendileri i?in belirtilen tarihte kay?t yapt?rmalar? gerekiyor. Adaylar?n bizzat yapt?rmalar? gereken kay?tta, istenen belgelerin onays?z sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Kay?t s?resi i?inde i?lemlerini yapmayan adaylar, ?niversite hakk?n? kaybetmi? say?lacak. Adaylar, ?SS yerle?tirme sonu? belgeleri ellerine ula?mam?? olsa bile kazand?klar? ?niversiteye ba?vurarak kay?t yapt?rabilecekler.
Anadolu ?niversitesi?nin a??k ??retim programlar?n? kazanan adaylar ise kay?t i?lemleri ve kay?t tarihi i?in Anadolu ?niversitesi Rekt?rl????ne ba?vuracak.
Yurt kay?tlar? da ba?lad?
??renci yurtlar?na kay?tlar da d?n ba?lad?. Y?ksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu?na ba?l? ??renci yurtlar?na as?l listeden hak kazanan ??rencilerin, en ge? 15 Eyl?l?de kazand?klar? yurda giderek kay?t yapt?rmalar? gerekiyor. Yurt kay?tlar?nda aile maa?-?cret belgesi, ?SS yerle?tirme sonu? belgesi, varsa ?ncelik belgesi ve son 6 ay i?inde ?ekilmi? 6 adet vesikal?k foto?raf isteniyor. Foto?rafta k?z ??rencilerin, d?zg?n k?yafetli ve ba?? a??k olmas?, erkek ??rencilerin ise sakals?z olmas? ko?ulu aran?yor. As?l kay?tlar?n tamamlanmas?n?n ard?ndan yedek listeden yurt hakk? kazanan ??rencilerin kay?tlar? yap?lacak. Yedek listedeki ??renciler, as?l listeye girene kadar ?cret kar??l??? yurtlarda kalabilecekler.
Kay?t yapt?ran ??rencilerden, normal yurtlar i?in 175 YTL depozito yan?nda ayl?k 57 YTL yurt ?creti al?nacak. Standartlar? y?ksek di?er yurtlar?n ?cretleri ise ayl?k 66-210 YTL aras?nda de?i?iyor. (HABER MERKEZ?)

Polis propagandaya ba?lad?!

Cumhuriyet ?niversitesi?nin ?e?itli b?l?mlerine kay?t yapt?rmak i?in kente gelen ?niversite ??rencileri, Cumhuriyet Meydan?, ?niversite ve otogarda olu?turulan standlarda Sivas Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekiplerince, kar??la?acaklar? ?tehlikelere? kar?? uyar?l?yor.
??rencileri ?rg?tlerden uzak durmalar? konusunda uyaran polis ekipleri, konuyla ilgili haz?rlanan bro??rleri de da??t?yor. ?nsan psikolojisi ve propaganda teknikleri hakk?nda e?itilmi? militanlar? vas?tas?yla, bir plan dahilinde harekete ge?erek ?ay, sinema, tiyatro, konser daveti, burs ya da kalacak yer temini gibi konularda yard?m sa?lama bahanesiyle ??rencilerle s?cak diyalog kurulmaya ?al???ld???n?n belirtildi?i bro??rde, bu faaliyetlerle gencin sahnesi ve oyuncular? ?nceden planm?? bir grubun ?yesi olmas?n?n hedeflendi?i kaydediliyor.
Bro??rde, eyleme kat?lan ??renciye, ?Art?k polis taraf?ndan takip ediliyorsun, polis her yerde seni ar?yor? ?eklinde korku uyand?r?c? ya da ??ok ba?ar?l?yd?n, hakk?nda hi? takip yok, hi? iz b?rakmad?n? ?eklinde kahramanl?k duygusunu k?r?kleyici propagandalarla ?rg?t eleman? kimli?ini benimsetmenin ama?land??? vurgulan?yor. (Sivas/EVRENSEL)
www.evrensel.net