Cinayetlerin sorumlusu patronlar

Tersane ???ileri Birli?i Derne?i (T?B-DER) ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) ?yeleri, tersanelerde ya?anan ?l?mlerin sorumlusunun patronlar oldu?unu bildirdiler.


Tersane ???ileri Birli?i Derne?i (T?B-DER) ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) ?yeleri, tersanelerde ya?anan ?l?mlerin sorumlusunun patronlar oldu?unu bildirdiler.
Tuzla tersaneler b?lgesinde bulunan Desan Tersanesi?nde d?n meydana gelen i? kazas?nda Bekir ?zmen adl? i??inin ya?am?n? yitirmesine tepki g?steren T?B-DER ?yesi i??iler, tersane patronlar?n?n i??ilerin can g?venli?ini ?nemsemedi?ini s?yledi. ?Sigortas?z ?al??maya, i? cinayetlerine kar?? ?rg?tl? m?cadeleye? pankart?n? a?arak Desan Tersanesi ?n?ne gelen T?B-DER ?yeleri, i?ba?? yapmak i?in tersaneye gelen i??ilerden, ?l?mlere tepki g?stermelerini istediler. Burada a??klama yapan T?B-DER Genel Ba?kan? Zeynel Nihadio?lu, tersanelerdeki ?l?mlerden patronlar?n sorumlu oldu?unu belirtti.
Eyleme destek veren D?SK?e ba?l? Genel-?? 3 No?lu B?lge Ba?kan? Veysel Demir, i??ilere ba?sa?l??? dileyerek ???verenler bu katliam? durdurmal?d?r. E?er durdurmazlarsa, i??ilerin kini ve nefretiyle bo?ulmaya mahkumdurlar? dedi.
??meler Tren ?stasyonu?nda bas?n a??klamas? yapan ESP ?yeleri de i??ilerin ?l?mlerinden tersane patronlar?n? sorumlu tutarak, i??ileri ?l?mlere kar?? duyarl? olmaya ?a??rd?.
10 y?l i?inde dava a??labilir
Konuyla ilgili sorular? yan?tlayan Avukat Seyit Nusret ?zt?rk, i?verenlerin i? kazalar? durumunda ?len i??ilerin ailesini ??? kuru?a kand?rmak yoluyla olay? ?rtbas etmeye ?al??t???n?? s?yledi. ???inin i? kazas? sonucu ?lmesi veya yaralanmas? durumunda yasal miras??lar?n?n destekten yoksun kalma ve manevi tazminat talep edebileceklerini dile getiren ?zt?rk, i?verenin kazadan sonra iki g?n i?erisinde Sigorta M?d?rl????ne bildirimde bulunmas? gerekti?ine dikkat ?ekerek, kaza sonras? takibat?n ?nemine de?indi. ?zt?rk ?unlar? s?yledi: ?Ceza hukuku a??s?ndan, kazan?n meydana geldi?i yerin ba?l? oldu?u Cumhuriyet Savc?l??? ve mahalli karakol harekete ge?meli. Kazayla ilgili yaralanma s?z konusu ise tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermekten; ?l?mse, tedbirsizlik sonucu ?l?me sebebiyet vermekten savc?l?k soru?turmas? a??lmas? ve ilk elden delil ve g?rg? ?ahitlerinin ifadelerinin al?nmas? sa?lanmal?d?r. Genelde bu husus atlan?r ama bu hususlar b?y?k ?nem ta??maktad?r.?
Sigortas?z ?al??anlar?n durumuna da a??kl?k getiren ?zt?rk, ??yle devam etti: ????inin sigortas?z olmas? durumunda, i?verenler kurnazl?k yap?p geriye do?ru sigorta ba?vurusu yapmaya ?al???yor. Fakat, hukuken ?nemli olan fiili ?al??ma olgusudur. ???inin i?ba??nda oldu?u ispatland???nda, kazazede i??inin sigortal? olmas? ya da olmamas?n?n bir ?nemi yoktur. ??veren, i??iyi sigortal? yapmam??sa bundan i?veren sorumlu olacakt?r.? ?zt?rk, i??i ailesinin on y?l i?erisinde maddi ve manevi tazminat davas? a?ma hakk?n?n oldu?unu hat?rlatt?. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net