T?B?TAK?ta anla?ma sa?land?

T?rk-???e ba?l? Tez-Koop-?? Sendikas??n?n, yakla??k 3 bin ?al??an ad?na T?rkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (T?B?TAK) ve ba?l? i?yerlerinde y?r?tt??? toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde anla?maya var?lmas? dolay?s?yla ...


T?rk-???e ba?l? Tez-Koop-?? Sendikas??n?n, yakla??k 3 bin ?al??an ad?na T?rkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (T?B?TAK) ve ba?l? i?yerlerinde y?r?tt??? toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde anla?maya var?lmas? dolay?s?yla grev karar? kalkt?. ?Kapsam? ve ?giyim yard?m?? maddelerine y?nelik talepler nedeniyle t?kanan g?r??melerde uzla?maya var?ld?.
Toplu i? s?zle?mesi h?k?mlerine g?re, ?cretler ve ?crete ba?l? maddelerle ilgili d?zenlemeler, T?rk-?? ile h?k?met aras?nda imzalanan ?er?eve protokol do?rultusunda yap?lacak. ???i ?cretlerinde, bu y?l i?in 140 YTL?den az olmamak ?zere y?zde 10 art??a gidilirken, ikinci y?l?n birinci ve ikinci 6 aylar? i?in ?cretler y?zde 3?erlik oranlarda y?kseltilecek. Sendikan?n 20 Temmuz?da Ba?bakanl?k G?mr?k M?ste?arl????nda, 10 A?ustos?ta TAS???te, 10 A?ustos?ta Sosyal G?venlik Kurumu?na devredilen SSK?da ald??? grev kararlar? ise ge?erlili?ini koruyor.
(???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net