?zk?k bile rahats?z oldu

Abdullah G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesiyle AKP?ye yak?n gazetecilerin ald??? tutum, h?k?meti y?llard?r destekleyen Ertu?rul ?zk?k?? bile rahats?z etti. H?rriyet genel yay?n y?netmeni, Yeni ?afak, Vakit, Star, Zaman ?evresini ...


Abdullah G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesiyle AKP?ye yak?n gazetecilerin ald??? tutum, h?k?meti y?llard?r destekleyen Ertu?rul ?zk?k?? bile rahats?z etti. H?rriyet genel yay?n y?netmeni, Yeni ?afak, Vakit, Star, Zaman ?evresini kastederek ?m?cahit gazeteci? kavram?n? ortaya att?.
Ertu?rul ?zk?k??n d?n yay?nlanan yaz?s?, epeyce tart??ma yaratacak gibi g?r?n?yor. ?Gazetecilik okullar?n?n y?neticileri daha ?imdiden kollar? s?vamal?? diyen ?zk?k bug?ne kadar medyan?n devletle ili?kisi yeterince yak?n de?ilmi? gibi ?T?rkiye?de bir ?devlet medyas?? d?nemi a??l?yor? iddias?n? ?ne s?rd?.
?Bas?n tarihimizde belki de ilk defa ?biat k?lt?r?nden? gelen insanlar?n elindeki medya, ayn? anda hem iktidar? hem devleti temsil eden zihniyetin arkas?na ge?iyor? ifadesini kullanan ?zk?k, bug?nk? medyay? 1950?li y?llarla kar??la?t?rd?. ?Demokrat Parti?yi destekleyen gazeteciler ve gazete sahipleri ?biat k?lt?r?nden? gelmiyordu. Yani iktidara ?dinsel ba?larla? ba?l? de?illerdi? diyen ?zk?k, bug?nk? ?slamc? bas?n?n ?misyon? y?k?n? ta??d???n? belirtti. ??imdi o ?m?cahit? ruhun rant?n? yemek istemelerini de anlamak laz?m? diyen yazar, Bekir Co?kun?la Ba?bakan aras?ndaki tart??may? hat?rlatarak ?hemen hepsi ilk imtihanda s?n?fta ?akt?. Bekir Co?kun olay?nda aralar?ndan teki bile o ?biat?n? tesirinden kurtulamad?? ifadesini kulland?.
AKP h?k?metinin ilk d?nemini en ?ok destekleyen gazetelerden biri olan H?rriyet?in genel yay?n y?netmeninin muhalif bir ?slup kullanmas? dikkat ?ekti. ?Bu taraflara isyank?r bir iklim h?kim? diyen Ertu?rul ?zk?k, muhalif olmak istemedi?i halde ?yle davranmak zorunda kald???n? ima etti. ?zk?k ??yle ilgin? ifadeler kulland?: ???imizdeki isyank?r ruh, bazen iktidarlar?n hakl? oldu?u konularda bile muhalefete zorluyor. Yani, s?rf bu muhalif karakterimiz y?z?nden iktidarlara haks?zl?k etti?imiz de oluyor. O da bir meslek hastal???. Ama ?uras? bir ger?ek ki, bizim tarafta ?biat? yok.?
Yaz?n?n sonu ise, iktidar medyas?ndan ?ok h?k?meti hedef al?yordu: ?Kimin kime biat etti?i belli olmaz. Bir g?n bakars?n?z ki, kendinizi en g??l? hissetti?iniz anda asl?nda biat eden ki?i siz olmu?sunuz. ?stelik biat etti?iniz halde hesab? da size ?detirler.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net