Duvar?n ard?nda ya?am...

D?nyan?n neresinde olursa olsun insanlar, yan? ba?lar?nda olup biten ?arp?kl?klar?, trajedileri g?z ard? etmeye ?al???rlar. Hele bir de bu ?arp?kl?klara kendileri yol a?m??larsa kendi kabahatlerini gizlemek,...


D?nyan?n neresinde olursa olsun insanlar, yan? ba?lar?nda olup biten ?arp?kl?klar?, trajedileri g?z ard? etmeye ?al???rlar. Hele bir de bu ?arp?kl?klara kendileri yol a?m??larsa kendi kabahatlerini gizlemek, ba?kalar?na yapt?klar? rezaletleri g?stermemek i?in kendi zarar verdikleri insanlarla aralar?na s?n?rlar koyarlar.
Orta?a?da H?ristiyan Avrupa kentlerinde di?er insanlardan d??lan?p kentin geri kalan?ndan duvarlarla ayr?lm??, gettolarda ya?amaya zorlanan toplum Yahudilerdi. Yahudiler, y?zy?llar boyunca Avrupa?da bir?ok haktan yoksun bir ?ekilde sadece belli meslekler ile u?ra??p ge?imlerini sa?layabildiler ve bir?ok kez sebebsiz yere s?rg?ne ve toplu katliamlara u?rad?lar.
G?n?m?zde ise olduk?a ironik bir ?ekilde as?rlar boyunca bir?ok kez d??lanmaya, kovulmaya, katliamlara u?ram?? bu insanlar?n k?lt?rel miras??s? olan ?srail, ayn? muameleyi, kuruldu?u tarih olan 1948?den beri ?st?nde bulundu?u topra??n ger?ek sahibi olan Filistinlilere uyguluyor. Filistinliler, ?srail sayesinde senelerdir d?? d?nyadan tecrit edilmi? bir ?ekilde silah sesleriyle, b?y?k bir yoksullukla, s?rg?nlerle, katliamlarla ya??yorlar. Senelerdir Araplar?n ya?ad??? yerlere kurulan Yahudi yerle?im birimleri bo?alt?lam?yor, ter?rist oldu?u iddias?yla y?zlerce masum Filistinli, ?srail g?venlik g??leri taraf?ndan k?t? muameleye maruz kal?yor. Filistin?in u?rad??? tecrit, Nisan 2006?da ?srail h?k?metinin Bat? ?eria?da, ?srail ve Filistin s?n?r?nda in?aa etti?i 703 kilometre uzunlu?undaki duvar ile ?ok daha belirginle?ti.
Bat? ?eria?da bir duvar...
Foto?raf?? Ali Turna, 2005 y?l?nda ?srail?in Bat? ?eria?da in?a etti?i duvar? ve bu duvar?n Filistin halk?na ya?att??? zorluklar? foto?raflam??. ??srail her t?rl? uluslararas? hukuka, d?nya halklar?n?n itirazlar?na ra?men herkesin g?z? ?n?nde duvar? in?a ederek Filistin topraklar?n? fiilen ?srail topraklar?na katmaya devam ediyor. Her ge?en g?n Filistin?i d?nyan?n en b?y?k hapishanesine ?eviriyor? diyen Turna, Filistin halk?n?n ne kadar b?y?k bir ku?atma alt?nda oldu?una dikkat ?ekiyor.
1 Eyl?l Bar?? G?n? etkinliklikleri kapsam?nda ?stanbul Kad?k?y?deki Naz?m Hikmet K?lt?r Merkezi?nde ??srail Duvar?? ba?l?kl? foto?raf sergisi a??ld?. ?srail haritas?n?n ba??nda ziyaret?ilere bir konu?ma yapan sanat?? Turna, ?srail?in in?a etti?i duvar?n, Filistinlilerin hayat?n? allak bullak etti?ini, bu duvar?n ?o?u zaman darac?k bir soka??n ortas?ndan, bir evin bah?esinden, bir okulun duvar?n?n tam kenar?ndan ge?ti?ini; duvar?n, yaln?z yerle?im birimlerini de?il bir?ok insan?n hayat?n? da ortadan ikiye b?ld???n? anlat?yor. Duvar?n Filistin taraf?nda kalan insanlarla konu?tu?unda bu insanlar?n art?k g?ne?in do?u?unu bile g?remedi?ini, ?srail taraf?na ge?mek istediklerinde ise bir?ok zorlukla kar??la?t???n? ekliyor.
Eyl?l sonuna kadar
Turna?n?n ?ekti?i foto?raflar, s?ylediklerinin hi? de abart?l? olmad???n? g?steriyor. Bu foto?raflar? inceledi?inizde ?srail topraklar?na ge?mek isteyen Filistinlilerin, ?srail askerleri ?n?nde olu?turduklar? uzun kuyruklara, Filistin topraklar?ndaki evine ge? d?nen bir Arab?n askerler taraf?ndan ?iddete maruz kal???na, ?srail?in yapt??? duvar?n her iki taraf?na da de?i?ik b?lgede bar?? isteyen Yahudiler, Araplar ve di?er milletler taraf?ndan yaz?lm??, duvar?n y?k?lmas?n? isteyen sloganlara tan?k oluyorsunuz.
Ali Turna ayn? zamanda, b?t?n tek tanr?l? dinler taraf?ndan kutsal kabul edilen topraklarda ?ekti?i foto?raflarla b?lgede ?e?itli halklara ve inan?lara mensup insanlar?n i? i?e ge?mi?li?ini de yans?tm??. Ali Turna, kutsal topraklardaki bu ?e?itlili?i, ?Ak?am saatlerinde Kud?s??n i?lek caddelerinden birine objektifinizi uzat?rsan?z, sinagogtan ??kan Ortodoks Yahudilerle kiliselerinden ??kan H?ristiyan din adamlar?n? ya da ak?am namaz?ndan ??kan M?sl?manlar? ayn? karede yakalayabilirsiniz? diyerek ?rneklendiriyor.
Ali Turna?n?n objektifinden yans?yan bir ba?ka olgu ise ?srailli kad?n askerler... ?ki y?l zorunlu askerlik yapan ?srailli kad?nlar, renkli s?rt ?antalar?yla, bak?ml? elleriyle, asker olsalar bile yine de kad?n olduklar?n? foto?raflara yans?t?yorlar.
??srail Duvar?? isimli foto?raf sergisi, insanlara Filistin sorununun ?nemini ve Filistinlilerin ya?ad?klar? trajediyi eyl?l ay? sonuna kadar Naz?m Hikmet K?lt?r Merkezi?nde foto?rafseverlerle payla?maya devam edecek. (?stanbul/EVRENSEL)
Bilgi ??in: www.nazimhikmetkulturmerkezi.org
U?ur Karakullukcu
www.evrensel.net