Ramazan f?rsat??l???!

Esnaf ve ticaret odalar?, Ramazan ay?n?n yakla?mas?n? f?rsat bilerek g?da ?r?nlerine zam yapanlara kar?? t?keticileri uyard?lar.
Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n,...


Esnaf ve ticaret odalar?, Ramazan ay?n?n yakla?mas?n? f?rsat bilerek g?da ?r?nlerine zam yapanlara kar?? t?keticileri uyard?lar.
Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, oda ?yesi i?yeri sahiplerini, Ramazan ay?n? bahane ederek g?da fiyatlar?na havadan zam yapmamalar?, t?keticileri de fahi? zam yapanlar? ATO?ya ?ikayet etmeleri konusunda uyard?.
Ramazan??n ?ok ?zel bir ay oldu?unu vurgulayan Ayg?n, ??yle devam etti: ?Bu kutsal ay? bahane ederek fiyat art?rmak, en hafif tabiriyle vurgunculuktur. Ayn? zamanda hem g?nah, hem de ahlak d??? bir tutum olur. Ankara Ticaret Odas? ?yelerinin, b?ylesine ticaret ahlak?na s??mayacak bir tutum i?erisine girece?ini sanm?yorum.?
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i Ba?kan? ?emsi Bayraktar??n ?r?n stoku yapanlar? belirleyeceklerini a??klad???n? vurgulayan Ayg?n, ziraat odalar?ndan, stok yaparak g?da fiyatlar?n?n artmas?na yol a?anlar?, Ankara Ticaret Odas??na bildirmelerini istedi ve ATO?nun f?rsat??lara kar?? elindeki t?m yasal olanaklar? kullanaca??n? belirtti.
Her zaman ya?an?yor
Hal Yasas??ndaki eksiklikler ve altyap?daki yetersizlikler y?z?nden g?dada sadece Ramazan d?neminde de?il, her zaman ?arp?k bir fiyat olu?umu ya?and???n? vurgulayan Ayg?n, bu nedenle de tar?m ?r?nlerinin ?reticiden t?keticiye gelinceye kadar fiyat?n?n birka? kat artabildi?ini ifade etti.
Ayg?n, bunun ?n?ne ge?ilebilmesi i?in tar?m ?r?nlerinin tarladan ?reticiye ula??ncaya kadar ge?ti?i zincirin g?zden ge?irilerek, fiyat ?arp?kl???na yol a?an halkalar?n yeniden d?zenlenmesi gerekti?ini s?yledi.
Ayg?n, ??yle devam etti: ?Baz? tar?m ?r?nlerinin fiyat?nda, yaz ve k?? aylar? aras?nda 10-15 kata varan farkl?l?klar olabilmektedir. Oysa iyi bir so?uk hava deposu zinciriyle bu sorunun ?n?ne ge?ilebilir. Arz?n artt??? aylarda arz fazlas? ?r?n?, so?uk hava depolar?nda depolanarak arz?n azald??? aylarda piyasaya ??kar?p hem fiyatlardaki y?ksek dalgalanman?n ?n?ne ge?ebiliriz hem de ?reticimizi ve t?keticimizi koruyabiliriz. E?er bu sistemi k?sa s?rede kuramazsak, ?reticimizi de t?keticimizi de spek?lat?rlerin insaf?na b?rakmaya devam ederiz.?
T?m Restoranlar Lokantalar ve Tedarik?iler Derne?i (T?RES) Y?netim Kurulu Ba?kan? Ramazan Bing?l de Ramazan ay? ?ncesinde temel g?da maddelerine y?zde 50?lere varan zamlar?n yap?lmas?n? f?rsat??l?k olarak nitelendirdiklerini bildirdi.
Bing?l yapt??? a??klamada, Ramazan ay?nda g?da maddelerine y?nelik talebi f?rsat bilerek zam yapanlar?n oldu?una dikkat ?Ramazan ay? ?ncesi yap?lan zamlar, vatanda?? oldu?u kadar sekt?r? de zor durumda b?rakmaktad?r? dedi. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net