Tekstilde uzla?ma i?in son toplant?

T?rkiye Tekstil ?rme ve Giyim Sanayi ???ileri Sendikas? (TEKS?F) ile i?veren sendikas? T?TS?S, grev a?amas?na gelen toplus?zle?me s?recinde anla?ma umuduyla per?embe g?n? son kez bir araya gelecek.


T?rkiye Tekstil ?rme ve Giyim Sanayi ???ileri Sendikas? (TEKS?F) ile i?veren sendikas? T?TS?S, grev a?amas?na gelen toplus?zle?me s?recinde anla?ma umuduyla per?embe g?n? son kez bir araya gelecek. Greve ba?lamadan tekrar bir araya gelecek olan taraflar, uzla?ma sa?lanamayan maddeleri yeniden ele alacak.
Tekstil sekt?r?nde grev olup olmayaca??, bu toplant?n?n sonucuna g?re kesinlik kazanacak. Taraflar, ikinci kez masaya oturma karar? al?rken uzla?ma sa?lanamayan maddeler yeniden masaya yat?r?lacak.
Daha ?nce taraflar, teklifleri yeniden de?erlendirmek i?in bir araya gelmi?ti. ???i ve i?veren sendikalar?n?n tekliflerinden geri ad?m atmamas? nedeniyle g?r??meler t?kanm??t?. Yeni tekliflerle masaya oturan T?TS?S, tekliflerine mesai, hafta sonu tatilleri ve denkle?tirme maddelerini de eklemi?ti. T?TS?S, ilk alt? ay s?f?r, ikinci alt? ay i?in y?zde 3 zam ve yeni i?e girecekler i?in ise s?f?r ikramiye teklif etmi?ti.
10 Eyl?l?de ba?layacak
?cret ve ikramiye maddelerinde anla?ma sa?layamayan TEKS?F, 20 firmada greve gitme karar? alm??t?. Grev karar? al?nmas? ?zerine tekstil i?verenleri de lokavt ilan etmi?ti. Grev, 11 firmada 10 Eyl?l?de, 9 firmada ise 24 Eyl?l?de ba?layacak. Grev yakla??k 12 bin tekstil i??isini ilgilendiriyor.
10 Eyl?l?de grev yapacak olan firmalar: S?kta?, Narin Tekstil, Y?nsa, Levis, Saray Hal?, Kasar ve Dual, Pisa Tekstil, Alt?ny?ld?z, Bahariye, Kordsa ve Vakko.
24 Eyl?l?de greve ba?layacak olan firmalar: ??bir Sentetik, Orta Anadolu Mensucat, ?ztek Tekstil, Topkap? ?plik Sanayi, Tekst?re ?orap Sanayi, Ak?n Tekstil, Edip ?plik, Her Tekstil, Modital Sanayi.
Yapacak fedakarl?k kalmad?
TEKS?F Genel Ba?kan? Nazmi Irgat, bir tekstil i??isinin ortalama br?t 774, net 550 YTL ?cret ald???na i?aret ederek, sekt?rde i??inin yapaca?? en ufak fedakarl?k kalmad???n? belirtti. Nazmi Irgat, toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde ?cret zamm? konusundaki taleplerini ge?en d?nemki seviyede tuttuklar?n?, buna kar??n i?veren sendikas?n?n ge?en d?nem yeni i?e giren i??iler i?in 120?den 72 g?ne d??en ikramiyelerin tamamen ortadan kald?r?lmas? ?nerisinde ?srar etti?ini s?yledi. ?kramiyelerin i?e yeni giren i??iler i?in 72 g?ne d???r?lmesinin ard?ndan ?e?itli nedenlerle i??ilerin i?e giri?-??k?? yapmak durumunda kald?klar?n? dile getiren Irgat, ?unlar? kaydetti: ?Ge?en d?nem i?e yeni giren i??ilerin ikramiyelerinin d???r?lmesinden sonra k?sa s?rede i??ilerin y?zde 50?si daha az ikramiye ile ?al???r hale geldi. Kazan?lm?? haklar?n korunup, yayg?nla?t?r?lmas? anlay???m?za kar??n i?veren yeni i?e giren i??iye hi? ikramiye vermemede ?srar ediyor. Var olan t?m haklar?n geriye g?t?r?lmesi anlay???yla hareket ediliyor. ?kramiyelerin var olan ?ekliyle korunmas? konusunda kararl?y?z.? (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net