KESK?ten Uzla?t?rma Kurulu tepkisi

KESK, toplu g?r??melerin Uzla?t?rma Kurulu?na ta??nmas?n?, ?ortaoyununda son perde? olarak de?erlendirdi.
KESK Merkez Y?r?tme Kurulu taraf?ndan yap?lan a??klamada,


KESK, toplu g?r??melerin Uzla?t?rma Kurulu?na ta??nmas?n?, ?ortaoyununda son perde? olarak de?erlendirdi.
KESK Merkez Y?r?tme Kurulu taraf?ndan yap?lan a??klamada, toplu g?r??melerde 15 g?n boyunca kamu emek?ilerini oyalad?ktan sonra, 5 YTL olan sendika aidat yard?m?n? 10 YTL?ye ??kararak masadan kalkan konfederasyonlar?n, par?as? olduklar? oyunu s?rd?rmekte ?srar ettikleri belirtildi.
Kamu emek?ilerinin insanca ya?ayabilecekleri bir ?cret d?zeyini sa?lamak yerine, y?zde 2 art? 2?lik zamma ?evet? diyenlerin, durumlar?n? kurtarabilmek i?in ?Uzla?t?rma Kurulu?ndan medet umduklar? belirtilen a??klamada, ?Kamu emek?ilerinin mali ve sosyal talepleri, s?zle?meli personelin kadrolu istihdam talepleri ve emeklilerin insanca ya?am talepleri g?rmezden gelinerek, sadece 10 YTL?lik fark i?in Uzla?t?rma Kurulu?na ba?vurmak, kamu emek?ileriyle alay edenlere ortakl?k etmektir? denildi.
Toplu g?r??me sisteminin sendikal hayat?n gereklerini ve kamu emek?ilerinin ihtiya?lar?n? kar??layamad??? kaydedilen a??klamada, ?Kamu emek?ilerinin haklar?n?, g?stermelik kurumlar arac?l???yla de?il alanlarda verilen m?cadeleler yoluyla geli?tirebiliriz? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net