UZUN MESAFE

 • Daha ?nceki sohbetlerimde nargile kafelere alternatif oksijen kafelerden, buralarda oksijenin farkl? aromalarla sat??a sunulu?undan, hatta oralardan ilhamla ?zele?tirilmi? hastanelerde sosyal g?venlik kurumlar?n?n ...


  Daha ?nceki sohbetlerimde nargile kafelere alternatif oksijen kafelerden, buralarda oksijenin farkl? aromalarla sat??a sunulu?undan, hatta oralardan ilhamla ?zele?tirilmi? hastanelerde sosyal g?venlik kurumlar?n?n kar??lamayaca?? aromal? oksijenlerin kronik hastalarda ticari kullan?ma sunulma olas?l???ndan bahsetmi?tim. O kadar? da olmaz diyenlere ise bir uyar? olarak suyun ?e?melerimizden k???k pet ?i?elere pahal? yolculu?unu hat?rlatm??t?m.
  Yak?n zamanlarda bir haber Japonya'da oksijenin k???k kutularda sat??a sunulaca??n? aktar?yordu. Haber k???kt? ama etkileri san?r?m ?ok b?y?k olacak. ?evre kirlili?i, ozon tabakas?, k?resel ?s?nma derken d?nyay? ya?anmaz k?lanlar?n kar h?rs? bu kez oksijenle bulu?aca?a benziyor. Hedef kitlenin ise gelir durumu y?ksek bir avu? insan olmad??? a?ikar. Nedenlerine gelince:
  -Yata?an termik santrali, ?imento fabrikalar? vb. tesislerde nedense filtrelerin ?al??mamay? tercih etti?i ak?am saatlerinde soluksuz kalan halk olana?? olsa sizce ekmek almak i?in f?r?na m? yoksa kutulanm?? oksijen almak i?in marketlere mi ko?ar?
  -Yak?n zamana kadar acile gelen yaral? yak?nlar?na s?ylenen hastanemizde cerrahi iplik bitmi? kar?? eczaneden bir ??rp?da al?p gelin c?mlesi ?denek yoklu?undan oksijenimiz bitti, marketten birka? kutu oksijen alsan?z iyi olur, hastan?z?n durumu kritik c?mlesine ?imdiden zemin haz?rlam?? olabilir mi?
  -?zel arabalar?n klimalar?n?n oksijen kutular?n?n montaj?na uyumlu olu?u araba sat??lar?nda tercih nedeni olabilir mi?
  -Hasta ziyaretlerinin hediye al??kanl??? meyve suyu, s?t ve kolonya yerlerini kutu oksijene b?rak?r m??
  Akla gelen birka? soru pazar olu?tuktan sonra oksijen kalitelisi kavram?n?n da devreye girece?ini ele veriyor. Markalar?n yar??aca?? televizyon reklamlar? muhtemeldir ki Kaz Da?lar?, Alt?noluk veya ?svi?re Alplerinden s?z?lm?? oksijenden bahsedecek. ??lerinden baz?lar? ayn? diyarlardan su ve oksijen getirdiklerini s?yleyecekler ars?zl?kla. T?m bunlar?n ?????nda ?ok da uzakta g?r?lmeyen o g?nlere kadar k???k de olsa bir ?eyler yapmay? d???nenlere Kyoto protokol?n? imzalamayan ?lkelerin ortak ?abam?za gereksinimi oldu?unu hat?rlatmak isterim.
  ...
  Nab?z yoklu?u
  Son y?llarda sa?l?k kurulu?lar?nda bir hekim taraf?ndan nabz?n?z?n say?ld???n? hat?rl?yor musunuz? 'Evet, hem?ire han?ma saymas?n? s?yledi' diyorsan?z meram?m?n say?da olmad???n? birazdan anlatm?? olaca??m. Nab?z sadece kalbin dakikada at?m say?s?n?n atar damarlarda
  yans?mas? olmay?p hekime ?ok daha fazlas?n? ifade edebilir. Asl?nda hekimce avu? i?ine al?nm?? bir hasta eli s?cakl?k-so?ukluk, terli olup olmama, ?arp?nt? vb. varl??? ?zerinden tan? s?re?lerine olduk?a yol g?stericidir. Bu nedenle hekimin nab?z muayenesi terk edilmemesi gereken temel muayenedir. De?me t?bbi teknoloji ayn? h?zda tan?da yol g?sterici olamaz. Hele iki koldan birden al?nm?? kar??la?t?rmal? nab?z giderek terk edilen bir hekim muayenesi bulgusu olmakla birlikte baz? damar hastal?klar?nda erken tan?ya g?t?ren yegane yoldur.
  Takayasu Arteriti olarak an?lan atardamar hastal???nda gerek kol ve bacak gerekse boyunda yer alan ?ahdamarlar?nda nabz?n tek tarafl? olarak azalmas? veya al?namamas? en bilinen ve ba?ka hastal?klardan ay?r?c? tan?s?n? kolayla?t?ran bulgudur. Hastada yans?mas? ?zellikle sorun kollardaysa daha belirginle?en efor a?r?s? ve yorgunluktur.Bu t?r hastalar?n "otob?ste ayakta yolculuk yapam?yorum, tutamaklarda kalan sa? kolum inan?lmaz a?r? ve yorgunluk kayna?? oluyor, s?rekli di?er kolumu kullanmak zorunda kal?yorum" veya "evimi hep kendim boyard?m vazge?tim; iki kolumu e?it kullanam?yorum, ?zellikle yukar?ya do?ru f?r?alamada ?ok zorlan?yorum" y?nl? yak?nmalar? hekimin iki koldan nab?z ?l??m? ile bulu?tu?unda tek tarafl? nab?zs?zl?k adeta tan? koydurucudur. Ek olarak ate?, kilo kayb?, kas a?r?s?, eklemlerde a?r?, halsizlik, ?abuk yorulma gibi yak?nmalar? vard?r hastan?n. Yine b?brek k?kenli Hipertansiyon, g?rme bozukluklar?, kalp yak?nmalar? izlenebilir.
  Bir hastal???n bulgular? bir yana sa?l?kta piyasac? anlay?? san?r?m yak?n gelecekte bu ve benzeri hastal?klar?n daha az tan? almas?na yol a?acak. Hasta ba??na ayr?lan muayene s?relerinin k?salt?lmas?n?n performansa dayal? ?cretlendirme ile adeta te?vik edildi?i g?n?m?zde tek koldan nab?z ?l??m?n?n dahi ihmal edildi?i hat?rlanacak olursa iki koldan nab?z ?l??m?n? beklemek kimin haddine de?il mi!
  ...
  Avu? i?i g?z
  G?ndelik hayat?m?zda yer etmi? ?yle deyimler vard?r ki buram buram sa?l?k kokar ve ?o?u kez mecaz i?erirler. Bug?nl?k k?f?rleri bir kenara b?rakacak olursak 'g?z?n? seveyim' deyiminin bunlar?n en s?k kullan?lanlar? aras?nda oldu?unu s?yleyebiliriz. Biraz rica biraz sitem i?erir bu deyim.
  Y?llar ?nce ?al??t???m SSK hastanesinin yo?un ?al??ma ortam?nda i?i ba??ndan a?k?n bir memur arkada??m?za ricac?s? "g?z?n? seveyim, ?u i?imi yap?ver" der. Ricaya yan?t k?sa ve nettir: "Buyur sev" Bir ??rp?da g?z?ne giden avucunda bir tek g?z durmaktad?r o an. Baz? arkada?lar?n?n dahi g?z?nden ka?an ger?e?i hastanede h?zla g?z?n? sevmek deyiminin ?yk?s? olmu?tur art?k. Avu?lar?nda duran protez g?zde karamsarl??? de?il mizah? tercih eden o g?zel insandan ??renecek daha ?ok ?yk? olsa gerek. Ne dersiniz?
  Dr. Zeki G?l
  www.evrensel.net