Fotoğraf: Evrensel

DTP?ye yarg? ku?atmas?

Meclis?te grup kuran Demokratik Toplum Partisi (DTP) milletvekilleri yarg?n?n ku?atmas? alt?nda. DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n a??klamalar?na soru?turma a??l?rken, cezaevindeyken se?ilerek milletvekili olan Sebahat Tuncel?in ...


Meclis?te grup kuran Demokratik Toplum Partisi (DTP) milletvekilleri yarg?n?n ku?atmas? alt?nda. DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n a??klamalar?na soru?turma a??l?rken, cezaevindeyken se?ilerek milletvekili olan Sebahat Tuncel?in ?n?m?zdeki g?nlerde yarg?lan?p yarg?lanmayaca??na karar verilecek. DTP milletvekilleri Aysel Tu?luk ve Ayla Akat Ata?n?n da, ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? su?undan haklar?nda a??lan dava kapsam?nda yarg?lanmalar?na devam edilmesi karar? verildi.
TBMM?ye bildirilecek
?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki duru?maya Aysel Tu?luk ve Ayla Akat Ata?n?n avukat? ?zcan K?l?? kat?ld?. Duru?mada, Aysel Tu?luk?un Ankara A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan talimatla savunmas?n?n al?nd???, tutana?a ge?irildi. Duru?mada s?z alan Cumhuriyet Savc?s? Selim Berna Altay, Anayasa?n?n ?yasama dokunulmazl????n? d?zenleyen 83. maddesinde yer alan ve 14. maddeye yap?lan at?f kar??s?nda davan?n niteli?ine g?re san?klar Tu?luk ile Ata y?n?nden yarg?laman?n devam?na karar verilmesini, durumun da Meclis Ba?kanl????na bildirilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk ile Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakk?nda a??lan davalar?n niteli?i gere?i, bu san?klar y?n?nden yarg?laman?n Anayasa?n?n 14. maddesi gere?ince devam?na karar verdi. Mahkeme, Anayasa?n?n 83. maddesi gere?ince de durumunun TBMM Ba?kanl????na bildirilmesine h?kmetti.
?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi?nde ba?ka ki?ilerle birlikte yarg?lanan Tu?luk ile Ata hakk?nda, aralar?nda G?ndem gazetesinin de bulundu?u baz? bas?n yay?n kurulu?lar?nda yay?nlanan ?e?itli haberlerden dolay? ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? su?undan 1 y?ldan 5?er y?la kadar hapis cezas? istemiyle dava a??lm??t?. (?stanbul/EVRENSEL)

Anayasa ne diyor?

Anayasa?n?n ?Temel hak ve h?rriyetlerin k?t?ye kullan?lamamas??n? d?zenleyen 14. maddesinde, ?Anayasa?da yer alan hak ve h?rriyetlerden hi?biri, devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? bozmay? ve insan haklar?na dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kald?rmay? ama?layan faaliyetler bi?iminde kullan?lamaz. Anayasa h?k?mlerinden hi?biri, devlete veya ki?ilere, Anayasa?yla tan?nan temel hak ve h?rriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa?da belirtilenden daha geni? ?ekilde s?n?rland?r?lmas?n? ama?layan bir faaliyette bulunmay? m?mk?n k?lacak ?ekilde yorumlanamaz. Bu h?k?mlere ayk?r? faaliyette bulunanlar hakk?nda uygulanacak m?eyyideler, kanunla d?zenlenir? ifadeleri yer al?yor.

Ayr?mc?, siyasi karar

Karar? gazetemize de?erlendiren DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk, siyasi ve hukuk d??? bir karar oldu?unu belirtti.
Dokunulmazl?k nedeniyle, yarg?laman?n bir sonraki d?neme kadar durdurulmas? gerekti?ine i?aret eden Tu?luk, ?Bu kural herkese uygulan?yor, ama bize uygulanm?yor. Burada ayr?mc? bir uygulama, siyasi kararla kar?? kar??yay?z. Mehmet A?ar Susurluk?tan yarg?lan?yordu, yolsuzluktan yarg?lanan pek ?ok milletvekili oldu?unu biliyoruz, bunlar dokunulmazl?k z?rh? alt?nda. Yarg?lamalar? durdurulmu?tu. Yani hukuk herkese e?it uygulanmak durumunda. Milletvekili olmam?zdan dolay? yarg?lamam?z?n devam etmesi de?il, durmas? gerekiyordu. Muhalefet grubuyuz. Yarg?lamalar?n ?n?n?n a??k olmas?, bizim muhalefet yapmam?z? engelleyen bir tehdit olarak tutulacak? dedi.

Avukat ?zcan K?l??: Karar hukuka ayk?r?
Gazetemize konu?an Tu?luk ve Ata?n?n avukat? ?zcan K?l??, davan?n Abdullah ?calan??n avukatl???n? yapt?klar? i?in a??ld???n? belirtti. Bas?nda ?calan?la ilgili ??kan haberlerin avukatlar taraf?ndan verildi?i iddias?yla ?calan??n avukatl???n? yapm?? olan avukatlar hakk?nda, a??lan ve rutinle?mi? ?ok say?da dava oldu?unu belirten K?l??, ?Bu davalar da o kapsamdad?r. Yarg?lanma Ter?rle M?cadele Yasas??n?n 7. maddesi ve yine TCK 169?dan a??lm?? bir dava. Davan?n Anayasa?n?n 14. maddesi kapsam?nda ele al?nmas? hukuken de mant?ken de m?mk?n de?il. Sebahat Tuncel?e yap?lan uygulaman?n ayn?s? yap?lmaya ?al???l?yor? diye konu?tu. Mahkemenin yarg?lanmalar? devam etmelidir karar?n?n Anayasa?ya da hukuka da ayk?r? oldu?unu belirten K?l??, ?Katiller, i?kenceciler bile milletvekili se?ilir se?ilmez, dokunulmazl?k hakk?ndan yararland?lar bu memlekette? diye konu?tu.
www.evrensel.net