05 Eylül 2007 00:00

UFUK

Ge?ti?imiz hafta sonu Ankara?da kurulu?unu ilan eden T?rkiye Bar?? Meclisi?nin kayna?? olan T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??n?n a??l?? konu?mas?nda Ya?ar Kemal, ?Gerillan?n ad?n? ter?rist koyduk? demi?ti.

Paylaş

Ge?ti?imiz hafta sonu Ankara?da kurulu?unu ilan eden T?rkiye Bar?? Meclisi?nin kayna?? olan T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??n?n a??l?? konu?mas?nda Ya?ar Kemal, ?Gerillan?n ad?n? ter?rist koyduk? demi?ti.
Ya?ar Kemal?in 13 Ocak 2007 g?n? yapt??? konu?mas?ndaki bu c?mle, yayg?n olarak tart???lm?? ve k??e yazarlar? da bu c?mleye yakla??m bak?m?ndan ayr??m??lard?. Ge?ti?imiz cumartesi g?n? Ankara?da ger?ekle?tirilen Bar?? Meclisi toplant?s?n?n sonunda yay?mlanan program metninde de, ?K?rt sorunu ??iddet ve ter?rizm sorunu? olarak adland?r?lmaktan vazge?melidir? vurgusu yer ald?.
?lk bak??ta belki, ?oven duygulara sahip olmayan ve K?rt sorunuyla ba?lant?l? olarak ya?anan kay?plar?n art?k son bulmas? i?in ad?m at?lmas?n? isteyen bir T?rk emek?isinin de, yukar?da i?aret etti?imiz ayr?ma ili?kin olarak ?Ne yani, ter?r ile K?rt sorununu ay?rmayacak m?y?z? Ter?re ter?r demeyecek miyiz? diye sormas? son derece anla??l?rd?r. Bu sadece K?rt sorunu konusunda onlarca y?ld?r s?rekli yeniden ?retilen ?nyarg?lar nedeniyle de?il, ?at??ma s?recinin, ?lkenin do?usundan bat?s?na kadar bir?ok ki?inin en yak?n?ndakileri al?p g?t?rmesi nedeniyle de anla??l?rd?r.
Ancak Ya?ar Kemal?in o konu?mada yapt??? ?oven ?evreleri ??ld?rtan bu vurgunun, s?radan bir T?rk emek?isinin hassasiyetlerini dikkate almamaktan kaynaklanmad???, dahas?, bunun geli?ig?zel olarak kullan?lm?? imgesel bir s?ylemden ibaret de olmad???, Ba?bakan Erdo?an??n, ?nceki g?n TBMM?de h?k?met program? g?r???l?rken yapt??? konu?ma da g?zler ?n?ne serildi. Erdo?an bu konuda, DTP?lileri ?PKK?ye ter?rist demeye? ?a??rd?. Ancak Erdo?an??n bu tavr?, asl?nda Ya?ar Kemal?in o konu?madaki tavr?yla birlikte de?erlendirildi?inde, ?u ger?ek bir kez daha ortaya ??kmaktad?r; bu bir psikolojik e?iktir ve K?rt sorununa yakla??mla do?rudan ilgilidir.
Ba?bakan, DTP?ye bu ?a?r?y? yapt??? ?nceki g?nk? konu?mas?nda, K?rt sorununu da ?ter?r? sorununa indirgedi ve iki y?l ?nce Diyarbak?r halk?na hitaben yapt??? konu?madaki s?yleminin ?ok gerisine d??t?. Daha do?rusu o s?ylemin tamamen kar??s?na ge?ti.
Haf?zalar? tazelemesi bak?m?ndan Erdo?an??n o konu?mas?ndaki tutumunu hat?rlatmakta fayda var. Diyarbak?r?da Erdo?an??n, T?rkiye?nin bir K?rt sorunu oldu?unu kabul etti?i konu?mas?n? izleyen Radikal gazetesinin Ankara temsilcisi Murat Yetkin ??yle yazm??t?: ?Ba?bakan, T?rkiye?nin bir K?rt sorunu oldu?unu kabul etmekle kalm?yor, bunun ??z?m?n? de ?stleniyordu. ??z?m ?er?evesi olarak da Cumhuriyet ilkeleri ve Anayasa?y? g?steriyor; ?Tek bayrak alt?nda? daha ?ok demokrasi ve vatanda?l?k hukuku ?reterek bunu yapaca??n? s?yl?yordu. Erdo?an konu?mas?nda, K?rt sorunu ile ter?r eylemleri aras?nda a??k bir ayr?m koydu. Soruna ne kadar sahip ??kt?ysa, ??z?m i?in ?iddete ba?vurmay? o kadar lanetledi. Konu?mas?nda yasad??? PKK ad?n?, hatta kli?ele?mi? ?b?l?c? ter?r ?rg?t?? ?eklinde bile ge?irmemeye ?zen g?sterdi. Bu, dikkat ?ekici bir ayr?nt?yd?. Ba?bakan, ?y?llar?n k?rd???m haline getirdi?i? meselelerden bahsediyor ve ???zece?iz? diyordu. ?imdiye dek T?rkiye?de ayr?mc?l?k yap?ld???n? kabul ediyor, bunu dengelemek i?in pozitif ayr?mc?l?k vaat ediyordu.? (Radikal, 13/08/2005)
Yetkin?in burada ?zellikle alt?n? ?izdi?i, ?Konu?mas?nda yasad??? PKK ad?n?, hatta kli?ele?mi?, ?b?l?c? ter?r ?rg?t?? ?eklinde bile ge?irmemeye ?zen g?sterdi. Bu, dikkat ?ekici bir ayr?nt?yd?. Ba?bakan, ?y?llar?n k?rd???m haline getirdi?i? meselelerden bahsediyor ve ???zece?iz? diyordu? bi?iminde ?zetledi?i g?zlemi, tam da bu psikolojik e?i?e i?aret etmektedir. Erdo?an, ?b?l?c? ter?r? s?ylemini kullanmamaya ?zen g?sterdi?i konu?mas?nda, sorunun ??z?m? i?in s?z verirken, ?b?l?c? ter?r? s?ylemi ?zerine kurdu?u konu?mas?nda ise onun ka??n?lmaz uzant?s? olarak ??z?me kapal? bir tutum al?yor.
Asl?nda PKK?nin, K?rt sorununun nedeni de?il sonucu oldu?u d???n?ld???nde, soruna yakla??mdaki s?ylem ve y?ntem fark?n?n ?nemi daha iyi anla??lacakt?r. Yani PKK de asl?nda, ?eyh Sait ?syan??na kar?? kullan?lan ?d?? mihraklar?n y?nlendirdi?i b?l?c? ter?r? s?yleminde ?srar?n sonucu olarak do?mu?tur.
Tam da bu nedenle, bug?n ?PKK?nin ad?n? koyun? diyerek DTP?lileri s?k??t?rmak, sorunu bir 80 y?l daha s?rd?rmeye aday olmaktan ba?ka bir anlama gelmiyor.
Fatih Polat
ÖNCEKİ HABER

Ba?kan Baydemir?e kar?? birle?tiler

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa