Fotoğraf: Evrensel

Ba?bakan?dan inceleme tehdidi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?labilece?ini ifade ederek, ??ncelemeyi gerektirecek bir ?ey varsa yap?l?r? dedi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?labilece?ini ifade ederek, ??ncelemeyi gerektirecek bir ?ey varsa yap?l?r? dedi.Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?labilece?ini ifade ederek, ??ncelemeyi gerektirecek bir ?ey varsa yap?l?r? dedi.
TBMM?deki grup toplant?s?nda konu?an Erdo?an, iktidarlar? d?neminde t?m belediyelere e?it davrand?klar?n? ve e?it miktarda para yollad?klar?n? savunarak ?Aksini iddia edenler varsa ??k?p ispatlas?n? dedi. Erdo?an??n bu s?zleri, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? DTP?li Osman Baydemir?in , AKP H?k?meti?nin 4.5 y?ll?k d?nemde haz?rlad?klar? hi?bir projeye destek vermedi?i ?eklindeki s?zlerine yan?t olarak de?erlendirildi.
Grup toplant?s?ndaki konu?mas?nda yerel y?netimlere ?nemli bir b?l?m ay?ran Erdo?an, ?Bizim hi?bir zaman halk?m?zla problemiz olmad?, olmaz. Yeter ki yerel y?neticiler laf ?retecekleri yerde i? ?retsinler ve ?ehirlerimizi il?elerimizi beldelerimizi mamur hale getirsinler. Bu ?lkenin her taraf?nda temsil edilen partilere oy veren b?t?n insanlar?m?z?n hassasiyetlerini, taleplerini bize oy verenlerin taleplerinden ayr? g?rmedik, g?rm?yoruz. B?lge siyaseti, z?mre siyaseti, etnik siyaset anlay??lar? tarihte kalm??t?r? diye konu?tu.
Do?u ve G?neydo?u?ya 5.5 katrilyon lira yat?r?m yapt?klar?n? an?msatan Erdo?an, ?Bunu g?rmezlikten gelmek herhalde biraz insaf d???d?r? dedi.
??nceleme olabilir?
Bu arada Erdo?an, TBMM?de AKP grubundan ayr?l?rken gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Ba?bakan Erdo?an, ?Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?ld? m??? sorusuna, ?Benim ?yle verilmi? talimat?m yok? yan?t?n? verdi.
???i?leri Bakanl????n?n bu y?nde bir giri?imi var m??? sorusu ?zerine Erdo?an, ?Olabilir, yani incelemeyi gerektirecek bir ?ey varsa yap?l?r? dedi. ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay da Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?l?p ba?lat?lmad??? y?n?ndeki soruya, ?S?yleyecek bir ?ey olmad???? yan?t?n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)

H?rriyet biat etmek midir?

Reklamlar?nda s?k s?k, ?H?rriyet, h?rriyettir?, ?H?rriyet demokrasidir? gibi ifadelere vurgu yapan H?rriyet gazetesi, Ba?bakan Erdo?an ve AKP?yi ele?tiren Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?i, ?Osman Bey ?izmeyi a?t?? man?etiyle hedef g?sterdi.
Baydemir, ?nceki g?n yapt??? a??klamada, se?im s?ras?nda kendilerini ele?tiren Ba?bakan Erdo?an?a yan?t vermi?ti. Baydemir, h?k?metin kendilerine destek vermedi?ini, negatif ayr?mc?l?k uygulad???n? ifade etmi?ti. Baydemir, ?Biz burday?z. Sava?tan ka?may?z. Ba?bakan en g?vendi?i aday?n? belediye ba?kan? olarak g?stersin. Diyarbak?r bir kaledir. Bug?ne kadar bir?ok ki?i d???rmek istedi ama d???rmeyecektir? diye konu?mu?tu.
Baydemir?in yan?t niteli?i ta??yan ve ele?tiri s?n?rlar? i?inde kalan s?zlerine kar??l?k, H?rriyet gazetesi AKP?ye biat edercesine ?nce Baydemir?i; ??l??y? ka??rmakla? su?lad?. Ard?ndan da ?Osman Bey ?izmeyi a?t?? man?etiyle hedef g?sterdi.
www.evrensel.net