ROJEV

 • Bilindi?i gibi AKP yeni bir anayasa haz?rl??? i?indedir. Ancak belli bir a?amaya geldi?i anla??lan bu ?al??ma halktan, emek ve demokrasi g??lerinden s?r gibi saklanmaktad?r.


  Bilindi?i gibi AKP yeni bir anayasa haz?rl??? i?indedir. Ancak belli bir a?amaya geldi?i anla??lan bu ?al??ma halktan, emek ve demokrasi g??lerinden s?r gibi saklanmaktad?r.
  Bas?ndan ve AKP kurmaylar?n?n a??klamalar?ndan ??rendi?imiz kadar?yla, ba??nda Prof. Dr. Ergun ?zbudun?un bulundu?u, ad?na bilim kurulu denilen 6 ki?ilik bir kurula bir ?sivil anayasa? metni haz?rlat?lm??t?r.
  Bildi?imiz di?er bir ?ey, 136 esas ve 9 ge?ici maddeden olu?an ?sivil anayasa? tasla?? 11 ki?ilik AKP komisyonuna iletilmi? ve bu komisyon ?neri ve d?zeltmelerini yapm??t?r. ?n?m?zdeki cuma g?n? Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda yap?lacak olan toplant?da yeniden de?erlendirilecek olan ?sivil anayasa? hakk?nda kimse ba?ka bir ?ey bilmiyor.
  T?m T?rkiye?yi, 73 milyon insan? ilgilendiren bir anayasa ?al??mas? y?r?t?l?yor olmas?na ra?men ne hikmetse, bunun i?eri?ini sadece ?st s?n?flar ve onlar?n s?zc?leri biliyor.
  AB, T?S?AD ve ?e?itli burjuva kliklerin ihtiya?lar? ?zerinden haz?rlanan ve 17 ki?inin ?zerinde ?al??t??? ?Sivil Anayasa? s?reci emek ve demokrasi g??lerinin birle?ik m?dahalesine ihtiya? duyuyor.
  De?ilse AKP ile stat?kocu g??ler aras?ndaki bir tart??madan s?yr?l?p ??kan baz? r?tu?lar yap?lm??, sermayenin ve gericili?in ihtiya?lar?na yan?t olacak bir ?yeni? anayasan?n yap?lmas? ka??n?lmaz olacakt?r.
  ?Sivil Anayasa?dan milyonlar bihaber.
  ???iler bir ?ey bilmiyor.
  Kamu emek?ileri bilgi sahibi de?il.
  K?yl?ler hi?bir fikre sahip de?il.
  Bilim adamlar?, akademisyenler, yazarlar, sanat??lar, ayd?nlar AKP kurmaylar?n?n yapaca?? a??klama ile yetinmek zorunda kal?yorlar.
  K?rtler d??lan?yor, kale al?nm?yor. K?rtlerin haklar?ndan s?z edilmiyor.
  Aleviler, farkl? inan? sahibi az?nl?klar, de?i?ik k?lt?rler ve onlar?n temsilcileri ?al??man?n uza??ndan bile ge?emiyor.
  ?Sivil Anayasa? Meclis?te ve Meclis d???nda bulunan siyasi partilerden ka??r?l?yor.
  Peki, bu ne demek ve AKP ne yapmak istiyor?
  AKP esas olarak kimi memnun edecek bir anayasa haz?rl??? i?indedir? AKP kime ?al???yor?
  Dahas?, izlenen bu yolun darbecilerinkinden fark? ne?
  B?yle yaparak, AKP de generaller gibi, ?siz merak etmeyin, ben sizi d???n?r sizin ad?n?za hareket eder ve en iyisini yapar?m? demi? olmuyor mu?
  Yeni anayasa, 12 Eyl?l askeri darbesinin ?r?n? 1982 Anayasas??ndan ileri olabilir. Ama ad?na ?Sivil Anayasa? deyince her ?ey bitmiyor. Demokratik bir tarz, halk?? bir yakla??m, ?zg?rl?k?? ve e?itlik?i bir yakla??m i?inde olmad?k?a s?ylenenlerin bir k?ymeti yok. T?rkiye?nin ihtiyac? demokratik ve halk?? bir anayasad?r.
  ?nceki g?n Birg?n?deki k??esinde Mithat Sancar hocam?z?n dikkat ?ekti?i gibi ??zg?rl?k?? ve e?itlik?i bir anayasaya ihtiya? vard?r.

  Bu bak?mdan AKP?nin izledi?i yol kayg? vericidir. AKP sermayeyi ve piyasay? g?zeterek hareket etmekte ve onu uygun bir anayasa haz?rlamak istemektedir. Bu haliyle ne emek, ne demokrasi, ne ?zg?rl?k, ne de e?itlik g?zetilmi? olacakt?r.
  E?er emek, bar??, demokrasi ve ?zg?rl?k ihtiyac?ndaki g??ler ?Sivil Anayasa? haz?rl??? s?recine m?dahale etmezlerse, tart??ma ordu, CHP, ?rk?? ve milliyet?i ?evreler ile liberal-muhafazakar g??ler aras?nda cereyan edecek ve bu anayasadan i??i ve emek?iler ad?na bir ?ey ??kmayacakt?r.
  AB ve di?er odaklar?n, T?S?AD??n beklentileri ve daha ?nce haz?rlatt?klar? ?al??ma ve ?neriler ve ?al??man?n bunun ?zerine oturtuldu?u biliniyor.
  Ayr?ca bu y?nl? de?i?ikliklerin b?y?k bir b?l?m? daha ?nce yap?ld?.
  ?zal?dan ba?layarak ??te biri de?i?tirilen 1982 Anayasas??ndaki yamalar hak ve ?zg?rl?klere y?nelik de?il, uluslararas? sermayenin, T?S?AD??n ve benzeri g?? odaklar?n?n ihtiya?lar? g?zetilerek ger?ekle?tirildi. G?mr?k Birli?i, Maastricht Kriterleri ve k?smen AB m?zakere s?recinde, Kopenhag Kriterleri ?er?evesinde yap?lan de?i?ikler ne yaz?k ki T?rkiye halklar?n?n, i??i ve emek?ilerin k?kl? ihtiya?lar?n? g?zetilerek yap?lan de?i?iklikler de?il.
  Se?imle i?ba??na gelmi? bir h?k?met olmakla beraber, AKP fa?ist, ?rk?? ve ?oven d???nce, tutum ve yakla??mlardan uzak bir parti de?il. Demokratik bir parti de de?il. AKP?nin zihniyetini biliyoruz. T?rk-?slam sentezci, burjuva liberal karmas? bu partinin s?zc?lerinin son g?nlerde yapt?klar? a??klama ve uygulamalar? kayg?lar?m?z? daha da artt?r?yor.
  ?zcesi AKP?nin inisiyatif ve insaf?na b?rak?lm?? bir anayasa, T?rkiye?nin ?n?n? a?amaz, sorunlar? a?maya hizmet edemez.
  Haz?rlanan anayasan?n, mevcut anayasa ?zerindeki r?tu?lardan ibaret oldu?u, demokratik ve halk?? bir anayasa olmayaca?? daha ?imdiden g?r?n?yor.
  B?yle olunca AKP?den bir beklenti i?ine girmeden, s?rece m?dahale etmek bir zorunluluk oluyor. Emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin h?zla ?Sivil Anayasa? haz?rl?k s?recine kendi cephelerinden m?dahale etmeleri bir gereklilik ve zorunluluktur. Se?imlerde olu?turulan? a?an boyutta bir ittifak sa?layarak s?rece m?dahale etmek i?in h?zl? davranmakta fayda var.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net