?evre i?in m?cadele ediyor

T?rkiye Tabiat?n? Koruma Derne?i (TTKD) Antalya ?ube Ba?kan? emekli ??retmen Hediye G?nd?z, y?llard?r verdi?i ?evre m?cadelesi u?runa emekli ikramiyesini harcad???n?, arsas?n?, evini, otomobilini satmak zorunda kald???n? s?yledi.


T?rkiye Tabiat?n? Koruma Derne?i (TTKD) Antalya ?ube Ba?kan? emekli ??retmen Hediye G?nd?z, y?llard?r verdi?i ?evre m?cadelesi u?runa emekli ikramiyesini harcad???n?, arsas?n?, evini, otomobilini satmak zorunda kald???n? s?yledi. G?nd?z, erozyonla m?cadele etmek amac?yla 13 y?l ?nce TTKD?ye ?ye oldu?unu dile getirdi. Dernekte ?al??maya ba?lad?ktan k?sa bir s?re sonra, ?nce dernek y?netimine, daha sonra da Antalya ?ube ba?kanl???na getirildi?ini belirten G?nd?z, bu s?re i?inde Antalya ve il?eleri ba?ta olmak ?zere T?rkiye?nin ?e?itli b?lgelerinde ya?anan ?evre sorunlar?na dikkati ?ekmek amac?yla ?e?itli tepkiler ortaya koyduklar?n? s?yledi.
G?nd?z, ?Emekli ikramiyemi de ?evre m?cadelesi u?runa harcad?m. Karde?imle ortak olan bir daireyi, arsam? ve otomobilimi satmak zorunda kald?k? ?eklinde konu?tu. (Antalya/EVRENSEL)
www.evrensel.net